Kontakt Reja 25, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 36
+48 56 611 22 37
e-mail: program@absolwent.umk.pl
obrazek nr 1

Najlepsi absolwenci UMK

Najlepsi Absolwenci UMK 2014/2015

Zdjęcie ilustracyjne
Najlepszy Absolwent UMK 2015 - Piotr Ablewski i Najlepsze Studentki UMK fot. Andrzej Romański

W roku akademickim 2014/2015 tytułem Najlepszego Absolwenta Uniwersytetu Mikołaja Kopernika został uhonorowany Piotr Ablewski, absolwent informatyki stosowanej 2015 z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. Wyróżnienia wydziałowe otrzymało 15 osób.

Najlepsi Absolwenci na Wydziałach

W roku akademickim 2014/2015 najlepszymi absolwentami na Wydziałach zostali:


Piotr Ablewski

Absolwent informatyki stosowanej 2015
na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Najlepszym absolwentem UMK w roku akademickim 2014/2015 został mgr inż. Piotr Ablewski, który ukończył informatykę stosowaną ze średnią 4,8. Wcześniej dwukrotnie uzyskał tytuł najlepszego absolwenta Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej.

Pochodzi z Płocka. Został najlepszym absolwentem LO im. Króla Władysława Jagiełły w ponad stuletniej historii szkoły. – Od początku nauki szkolnej interesowałem się fizyką, lecz stwierdziłem, że najlepszym rozwiązaniem dla mnie będzie połączenie dwóch pasjiinformatyki i fizyki – mówi.– Zafascynowałem się jednym kierunkiem - informatyką stosowaną na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK. Toruńską uczelnię wybrałem ze względu na świetne zaplecze naukowe w interesującej mnie dziedzinie. Nie widziałem alternatywy, dlatego dokumenty złożyłem tylko tutaj.

Po pierwszym roku odbył roczne praktyki studenckie w firmie Microsoft Polska. Współpracę kontynuował łącznie przez trzy lata. W trakcie drugiego roku studiów otrzymał propozycję udziału w pracach przy budowie Polskiego Optycznego Zegara Częstotliwości. Odpowiadał za budowę układu do stabilizacji rubidowego wzorca częstotliwości z wykorzystaniem sygnału GPS – był to temat jego pracy inżynierskiej. W tym czasie podjął również decyzję o rozpoczęciu studiów na drugim kierunku - fizyce. Wbrew pierwotnym założeniom wybrał specjalizację fizyka doświadczalna. – Dzięki temu otrzymałem solidną szkołę podstaw, które wykorzystuję do dzisiaj – mówi. 

W ramach realizacji pracy magisterskiej brał udział w projekcie Optical Control and Metrology in Quantum Systems. Dzięki temu nadal, łącząc dwie swoje pasje – fizykę i informatykę, zajął się pracą nad biblioteką do numerycznych obliczeń kształtów linii widmowych.

W trakcie studiów był przewodniczącym Koła Naukowego Studentów Informatyki Stosowanej – grupy.NET "Twarde Pierniki", działał także w Kole Naukowym Studentów Fizyki.

Jest  współautorem szeregu artykułów w renomowanych czasopismach specjalistycznych, brał też aktywny udział w konferencjach naukowych.

W październiku 2015 rozpoczyna interdyscyplinarne studia doktoranckie z zakresu nauk fizycznych. W ramach projektu Polskiego Optycznego Zegara Atomowego będzie badał wpływ promieniowania ciała doskonale czarnego oraz zderzeń pomiędzy zimnymi atomami oraz zimnymi atomami i tłem na przesunięcie i rozszerzenie linii widmowych. Praca ta pozwoli mu połączyć fizykę doświadczalną, teoretyczną i obliczenia numeryczne.  

Swoją przyszłość Najlepszy Absolwent UMK łączy z nauką. – Jest to dziedzina, która pozwala mi na realizację siebie – mówi. – Lubię wyzwania, poszukiwanie nowych rozwiązań i łączenie ze sobą różnych dziedzin nauki.

Interesuje go również elektronika (wciąż szuka zastosowania dla małych układów w codziennym życiu), a także filozofia przyrody, dobra książka i kino Sci-fi. Jest wielkim fanem Gwiezdnych Wojen. – To dla mnie świetna odskocznia od naukowej i racjonalnej codzienności – mówi.


Joanna Bogusiewicz

Absolwentka analityki medycznej 2015
na Wydziale Farmaceutycznym CM UMK

Joanna Bogusiewicz w roku 2015 ukończyła analitykę medyczną na Wydziale Farmaceutycznym Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy z ogólnym wynikiem ze studiów 4,77. Pracę magisterską pt. Oddziaływanie pestycydu: permetryny na parametry elektrofizjologiczne skóry in vitro przygotowała w Pracowni Elektrofizjologii Tkanki Nabłonkowej i Skóry, w Katedrze Patobiochemii i Chemii Klinicznej pod kierunkiem dr n. med. Igi Hołyńskiej-Iwan.

Poza realizacją programu studiów, Joanna Bogusiewicz aktywnie uczestniczyła w projektach badawczych Studenckiego Koła Naukowego działającego przy Katedrze Patobiochemii i Chemii Klinicznej. W roku akademickim 2014/2015 pełniła w nim obowiązki przewodniczącego. W maju 2015r. absolwentka reprezentowała Collegium Medicum UMK podczas I Ogólnopolskich Symulacji Diagnostycznych w Lublinie. W trakcie studiów chętnie angażowała się w pomoc w organizacji wielu wydarzeń o charakterze prozdrowotnym, a także mających na celu promocję zawodu diagnosty laboratoryjnego. Joanna Bogusiewicz była redaktorem działu Wyluzuj! w Lab&Roll, miesięczniku studentów Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy.

Absolwentka odbyła dodatkowe, miesięczne praktyki studenckie w Laboratorium Medycznym Vitalabo w Bydgoszczy, Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy oraz Laboratorium Badawczo- Rozwojowym firmy farmaceutycznej FILOFARM w Bydgoszczy. Po obronie pracy magisterskiej Joanna Bogusiewicz rozpoczęła pracę w Laboratorium Badań Środowiskowych Katedry i Zakładu Toksykologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.


Marta Brzostek (Iwon)

Absolwentka biologii, specjalności biologia ogólna i molekularna
na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska

Pani Marta ukończyła studia na kierunku biologia w specjalności biologia ogólna i molekularna ze średnią ocen 4,96. Przez cały okres studiów osiągała bardzo wysokie wyniki w nauce, dzięki czemu otrzymywała stypendium JM Rektora UMK dla najlepszych studentów. Po ukończeniu studiów licencjackich uzyskała również status najlepszego absolwenta studiów pierwszego stopnia.

Pani Marta jest rodowitą torunianką. Zamiłowanie do biologii przejawiała od wczesnych lat, dlatego nie miała wątpliwości wybierając profil biologiczno-chemiczny w I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Był to okres jej pierwszych sukcesów – Pani Marta ukończyła edukację w szkole średniej jako najlepsza jej absolwentka.

Po maturze postanowiła pozostać w rodzinnym mieście, gdzie – rozpoczynając studia biologiczne na naszej uczelni – miała dalej zgłębiać tajemnice świata ożywionego. W trakcie studiów szczególnym zamiłowaniem Pani Marta obdarzyła wewnątrzkomórkowy świat widziany pod mikroskopem, a także mechanizmy regulacji aktywności genetycznej podczas rozmnażania roślin okrytozalążkowych. Przyczyniła się do tego jej praca w Zakładzie Biologii Komórki, gdzie Absolwentka pod okiem prof. dr hab. Elżbiety Bednarskiej-Kozakiewicz realizowała najpierw pracę licencjacką, a później także pracę magisterską.

Wśród zainteresowań badawczych Pani Marty znajdowały się mechanizmy epigenetyczne zaangażowane w regulację aktywności chromatyny komórek męskiej linii generatywnej u hiacynta. Warto nadmienić, że Jej praca dyplomowa pod tytułem „Wzorzec lokalizacji acetylowanego wariantu histonu H4 oraz deacetylaz histonów – HDT1 i HDT3 w dojrzałych ziarnach pyłku i rosnących łagiewkach pyłkowych Hyacinthus orientalis L.” została wyróżniona jako najlepsza praca magisterska zrealizowana na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska w minionym roku akademickim. Ponadto uzyskane przez Panią Martę wyniki badań były niejednokrotnie prezentowane podczas konferencji o krajowym, jak również międzynarodowym zasięgu. Pani Marta jest także współautorem jednej publikacji naukowej.

Podczas studiów magisterskich, zarówno w pracę badawczą, jak i inne podejmowane zadania, Pani Marta angażowała się z niezwykłą pasją i dokładnością. Jak sama mówi trud włożony w naukę przyniósł Jej wiele satysfakcji. Nie ukrywa, że tęskni za mikroskopem i pipetą oraz, że chciałaby wrócić do pracy w laboratorium. Tymczasem jednak swoją wiedzę, a także pasję do biologii, zaszczepia w młodszych pokoleniach.


Patryk Ciok

Absolwent prawa 2015
na Wydziale Prawa i Administracji UMK

Patryk Ciok jest absolwentem Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. M.K. Sarbiewskiego w Mławie, uzyskując dwukrotnie w okresie nauki w szkole średniej stypendium premiera z tytułu osiągniętych wyników w nauce. W 2015 roku ukończył ze średnią 4,82 stacjonarne studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu, broniąc pracy magisterskiej pt. „Odpowiedzialność cywilna posiadaczy pojazdów mechanicznych w kontekście zagadnień ubezpieczeniowych oraz likwidacji szkód komunikacyjnych” pod kierunkiem prof. M. Dragun-Gertner. W październiku br. rozpoczął stacjonarne studia doktoranckie z zakresu nauk prawnych, uzyskując pierwsze miejsce na liście przyjętych kandydatów.

W swych zainteresowaniach naukowych obraca się w obrębie prawa cywilnego, a w szczególności prawa zobowiązań z szeroko pojętymi zagadnieniami związanymi z odpowiedzialnością cywilną, prawem spadkowym, egzekucyjnym, czy prawem pracy. W pracy naukowej zamierza kontynuować zainteresowania związane z zagadnieniami dotyczącymi odpowiedzialności cywilnej, zwłaszcza w zakresie międzynarodowego transportu towarów.

Występował na różnorakich konferencjach naukowych, m.in. z referatami: „Prawne aspekty egzekwowania roszczeń alimentacyjnych przynależnych małoletnim dzieciom w polskim postępowaniu egzekucyjnym”, „Użytkowanie wieczyste – niepotrzebny relikt PRL-u czy nadal użyteczna instytucja?”. Oprócz tego popełnił kilka publikacji, m.in. z zakresu prawa pracy, deregulacji zawodu brokera ubezpieczeniowego czy publikacji nawiązujących luźno do niezawodowych zainteresowań, tj. chociażby traktujących o polityce i prawie kosmicznym UE, czy też historii konstytucjonalizmu Islandzkiego. W trakcie studiów był również członkiem kilku kół naukowych oraz uniwersyteckiej poradni prawnej.

W zakresie pracy zawodowej Pan Patryk odbywał praktyki w różnorakich kancelariach o cywilistycznym obszarze działalności, a od prawie dwóch lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z odpowiedzialnością ubezpieczeniową w zakresie postępowania likwidacyjnego. Po zdaniu egzaminu brokerskiego w czerwcu 2014 roku pozostaje obecnie zatrudniony na stanowisku brokera, specjalisty do spraw likwidacji szkód, w gronie pracowników jednego z najwyżej cenionych w kraju brokerów ubezpieczeniowych.

Pan Patryk jest prawdziwym molem książkowym oraz osobą o stosunkowo szerokich zainteresowaniach. Pozostaje przede wszystkim notorycznym wielbicielem motoryzacji. Realizując swoją pasję popełnił w trakcie studiów kilkadziesiąt artykułów motoryzacyjnych, publikując je m.in. w prasie lokalnej, jak również w odmętach Internetu. Poza motoryzacją interesuje się również techniką i mechaniką, historią, astronomią oraz paleontologią. Pozostaje także niezachwianie wiernym fanem filmów z serii „Back to the future”. Oprócz tego ceni sobie również jazdę na rowerze i grę w tenisa stołowego oraz drobne majsterkowanie przy obróbce drewna.


Alicja Janicka

Absolwentka biotechnologii
na Wydziale Lekarskim CM UMK

Pani Alicja jest absolwentką biotechnologii medycznej, autorką publikacji naukowych publikowanych m.in. przez Fundację na rzecz promocji i rozwoju nauki TYGIEL 2015, uczestniczką konferencji oraz wielu projektów badawczych realizowanych w Katedrze Biofizyki oraz w Katedrze Kardiologii i Chorób wewnętrznych.

Od zawsze interesowałam się „światem nauki” i zjawiskami w nim zachodzącymi zwłaszcza pod kątem medycyny. Żeby zrozumieć ten trudny aczkolwiek kolorowy i fascynujący świat należy zacząć od podstaw. Wybór biotechnologii na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum okazał się strzałem w dziesiątkę zarówno pod względem przygotowania pracowni dla studentów jak i doskonale wykształconej i kompetentnej kadry dydaktycznej. Krok po kroku począwszy od chemii przez biologię, fizykę, aż do genetyki czy immunologii odkrywałam elementy tego świata, które to były uzupełnieniem poprzednich, a  zarazem rodziły kolejne pytania.

Po uzyskaniu tytułu magistra Pani Alicja rozpoczęła przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej na doktorat w Klinice Kardiologii i Chorób Wewnętrznych pod okiem prof. Jacka Kubicy i obecnie realizuje się tam w pracy naukowej.

Biotechnolog – czyli zawód naukowiec, a więc ciągłe dążenie do pogłębiania wiedzy. Tak też i ja jako pasjonatka nauki nie zaprzestałam na studiach magisterskich i rozpoczęłam studia doktoranckie.


 Mateusz Klonowski

Absolwent filozofii 2015
na Wydziale Humanistycznym UMK

Mateusz Klonowski w roku 2015 ukończył studia filozoficzne na Wydziale Humanistycznym UMK z ogólnym wynikiem studiów 4.98. Pracę magisterską pod tytułem Poprawność w sensie Lemmona klasycznej i intuicjonistycznej logiki zdaniowej napisał pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Pietruszczaka.

W trakcie studiów brał udział w badaniach Koła Naukowego Logiki UMK, pełniąc w latach 2012-2013 funkcję sekretarza, w latach 2013-2014 funkcję wiceprzewodniczącego, zaś od roku 2014 pełni funkcję prezesa.

Brał aktywny udział w konferencjach naukowych, także o statusie międzynarodowym. Ponadto otrzymał drugą nagrodę w konkursie referatów i posterów za referat pod tytułem Logika S0.5 jako formalizacja metalogiki klasycznej logiki zdań w sekcji nauk technicznych. Autor kilku publikacji.

Przez cały okres studiów otrzymywał stypendium Rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce.

W październiku 2015 rozpoczął studia doktoranckie z zakresu filozofii. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół: logiki filozoficznej, filozofii logiki, metod dowodzenia, logiki nieklasycznej oraz zastosowań logiki w filozofii.


Tomasz Kowalski

Absolwent ochrony dóbr kultury 2015
na Wydziale Sztuk Pięknych UMK

Tomasz Kowalski w roku akademickim 2014/2015 ukończył studia drugiego stopnia na Wydziale Sztuk Pięknych (kierunek: ochrona dóbr kultury, spec. konserwatorstwo), uzyskując za cały okres studiów średnią 4,76. Pracę magisterską Wizerunek łaskami słynący jako nośnik wartości kulturowych na przykładzie średniowiecznych rzeźb kultowych w sanktuariach maryjnych w Polsce napisał w Zakładzie Historii Sztuki Średniowiecznej i Nowożytnej pod kierunkiem dr hab. Moniki Jakubek-Raczkowskiej. Z pracy magisterskiej i egzaminu magisterskiego otrzymał oceny bardzo dobre. W październiku br. rozpoczął studia doktoranckie z zakresu nauk o sztuce.

Pochodzi z historycznego Mazowsza, którego dziejom i dziedzictwu poświęca sporą część swojej pracy naukowej. Jest autorem monografii: W Sierpcu za cara: śladami rosyjskiego garnizonu, (ss. 296, Sierpc 2013) oraz licznych artykułów i opracowań naukowych i popularnonaukowych. Odbył ponadprogramową praktykę z inwentaryzacji pomiarowo-rysunkowej oraz jest autorem kilku dokumentacji konserwatorskich. Był koordynatorem grantu Przyszłość-przeszłości – renowacja d. cmentarza ewangelickiego w Białasach – etap II, prowadzonego w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, realizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sierpeckiej(2012 r.) oraz jest członkiem projektu Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX w. – losy, znaczenie, inwentaryzacja, grant w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012–2016(od 2014 r.). Podczas trwania studiów drugiego stopnia wygłosił trzy referaty na ogólnopolskich sesjach naukowych i uczestniczył (jako słuchacz) w wielu innych.

Aktywnie pracował w ruchu studenckim i naukowym. Był członkiem (2010-2015) i prezesem (2012-2015) Koła Naukowego Historyków Sztuki Średniowiecza, które w 2013 r. wyróżniono w kategorii Koło Naukowe Roku 2013, a w 2015 r. otrzymało pierwszą nagrodę i prestiżowy tytuł Koła Naukowego Roku 2014 w konkursie organizowanym przez fundację StRuNa, afiliowanym przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie. Ponadto w latach akademickich 2013/2014 i 2014/2015 był członkiem Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego Wydziału Sztuk Pięknych UMK, w roku 2013/2014 członkiem Wydziałowej Komisji Stypendialnej Wydziału Sztuk Pięknych UMK, a w roku następnym jej Przewodniczącym. W latach 2013/2014 i 2014/2015 był członkiem Rady Wydziału Sztuk Pięknych.

W ramach pracy naukowej na studiach trzeciego stopnia realizuje projekt badawczy dotyczący wizerunku kultowego w dawnych diecezjach Polski północnej i Mazowsza, w kontekście jego interpretacji, wartościowania i ochrony.

Wśród pozostałych zainteresowań Tomasza Kowalskiego ważne miejsce zajmuje genealogia, dzieje XIX-wiecznej rosyjskiej wojskowości, historia protestanckiego osadnictwa na Mazowszu oraz kult świętych w centralnej Polsce. Jest miłośnikiem Italii oraz lokalnego krajoznawstwa.


Anna Marynowska

Absolwentka historii, specjalności studia polsko-niemieckie
na Wydziale Nauk Historycznych

Pani Anna jest absolwentką historii ze specjalnością studia polsko-niemieckie w Instytucie Historii i Archiwistyki WNH UMK. Jej średnia ocen ze studiów wyniosła 5.0. Jest laureatką Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia.

W okresie nastoletnim, jako uczennica rypińskiego Gimnazjum im. Józefa Wybickiego, interesowała się, oprócz historii, chemią, matematyką i  nauką języków obcych, więc nieco zaskakujący mógł wydawać się wówczas wybór klasy humanistycznej w Liceum Ogólnokształcącym im. Czesława Lissowskiego w Rypinie. Już wtedy myślała jednak o wyborze historii jako kierunku studiów. Studiuje równolegle filologię angielską, obecnie na II roku II stopnia na specjalności translatorskiej, gdzie przygotowuje pracę magisterską na temat metafory krucjat w dyskursie prasowym poświęconym Państwu Islamskiemu pod okiem pani dr Agnieszki Sowińskiej.

Prace dyplomowe napisała pod kierunkiem dra hab. Piotra Olińskiego w Zakładzie Historii Średniowiecza. Praca licencjacka pt. Obraz miast w 'Historii jerozolimskiej' Wilhelma z Tyru oraz niedawno obroniona praca magisterska pt. Miasta Bliskiego Wschodu w europejskich źródłach narracyjnych XII i XIII wieku zostały wysoko ocenione. Tematyka obu prac pozwoliła na pogłębianie zainteresowań w zakresie historii krucjat lewantyńskich, dziejów średniowiecznego piśmiennictwa oraz historii miast średniowiecznych – zwłaszcza tych odległych, bo bliskowschodnich.

W trakcie studiów angażowała się w przedsięwzięcia Koła Naukowego Historii Niemiec, co zaowocowało m.in. uczestnictwem w polsko-rosyjsko-niemieckim projekcie badawczym Trialog (2012) we Frankfurcie nad Odrą, a także w stypendium DAAD-u na podróże grupowe do Niemiec (2013). Nabyte podczas zajęć specjalizacyjnych na historii umiejętności okazały się przydatne podczas zeszłorocznego stażu w toruńskim Muzeum Etnograficznym przy projekcie Etnografia Ocalona.

Wyniki badań, poczynione w trakcie studiów (i tych historycznych, i filologicznych), były prezentowane podczas branżowych i interdyscyplinarnych konferencji krajowych i zagranicznych. Rezultaty naukowych dociekań zostały częściowo opublikowane w czasopismach (m.in. "Masce", "Młodej Myśli") i zbiorach studiów. Przez dwa lata współpracowała również z portalem Historia.org.pl, do września tego roku pełniąc funkcję Szefa Działu Wiadomości Zagranicznych.

Obecnie Pani Anna kontynuuje badania nad historią miast średniowiecznych na studiach doktoranckich z zakresu historii na WNH UMK pod kierunkiem prof. dra hab. Romana Czai. Po ukończeniu studiów filologicznych ma ambicje realizować się również w pracy zawodowej jako tłumacz języka angielskiego. Wiele planów wiąże również z założonym w ubiegłym roku Kołem Historii Krajów Anglosaskich „Wesoła Kompania”, którego celem jest promocja nauki angielskiego pośród historyków oraz popularyzacja historii wśród studentów filologii angielskiej.

Prywatnie jest entuzjastką niezobowiązującej letniej rekreacji, gier komputerowych, kinematografii, literatury anglojęzycznej oraz miłośniczką psów i królików.


Piotr Owsian

Absolwent finansów i rachunkowości (specjalność inżynieria finansowa)
na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK

Pan Piotr jest absolwentem IV Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu (klasa ekonomiczno-językowa), ukończonego w 2010 r. z wyróżnieniem.

W latach 2010-2013 studiował na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK na kierunku finanse i rachunkowość, moduł rachunkowość (wynik: bardzo dobry). W latach 2013-2015 student studiów stacjonarnych II stopnia finanse i rachunkowość, specjalność inżynieria finansowa, ukończonych z wynikiem bardzo dobrym (ogólny wynik studiów: 4,96).

Uczestnik wielu konferencji, warsztatów, szkoleń, np. Emerging Markets Business Conference 2014 organizowanej przez CEMS Club Warsaw i SGH w Warszawie (udział bierny), konferencji OSKAR 2014 organizowanej przez Koło Rachunkowości działające przy WNEiZ UMK (udział czynny – referat w recenzowanej publikacji pokonferencyjnej). Posiadacz Certificate in Advanced English (CEFR Level C1), wydanego przez Cambridge English Language Assessment, Part of the University of Cambridge.

Stypendysta Stypendium Rektora UMK dla najlepszych studentów w latach 2013-2015. Aktywny członek Koła Naukowego PROGRES działającego przy WNEiZ UMK w Toruniu. Uczestnik seminarium magisterskiego pod opieką Pani Prof. dr hab. Magdaleny Osińskiej w Katedrze Ekonometrii i Statystyki.

Praca magisterska: Wykorzystanie kwantylowych miar ryzyka i instrumentów pochodnych w procesie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie – została obroniona 2 lipca 2015 r. oraz oceniona jako bardzo dobra i zasługująca na wyróżnienie przez recenzentów: Prof. dr hab. Magdalenę Osińską i Dra Marcina Fałdzińskiego. W pracy m.in. zastosowano zaawansowane metody i modele ekonometryczne wykorzystywane w szacowaniu ryzyka rynkowego przy pomocy nowoczesnych miar ryzyka – wartości zagrożonej i oczekiwanego niedoboru (metodami symulacji historycznej, wariancji-kowariancji, z wykorzystaniem modeli klasy ARMA-GARCH o rozkładach warunkowych innych niż rozkład normalny), wykonano szereg obliczeń numerycznych, przedstawiono autorskie podejście do testowania wstecznego. W pracy zaprezentowano kompleksowo proces zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie.

Zainteresowania naukowe Pana Piotra to m.in. ekonometria finansowa, zarządzanie ryzykiem, rynki finansowe, zarządzanie finansami przedsiębiorstw, audyt finansowy, controlling, psychologia poznawcza, psychologia biznesu, kognitywistyka.

Doświadczenie zawodowe: praktykant w Biurze Analiz Centrum Korporacyjnego PKO BP SA w Toruniu (08.2012), praktykant w Dziale Zakupów oraz Dziale Budżetowania i Kontroli Kosztów w TZMO SA w Toruniu (08-09.2014), Ambasador marki Citi w Citibank Europe Plc (rok akademicki 2014/2015), od września 2015 r. asystent w Dziale Audytu Instytucji Finansowych Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. sp. k. w Warszawie.


Rafał Rola

Absolwent chemii (specjalność chemia środowiska i bioanalityka)
na Wydziale Chemii UMK

Najlepszy absolwent Wydziału Chemii pochodzi ze Stargardu Szczecińskiego. Jego przygoda z chemią rozpoczęła się już w gimnazjum, gdzie od początku brał aktywny udział w konkursach. W liceum uczęszczał do klasy o profilu biologiczno-chemicznym. – Uzyskałem najlepszy wynik z matury rozszerzonej z chemii w szkole (I LO im. Adama Mickiewicza) i tak naprawdę to spowodowało, że pomyślałem o studiach na tym kierunku. Wydział Chemii w Toruniu wybrałem przez przypadek – mówi – polecił mi go znajomy rodziców, jako najlepszy wydział w Polsce. I tu trzeba mu przyznać, że się nie mylił.

Przez pierwsze lata studiów miałem styczność z wieloma dziedzinami chemii, jednak najbardziej zainteresowały mnie zajęcia i tematyka realizowane w Katedrze Chemii Środowiska i Bioanalityki, co spowodowało, że zarówno specjalizację licencjacką, jak i magisterską robiłem w zakresie chemii środowiska, a tym, co szczególnie przykuło moją uwagę była chromatografia.

W pracy licencjackiej Pan Rafał skupił się na zastosowaniu chromatografii jonowej w analizie nukleotydów, a uzyskane wyniki zostały wykorzystane do analizy mleka dla niemowląt pod kątem ich zawartości. Praca została wyróżniona w konkursie na najlepszą pracę licencjacką zorganizowanym przez toruński oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Z przeprowadzonych badań powstała publikacja opublikowana w czasopiśmie „Journal of Chromatography”, a wyniki zostały zaprezentowane w formie posteru na III Konferencji Naukowej „Monitoring i analiza wody. Chromatograficzne metody oznaczania substancji o charakterze jonowym”.

Z kolei w pracy magisterskiej skupił się na badaniu metabolizmu oligonukleotydów tiofosforanowych – związków, które są stosowane w leczeniu m. in. nowotworów. Z przeprowadzonych badań również powstała publikacja, tym razem w czasopiśmie „Analytical and Bioanalytical Chemistry”.

W roku akademickim 2013/2014 uzyskał tytuł najlepszego studenta na Wydziale Chemii oraz uzyskał Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ubiegłym roku.

O swojej przyszłości zawodowej mówi: – Mimo wielu sugestii, nie zdecydowałem się na doktorat. Powiedzmy, że tą furtkę uważam za otwartą. A obecnie pracuję w Instytucie Genetyki Sądowej w Bydgoszczy, gdzie przy użyciu technik chromatograficznych zajmuję się analizą substancji odurzających i psychoaktywnych.

Drugą pasją Pana Rafała jest taniec towarzyski, który uprawiał przez 10 lat. W trakcie studiów udało mu się uzyskać tytuł instruktora tańca w Wyższej Szkole Edukacji w Sporcie we Wrocławiu.


Daniel Strzelecki

Absolwent matematyki
na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK

Pan Daniel ukończył studia magisterskie na kierunku matematyka w roku 2015. Od trzeciego roku studiów pracował według indywidualnego planu studiów pod opieką prof. Sławomira Rybickiego zajmując się metodami niezmienniczymi analizy nieliniowej, które mają zastosowanie w wielu zagadnieniach pochodzących m.in. z fizyki. Owocem tej współpracy jest artykuł Symmetric Lyapunow center theorem.

Ważną częścią moich studiów była działalność w Kole Naukowym Matematyków UMK, którego przez dwa lata byłem wiceprzewodniczącym oraz dwa lata przewodniczącym. Razem z KNM organizowałem wiele różnych inicjatyw, z których najważniejszą jest ogólnopolska konferencja Toruńska Letnia Szkoła Matematyki i Informatyki, która w 2015 roku odbyła się już po raz siódmy – mówi. – Z ramienia koła brałem udział w różnorodnych zawodach matematycznych oraz w kilku konferencjach naukowych prezentując na nich swoje referaty.

Największym osiągnięciem Pana Daniela podczas studiów było zdobycie złotego medalu na International Mathematics Competition for University Students (2014), złotego medalu na North Countries Universities Mathematical Competition (2015) oraz uzyskanie tytułu Najlepszego Studenta UMK w roku akademickim 2013/2014. 

W 2015 roku rozpoczął studia doktoranckie z zakresu matematyki i to właśnie z pracą badawczą wiąże moją zawodową przyszłość. Aktualne jego badania skupiają się wokół uogólnień uzyskanych wcześniej wyników oraz rozwijania narzędzi niezmienniczych. Nauka to dla mnie jednak nie cały świat: od 3 lat mam cudowną żonę, a już niedługo zostanę szczęśliwym tatą – dodaje.


Sylwia Szulc

Absolwentka pedagogiki ogólnej, specjalizacji szkolnej z socjoterapią
na Wydziale Nauk Pedagogicznych

Najlepszą absolwentką Wydziału Nauk Pedagogicznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, w roku akademickim 2014/2015, została mgr Sylwia Szulc, która ukończyła pedagogikę szkolną z socjoterapią ze średnią 4,63. W roku ubiegłym uzyskała również tytuł najlepszej studentki Wydziału Nauk Pedagogicznych.

Pochodzi z niewielkiej wsi Suchatówka, położonej niedaleko Torunia. Od początków studiów interesowała ją praca na rzecz drugiego człowieka, dlatego też swój licencjat ukończyła na kierunku praca socjalna. Jak mówi – dzięki temu kierunkowi nauczyłam się pracować z różnymi grupami społecznymi, co dziś wykorzystuję w pracy wolontariackiej jako edukatorka w Polskiej Akcji Humanitarnej.

Na studiach licencjackich przygotowała wyróżniającą się pracę dyplomową – projekt socjalny Inni tacy sami jak my. Światowy Dzień Uchodźcy na UMK w Toruniu, który następnie zrealizowała. W ramach swojej pracy przygotowywała najpierw diagnozę problemu, następnie przeprowadziła dla studentów projekt edukacyjny (wykłady, spotkania, filmy, wystawę fotograficzną z uchodźcami w roli głównej) oraz jego ewaluację.

Studia magisterskie realizowała na kierunku Pedagogika ogólna ze specjalizacją szkolną z socjoterapią. Przygotowała i obroniła pracę magisterską ocenioną jako wyróżniającą się pt. Rola społeczna a kompetencje nauczyciela. Studium przypadku Państwowego Gimnazjum Polskiego w Rezekne. Podczas swoich rozważań poszukiwała odpowiedzi na pytania o związek roli pełnionej przez nauczyciela na pograniczu, z kompetencjami kluczowymi nabywanymi w procesie uczenia się przez całe życie. Na ową rolę spoglądała przez pryzmat narracji nauczycieli, opierała się bowiem na wypowiedziach badanych przez siebie nauczycieli pracujących w placówce, w której realizowała dwumiesięczne praktyki w ramach Program Erasmus+ praktyki.

Jej zainteresowania problematyką pogranicza wynikają z wcześniejszej pracy z uchodźcami, ale również z działań Studenckiego Koła Naukowego Badań nad Pograniczem Kultur, z którym przez dwa lata prowadziła badania.

Na co dzień jest Koordynatorką wolontariatu w Polskiej Akcji Humanitarnej, gdzie również pełni funkcję edukatorki. Jej bogatą działalność organizacyjną i edukacyjną można dostrzec w działaniach skierowanych w szczególności do toruńskich szkół. Jest autorką oraz koordynatorką wielu projektów edukacyjnych, nastawionych na wsparcie uchodźców, a także na edukację dzieci i młodzieży w celu zmiany postaw na te pozbawione uprzedzeń i stereotypów. Prowadziła także w kraju i poza jego granicami (Ukraina, Rumunia, Łotwa) warsztaty adresowane do uczniów polskich szkół, mniejszości polskiej na różnych poziomach edukacji oraz wolontariuszy chętnych pracować z różnymi grupami społecznymi.

Podczas studiów brała czynny udział w licznych konferencjach naukowych o zasięgu krajowym oraz międzynarodowym. Wielokrotnie uczestniczyła w seminariach poświęconych tematyce wolontariatu, aktywnego społeczeństwa jak i edukacji międzykulturowej. Miała również możliwość być aktywnym uczestnikiem seminarium międzynarodowego na Ukrainie.

W tym roku przeszła pomyślnie rekrutację na Studia Doktoranckie prowadzone na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK uzyskując najwyższą lokatę punktową. W ramach studiów zdecydowała się na temat dysertacji związany z badaniem losów absolwentów polskiej szkoły na Łotwie. Praca ta pozwoli nie tylko poznać wpływ szkoły polskiej na zdobywane kompetencje absolwentów, ale również zrozumieć dalsze wybory uczniów oraz rolę polskiej szkoły.

Interesuje się edukacją pozaformalną, innowacyjnością w edukacji oraz polskim szkolnictwem na wschodzie. Jej pasją jest wspinaczka, fotografia oraz rękodzielnictwo.


Kamila Walenciak

Absolwentka geoinformacji środowiskowej 2015
na Wydziale Nauk o Ziemi

Najlepszym absolwentem Wydziału Nauk o Ziemi w roku akademickim 2014/2015 została mgr inż. Kamila Walenciak, która ukończyła studia drugiego stopnia na kierunku geoinformacja środowiskowa w trybie niestacjonarnym, ze średnią 4,84. W roku akademickim 2013/2014 uzyskała też tytuł najlepszego studenta Wydziału Nauk o Ziemi.

Urodziła się i mieszka w Olsztynie. Tytuł inżyniera uzyskała na kierunku architektura krajobrazu na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Studiowała również gospodarkę przestrzenną. Pracuje w zawodzie. Od 2012 roku prowadzi własną firmę związaną z architekturą krajobrazu, ochroną środowiska i planowaniem przestrzennym. Wcześniej pracowała w biurze urbanistycznym.

Chęć dalszego rozwoju i pogłębiania wiedzy wykorzystywanej w pracy zawodowej skłoniła mnie do podjęcia studiów uzupełniających na toruńskiej uczelni – mówi. – To był dobry wybór, nie tylko z punktu widzenia możliwości pozyskania wiedzy, ale także nawiązanych kontaktów i podjęcia kolejnych kroków związanych z dalszym rozwojem naukowym. Nie spodziewałam się także, że w trakcie trwania tych studiów będę miała kilka sukcesów na swoim koncie. To chyba dzięki połączeniu zainteresowań, pracy i nauki.

Najlepsza Absolwentka Wydziału Nauk o Ziemi otrzymała Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2014/15. Zajęła I miejsce w VII Ogólnopolskim Konkursie Prac Dyplomowych z zakresu kartografii i geoinformacji dla studentów wyższych uczelni (maj 2015 r.).

Praca magisterska pt. „Wybrane problemy projektowania i rewitalizacji terenów zieleni miejskiej Olsztyna w świetle zastosowań innowacyjnych metod GIS’u partycypacyjnego” związana była z przeprowadzonym przez autorkę, w rodzinnym mieście, projektem „Wpłyń na Zielony Olsztyn”. Pracę pisałam z wielką chęcią i  zaangażowaniem, miałam na nią pomysł, wiedziałam też, że wyniki badań mogą znaleźć praktyczne zastosowanie w moim mieście – mówi. Autorka badania promowała swój projekt na konferencjach naukowych, zarówno w kraju, jak i za granicą, w tym na 27th International Cartographic Conference w Rio de Janeiro. Przedsięwzięła też kroki mające na celu publikację wyników pracy w renomowanych, specjalistycznych czasopismach naukowych.

W trakcie studiów podejmowała ponadto inne problemy badawcze (spoza obszaru pracy dyplomowej), związane z turystyką, ochroną przyrody i planowaniem przestrzennym. Wyniki swoich badań przedstawiała na konferencjach naukowych. Jest też autorką i współautorką kilku artykułów w monografiach naukowych. Współpracowała przy tym z innym ośrodkiem akademickim – Katedrą Architektury Krajobrazu i Agroturystyki na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Być może Najlepsza Absolwentka WNoZi zwiąże swoją przyszłość z nauką. – Na razie podjęłam decyzję o rozpoczęciu pisania doktoratu, w Katedrze Geomatyki i Kartografii Wydziału Nauk o Ziemi UMK, tej samej, w której pisałam pracę magisterską – mówi. – Chciałabym kontynuować badania nad zastosowaniem internetowej partycypacji społecznej w połączeniu z systemami informacji geograficznej. Mam nadzieję, że uda mi się pogodzić pracę badawczą z pracą zawodową. A co będzie dalej, zobaczymy.

Jak siebie określa, jest połączeniem umysłu ścisłego z artystyczną duszą. Nie lubi monotonii, w pracy stara się podejmować różnych tematów, wolny czas także spędza różnorodnie - najczęściej aktywnie w otoczeniu przyrody. Interesuje ją rysunek, szeroko rozumiany street art (w tym graffiti), taniec i problematyka samorozwoju. Utożsamia się z myślą: „Profesjonalizm nigdy nie jest dziełem przypadku, pasja rodzi profesjonalizm, profesjonalizm daje jakość a jakość to jest luksus w życiu, w dzisiejszych czasach szczególnie…”

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie.