Reja 25, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 36
+48 56 611 22 37
e-mail: program@absolwent.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Rozgrywki w edukacyjne gry planszowe Totem i Planeta

Szczegółowe informacje dla koordynatorów rozgrywek w szkołach i placówkach edukacyjnych.


Regulamin rozgrywek

I – Organizator

 1. Organizatorem rozgrywek GRA z UMK 2019/2020 jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – Program “Absolwent UMK”.
 2. Partnerami rozgrywek są wydawnictwa gier planszowych Rebel i Nasza Księgarnia.

II – Etapy i terminy

 1. Rozgrywki prowadzone będą w dwóch etapach:
  1. turnieje eliminacyjne w szkołach / placówkach edukacyjno-kulturalnych,
  2. turniej finałowy, który odbędzie się w Toruniu podczas Dnia Gier Planszowych na UMK “Grawitacja”.
 2. Rozgrywki prowadzone będą w terminach:
  1. zgłoszenia organizacji eliminacji: do 30 września 2019
  2. eliminacje w placówkach: październik 2019 – marzec 2020,
  3. finał podczas Grawitacji 2020: 14 marca 2020.

III – Uczestnicy

 1. Rozgrywki prowadzone będą w zgłoszonych szkołach podstawowych i średnich oraz placówkach edukacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do niezaakceptowania zgłoszenia w przypadku braku możliwości zapewnienia gier placówce w zadeklarowanym przez nią terminie.
 3. W eliminacjach mogą brać udział dzieci i młodzież w wieku od 10 do 18 lat za zgodą rodziców / opiekunów prawnych.
 4. W finale rozgrywek ma prawo wziąć udział tylko zwycięzca eliminacji w danej placówce, a w wypadku braku możliwości uczestnictwa – osoba, która zajęła drugie miejsce w eliminacjach w tej jednostce.

IV – Organizacja rozgrywek

 1. Rozgrywki w grę Totem i Planeta będą prowadzone niezależnie od siebie i osobno nagradzane. Jeden uczestnik może brać udział w obu grach.
 2. Organizator zapewnia gry do rozegrania eliminacji oraz nagrody dla zwycięzców (1 miejsce) w każdą z gier.
 3. Gry do prowadzenia eliminacji będą przekazywane między placówkami wg ustalonego przez koordynatora głównego harmonogramu. Po zakończeniu turnieju eliminacyjnego placówka przekaże (osobiście lub kurierem na koszt organizatora) pakiet gier kolejnej placówce z listy.
 4. Wyniki rozgrywek eliminacyjnych w poszczególne gry będą publikowane na stronie internetowej organizatora (nazwa szkoły, imiona i nazwiska zwycięzców).
 5. Udział w rozgrywkach jest bezpłatny.
 6. Reprezentanci placówek przyjeżdżają na turniej finałowy we własnym zakresie.

V – Koordynatorzy

A. Koordynator główny rozgrywek
 1. Koordynatorem głównym rozgrywek jest osoba wyznaczona przez organizatora.
 2. Koordynator główny rozgrywek jest zobowiązany do:
  1. przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń placówek do rozgrywek,
  2. publikacji listy zakwalifikowanych jednostek na stronie internetowej,
  3. ustalenia zasad i kolejności przekazywania gier między placówkami,
  4. ustalenia z koordynatorami eliminacji sposobów przekazywania gier,
  5. udzielania wskazówek dotyczących organizacji eliminacji,
  6. przekazania materiałów promocyjnych,
  7. publikowania wyników eliminacji w poszczególnych jednostkach na stronie internetowej.
B. Koordynator eliminacji
 1. Koordynatorem eliminacji jest osobą zgłaszającą daną placówkę do rozgrywek.
 2. Koordynatorem eliminacji rozgrywek może być tylko absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 3. Koordynator eliminacji zobowiązuje się do:
  1. uzyskania zgody na przeprowadzenie eliminacji na terenie placówki od dyrektora,
  2. uzyskania zgody opiekunów na udział w turniejach uczniów / wychowanków,
  3. ustalenia z koordynatorem głównym rozgrywek terminów i sposobu przekazania gier i organizacji turniejów (szczegóły będą uzgadnianie indywidualnie),
  4. odebrania paczki z grami turniejowymi z innej placówki biorącej udział w projekcie / od kuriera (zgodnie z ustalonym harmonogramem),
  5. sprawdzenia kompletności otrzymanych i odsyłanych gier (wypełnienia protokołów zdawczo-odbiorczych, zgłaszania ewentualnych braków koordynatorowi głównemu),
  6. przeprowadzenia nauki zasad w gry (bezpośrednio przed turniejem lub wcześniej),
  7. ustalenia sposobu prowadzenia eliminacji (limit uczestników, liczba rund, liczenie punktów w przypadku kilku rund, rozstrzyganie remisów) w zależności od liczby chętnych uczestników oraz możliwości czasowych i lokalowych jednostki,
  8. wyznaczenia i ogłoszenia terminu i miejsca turnieju eliminacyjnego w dostępnych placówce kanałach z oznaczeniem organizatora (Program “Absolwent UMK”) i partnerów projektu (wydawnictwo Rebel i Nasza Księgarnia), z wykorzystaniem otrzymanych materiałów promocyjnych,
  9. przeprowadzenia turniejów zgodnie z zasadami:
  10. wręczenia nagród i dyplomów oraz przekazania informacji o finale laureatom eliminacji,
  11. przekazania wyników rywalizacji koordynatorowi głównemu rozgrywek za pośrednictwem specjalnego formularza,
  12. terminowego przekazania paczki z grami turniejowymi kolejnej placówce biorącej udział w projekcie (osobiście lub kurierem na koszt organizatora) zgodnie z ustaleniami i przyjętym harmonogramem.
 4. Koordynator eliminacji nie jest zobowiązany (aczkolwiek zachęcamy) do:
  1. przyjazdu z laureatami na finał rozgrywek podczas Grawitacji 2020,
  2. udziału w konferencji szkoleniowej organizowanej w ramach projektu.
 5. Koordynator eliminacji ma prawo do:
  1. otrzymania wsparcia od koordynatora głównego w kwestii organizacji rozgrywek w swojej placówce,
  2. podejmowania ostatecznych decyzji dotyczących eliminacji na poziomie jednostki.

VI – Przetwarzanie danych

 1. Uczestnicy (w imieniu osób małoletnich rodzice / opiekunowie prawni), zgłaszając chęć udziału w rozgrywkach, wyrażają zgodę na:
  1. wykorzystanie przez organizatora ich wizerunku w celu publikacji fotorelacji z rozgrywek w materiałach promocyjno-informacyjnych organizatora i partnerów projektu,
  2. przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, klasa, szkoła) na potrzeby organizacji rozgrywek i ogłoszenia wyników rywalizacji.

VII – Nagrody

 1. Zwycięzca eliminacji w daną grę otrzyma:
  1. gadżet ufundowany przez wydawnictwo (Rebel / Nasza Księgarnia),
  2. bilet uprawniający do:
   1. reprezentowania placówki w finale rozgrywek,
   2. bezpłatnego wypożyczania gier z wypożyczalni podczas Dnia Gier Planszowych na UMK “Grawitacja 2020”.
 2. Osoba, która zajęła 2 miejsce w eliminacjach otrzyma:
  1. prawo do reprezentowania placówki w finale rozgrywek, w sytuacji, gdy zwycięzca nie może w nich uczestniczyć.
 3. Nagrody w rozgrywkach finałowych przyznawane będą w dwóch kategoriach wiekowych:
  1. szkoły podstawowe,
  2. szkoły średnie.
 4. Zwycięzcy finału rozgrywek (1 – 3 miejsce w każdą grę w każdej kategorii wiekowej) otrzymają nowoczesne gry planszowe ufundowane przez wydawnictwa Rebel i Nasza Księgarnia (nagroda indywidualna).
 5. Dodatkowo zwycięzcy (1 miejsce w każdą grę w każdej kategorii wiekowej) otrzymają grę planszową dla reprezentowanej placówki (nagroda dla szkoły / instytucji).
 6. Wszyscy uczestnicy finału rozgrywek otrzymają gadżety uniwersyteckie.
 7. Koordynator eliminacji w podziękowaniu za organizację rozgrywek w swojej placówce otrzyma unikatową talię kart do gry Talia Koperniczka (Copernicards) w eleganckim metalowym pudełku.

VIII – Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do decydowania w sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

Informacje dla koordynatorów

Pakiety z grami eliminacyjnymi i nagrodami

 • Podczas rozgrywek placówki będą przekazywały między sobą pakiet gier. W obiegu znajdą się trzy pakiety. Pojedynczy pakiet gier będzie zawierał:
  • 3 egzemplarze gry Planeta (w jednym czasie grać może 12 osób, czas rozgrywki ok. 30-45 minut),
  • 4 egzemplarze gry Totem (w jednym czasie grać może 16 osób, czas rozgrywki ok. 20-30 minut),
  • plakaty promocyjne,
  • protokół zdawczo-odbiorczy.

Pakiety z nagrodami i materiałami promocyjnymi

 • Materiały promocyjne i nagrody zostaną przesłane osobną paczką. W pakiecie znajdą się:
  • gadżety (torby bawełniane) – nagrody dla zwycięzców (dla 1 miejsca w obie gry planszowe),
  • dyplomy dla finalistów eliminacji (miejsca 1 – 3 w obie gry planszowe),
  • bilety na finał (dla 1 miejsca w obie gry planszowe),
  • nagroda dla koordynatora (karty do gry, długopis, magnesik).

Zasady gry

Możliwe warianty rozgrywania eliminacji

 • Koordynator samodzielnie decyduje o sposobie prowadzenia eliminacji, które wyłonią reprezentanta placówki do finału (limit uczestników, liczba rund, liczenie punktów w przypadku kilku rund, rozstrzyganie remisów) w zależności od liczby chętnych uczestników oraz możliwości czasowych i lokalowych jednostki.
 • Możliwe warianty:
  1. system pucharowy (eliminacje podzielone na kilka etapów, z każdego stolika przechodzi dalej jedna osoba aż do 4-osobowego finału)
  2. system “do dwóch przegranych” (po rozegraniu 2 gier osoby, które ani razu nie wygrały odpadają z dalszych rozgrywek)
  3. system punktowy (każdy uczestnik rozgrywa 2 lub 3 gry i sumuje liczbę zdobytych punktów; do finału przechodzą 4 osoby z najwyższym wynikiem)
  4. system mieszany

Koordynator główny rozgrywek

 • Anna Bielawiec-Osińska
 • program@absolwent.umk.pl
 • tel. (56) 611 22 36 (poniedziałek – piątek, 8:00 – 16:00)
  • przyjmowania i weryfikacja zgłoszeń placówek
  • harmonogram przekazywania gier między placówkami
  • promocja i informacja rozgrywek
  • organizacja finału rozgrywek

Koordynator rozgrywek

 • Artur Połeć
 • polart@poczta.onet.pl
  • wsparcie koordynatora głównego rozgrywek
  • porady w kwestii organizacji eliminacji (tabele rozgrywek, zasady gry, liczenie punktów etc.)
  • kontakt z partnerami-wydawnictwami

Formularze i dokumenty