KontaktGagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 36
+48 56 611 22 37
e-mail: program@absolwent.umk.pl

Przystąpienie do programu absolwenckiego

Przykładowa Karta Absolwenta UMKKażdy uczestnik Programu “Absolwent UMK” otrzymuje – bezpłatnie i bezterminowoKartę Absolwenta UMK, która ułatwia mu korzystanie z licznych przywilejów.


Zgłoszenie

Aby otrzymać Kartę, należy wypełnić zgłoszenie elektroniczne, a następnie je wydrukować (kopia zgłoszenia jest wysyłana na podany w formularzu adres e-mail) i podpisać. Podpisane zgłoszenie należy dostarczyć do siedziby Programu “Absolwent UMK”.

Potwierdzenie statusu absolwenta

Dla osób, które ukończyły studia po 2007 roku, status absolwenta UMK potwierdzany jest poprzez elektroniczny Uniwersytecki System Obsługi Studiów (USOS). W tym celu niezbędne jest podanie w zgłoszeniu nr PESEL. Osoby, które go nie podadzą – do zgłoszenia muszą dołączyć dyplom lub zaświadczenie o ukończeniu studiów na UMK (w postaci skanu, zdjęcia lub kserokopii).

Osoby, które ukończyły studia na UMK przed rokiem 2007 oraz absolwenci studiów podyplomowych (wszystkie roczniki) do zgłoszenia muszą dołączyć dyplom lub zaświadczenie o ukończeniu studiów na UMK (w postaci skanu, zdjęcia lub kserokopii).


Składanie dokumentów i odbiór Karty

Dokumenty można dostarczyć:

– osobiście lub za pośrednictwem upoważnionych osób (w czasie pandemii COVID-19 zalecamy przysyłać zgłoszenia pocztą elektroniczną lub tradycyjną).

– pocztą

Kartę wysyłamy listem poleconym (bezpłatnie) na adres wskazany w zgłoszeniu lub umożliwiamy jej odbiór na miejscu (na wydrukowanym zgłoszeniu należy zaznaczyć odpowiednią opcję).

Wystawienie i wysyłka karty następuje zazwyczaj w kolejnym dniu roboczym po otrzymaniu zgłoszenia. W listopadzie, grudniu i styczniu, z uwagi na wzmożone zainteresowanie Programem ze strony absolwentów odbierających dyplomy, okres ten może się nieco wydłużyć.


Zgubiłeś Kartę? Możesz uzyskać duplikat!


Galeria zdjęć:

Karta Absolwenta UMK obowiązujące wzory Karty Absolwenta UMK