Contact Reja 25, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 36
+48 56 611 22 37
e-mail: program@absolwent.umk.pl

Help for Ukraine

in the photo there are three flags with the logo of the university, in the background the flag of Ukraine
photo: Andrzej Romański/Anna Jaszczuk

Ladies and Gentlemen,

we wish to inform you about the actions which the University authorities have decided to take in relations to the war in Ukraine.

We have taken the following decisions concerning help for our Ukrainian students and doctoral students:

  1. exemption from tuition fees in the summer semester
  2. exemption from dormitory fees
  3. relief payments due to contingency.

Detailed information and application forms can be found at: https://www.umk.pl/studenci/stypendia-i-kredyty/ukraina/

Coordination of material aid lies within the competences of the Recruitment and Student Affairs Department, contact information in Toruń part: dzstud@umk.pl, tel.  +48 56 611 22 30 and +48 56 611 20 73, in Bydgoszcz part: dydaktyka@cm.umk.pl, tel. +48 52 585 33 88.

The University will assist in seeking accommodation for our Ukrainian students, doctoral students and employees.

We aim to mobilize funds for research projects for Ukrainian scholars, doctoral candidates, and students and to develop a special recruitment path for Ukrainian refugees. We also plan to establish a stationary contact point for Ukrainian applicants to our University. 

Free psychiatric aid for our Ukrainian students, doctoral students and NCU employees is provided by Araszkiewicz Health Center Centrum “Łaźnia Miejska"; tel. +48 500305485, centrum@araszkiewicz.com.pl. Help is provided in an emergency mode (outside the prior appointments schedule). Free psychological help, also on an emergency basis, is provided by therapists from the University Support and Development Center: Magdalena Cyrklaff-Gorczyca, tel. +48 502 695 564, Barbara Lorek, tel. +48 662 030 772, e-mail: osrodek_wsparcia@umk.pl.  

We are setting up the e-mail address ukraina@umk.pl, to which requests for support or intervention can be sent, as well as questions concerning help and proposals for action (in Ukrainian, Polish, English and Russian).

NCU website will contain up-to-date information regarding the possibilities of receiving or providing help, as well as further actions by the University (the information will be available in Ukrainian, Polish, English and Russian).

Matters related to the situation in Ukraine are monitored and coordinated by the crisis team, headed by Professor Wojciech Wysota, PhD.

We also inform, that all persons from Ukraine seeking help can also contact Kujawsko-Pomorski Voivodeship Office via Polish- and Ukrainian-speaking helpline, tel. + 48 52 3497804 and + 48 52 3497461.

 

We believe that the ongoing tragedy of Ukraine will soon end.

We are with You!

Rector and Chancellor authorities of Nicolaus Copernicus University

Reliable and up-to-date information concerning Poland-wide collections can be found at  https://pomagamukrainie.gov.pl/ which is responsible for national coordination of humanitarian aid. Willingness to provide financial, psychological, legal or other support to Ukrainians in need can be declared via the website. The website is also addressed at persons looking for aid, both those in still in Ukraine and those who have already reached Poland.


Пані та панове,

повідомляємо про дії керівництва університету у зв'язку з війною в Україні.

Ми прийняли наступні рішення щодо фінансової підтримки наших українських студенток, студентів, аспіранток та аспірантів:

  1. звільнення від оплати за навчання в літньому семестрі
  2. звільнення від плати за гуртожиток
  3. фінансова допомога у непередбачуваних ситуаціях.

Детальну інформацію та шаблони заявок можна знайти на сайті: https://www.umk.pl/studenci/stypendia-i-kredyty/ukraina/

За координацію матеріальної допомоги відповідають відділи набору та роботи зі студентами, у Торуні: dzstud@umk.pl, тел. +48 56 611 22 30 та +48 56 611 20 73, у Бидгощі: dydaktyka@cm.umk.pl, тел. +48 52 585 33 88.

Університет буде допомагати у пошуках житла нашим українським студентам, аспірантам та працівникам.

Ми плануємо призначити кошти на наукові проекти для українських науковців, аспірантів та студентів, створити особливий шлях для прийому на навчання біженців з України.  Також ми плануємо створити стаціонарний контактний пункт для людей з України, які звертаються до нашого університету. 

Безкоштовну психіатричну допомогу українським студентам, докторантам та співробітникам Університету Миколи Коперника надаватиме Центр здоров'я Araszkiewicz "Łaźnia Miejska" тел. +48 500 305 485, centrum@araszkiewicz.com.pl. Допомога надаватиметься терміново (поза чергою узгоджених термінів).  Безкоштовну психологічну допомогу, також терміново, надаватимуть терапевти Університетського центру підтримки та розвитку:Magdalena Cyrklaff-Gorczyca, тел. +48 502 695 564, Barbara Lorek, тел. +48 662 030 772, osrodek_wsparcia@umk.pl.      

Активуємо електронну адресу ukraina@umk.pl, на яку ви можете надсилати повідомлення про ситуації, в яких потрібна підтримка чи інтервенція, запитання щодо допомоги, а також пропозиції щодо нашої діяльності. (українською, польською, англійською та російською мовами).

На сайті Університету Миколи Коперника будуть публікуватися актуальні інформації щодо можливості отримання та надання допомоги та подальших дій Університету (інформації будуть доступні українською, польською, англійською та російською мовами).

Справи, пов'язані із нинішньою ситуацією в Україні, контролює та координує кризова група, якою керує проректор prof. dr hab. Wojciech Wysota.

Також повідомляємо, що всі особи з України, які звертаються за допомогою, можуть також зв'язатися із Ратушею Куявсько-Поморського Воєводства польсько- та україномовною гарячею лінією за номерами + 48 52 3497804 та + 48 52 3497461.

Ми віримо, що трагедія в Україні скоро закінчиться.

Ми із вами!

Ректор і канцелярія Університету Миколи Коперника в Торуні

Достовірну та актуальну інформацію про загальнонаціональні збірки пожертв для України можна знайти на сторінці  https://pomagamukrainie.gov.pl/, яка відповідає за загальнодержавну координацію гуманітарної допомоги.  За її допомогою ви можете повідомити про свою готовність надати підтримку, наприклад, у фінансовій, психологічній або юридичній формі. Там також є опублікований  перелік продуктів і засобів,  які можна передати українкам та українцям у потребі. Сторінка також є адресована особам, які шукають допомоги – як тим, що перебувають в Україні, так і тим, що вже прибули до Польщі.


Уважаемые господа!

Сообщаем о мерах, принятых руководством Университета в связи с войной в Украине.

Мы приняли следующие решения, касающиеся материальной помощи для наших украинских студенток, студентов, аспиранток и аспирантов:

  1. освобождение от оплаты за обучение в летнем семестре
  2. освобождение от оплаты за общежитие
  3. пособия в связи с непредвиденными ситуациями.

Подробная информация и образцы заявок размещены на сайте: https://www.umk.pl/studenci/stypendia-i-kredyty/ukraina/

За координацию материальной помощи отвечают Отделы по набору и студенческим вопросам, контакты в Торуни: dzstud@umk.pl, тел. +48 56 611 22 30 i +48 56 611 20 73, в Быдгоще: dydaktyka@cm.umk.pl, тел. +48 52 585 33 88.

Университет будет помогать в поисках проживания для наших украинский студентов, аспирантов и сотрудников.

Мы планируем назначить средства на исследовательские проекты для украинских учёных, аспирантов и студентов, а также выработать специальную процедуру приёма на обучение беженцев из Украины. Также собираемся открыть стационарный контактный пункт для лиц из Украины, прибывающих в наш Университет.

Бесплатную психиатрическую помощь для украинских студентов, аспирантов и сотрудников Университета Николая Коперника оказывает Центр здоровья Арашкевич «Łaźnia Miejska» тел. +48 500305485, centrum@araszkiewicz.com.pl. Помощь предоставляется в срочном порядке (вне определённых сроков). Бесплатную психологическую помощь, также в срочном порядке, оказывают терапевты Университетского центра поддержки и развития: Magdalena Cyrklaff-Gorczyca, тел. +48 502 695 564, Barbara Lorek, тел. +48 662 030 772, osrodek_wsparcia@umk.pl.      

Открываем адрес электронной почты ukraina@umk.pl, по которому можно обращаться в ситуациях, требующих поддержки или вмешательства, направлять вопросы, касающиеся помощи, а также предложения действий (на украинском, польском, английском и русском языках).

На сайте Университета Николая Коперника будет размещаться актуальная информация по поводу получения и оказания помощи, а также очередных действий Университета (информация будет доступна на украинском, польском, английском и русском языках).

За вопросами, связанными с актуальной ситуацией в Украине, наблюдает и координирует их кризисный коллектив, возглавляемый проректором, профессором Войцехом Высотой.

Кроме того сообщаем, что все лица из Украины, нуждающиеся в помощи, также могут обращаться в Куявско-Поморское воеводское управление через информационный центр на польском и украинском языках по номерам +48 523497804 и +48 523497461.

 

Мы верим, что трагедия в Украине скоро закончится.

Мы с Вами!

Руководство Университета Николая Коперника в Торуни

Достоверную и актуальную информацию об общенациональных сборах для Украины можно найти на сайте https://pomagamukrainie.gov.pl/, который отвечает за национальную координацию гуманитарной помощи. Через него вы можете сообщить о своей готовности оказать поддержку, например, в финансовой, психологической или юридической форме. Там также опубликован список товаров и средств, которые можно передать нуждающимся украинцам и украинкам. Сайт также адресован людям, которые ищут помощи – как тем, кто находится в Украине, так и тем, кто уже добрался до Польши.

other news