Kontakt Reja 25, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 36
+48 56 611 22 37
e-mail: program@absolwent.umk.pl
obrazek nr 1

Najlepsi absolwenci UMK

Najlepsi Absolwenci UMK 2015/2016

Zdjęcie ilustracyjne
Najlepsza Absolwentka UMK 2016 - Joanna Simińska z MJ Rektorem Andrzejem Tretynem fot. Andrzej Romański

Tytuł Najlepszej Absolwentki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2015/2016 przyznano Joannie Simińskiej, absolwentce ratownictwa medycznego 2016 na Wydziale Nauk o Zdrowiu CM UMK. Rady poszczególnych Wydziałów przyznały również 15 wyróżnień swoim najlepszym absolwentom.

Najlepsi Absolwenci na Wydziałach

W roku akademickim 2015/2016 najlepszymi absolwentami na Wydziałach zostali:


Aurelia Bartnicka

Absolwenta matematyki 2016
na Wydziale Matematyki i Informatyki Stosowanej UMK

Pani Aurelia Bartnicka jest absolwentką studiów magisterskich Wydziału Matematyki i Informatyki UMK na kierunku matematyka. Studiowała według Indywidualnego Programu Studiów pod opieką prof. dr. hab. Mariusza Lemańczyka. Studia ukończyła z oceną bardzo dobrą (jej średnia ocen ze studiów II stopnia wynosi 5,0).

Od 1 października 2016 r. rozpoczyna studia doktoranckie na WMiI (pod opieką naukową prof. Lemańczyka).

Pani Aurelia Bartnicka współpracowała ze swym opiekunem naukowym już wcześniej, w czasie studiów I stopnia. Prowadzenie badań naukowych rozpoczęła w roku 2014, w ramach realizacji wspólnego z prof. dr. hab. Stanisławem Kasjanem, dr Joanną Kułagą-Przymus i prof. dr hab. Mariuszem Lemańczykiem projektu naukowego. „Teoria ergodyczna: Rozłączność, typowość poprzez niekonwencjonalne twierdzenia ergodyczne i związki z teorią liczb” Narodowego Centrum Nauki (UMO-2014/15/B/ST1/03736), którego realizacja rozpoczęła się w lipcu 2015 r.

Pani Aurelia Bartnicka uczestniczyła w licznych krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych. Otrzymała zaproszenie do wygłoszenia referatu na seminarium analitycznym na Uniwersytecie w Rouen w czasie tygodniowego pobytu w październiku 2015 r.

Z opinii opiekuna naukowego:

Oceniając poziom jej referatów, jak i dyskusji matematycznych, nietrudno było zauważyć, że pani Aurelia Bartnicka wykazuje nieprzeciętne zdolności matematyczne, jest osobą posiadającą dużą chęć do pracy (w tym samodzielnej), osobą sumienną i, mimo młodego wieku, prezentującą już pewną dojrzałość matematyczną. Interesuje się ona wieloma działami matematyki […] Rozwój naukowy pani A. Bartnickiej należy ocenić jako doskonały.

Pani Aurelia Bartnicka wielokrotnie uczestniczyła w zawodach dla studentów. W roku 2015 ,w słynnych zawodach „William Lowell Putnam Mathematical Competition otrzymała nagrodę trzeciego stopnia. Brała udział w zawodach Jarnik International Mathematical Competition Ostrawie (dwukrotnie). W zeszłorocznej (drugiej) edycji North Countries Universities Mathematical Competition w Petersburgu uzyskała dyplom III miejsca.

Pani Aurelia Bartnicka aktywnie uczestniczyła w pracach Koła Naukowego Matematyków na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK, m.in. wygłosiła kilka referatów w ramach spotkań naukowych Koła, a także współorganizowała cieszące się dużym zainteresowaniem Toruńskie Letnie Szkoły Matematyki w latach 2013-2016 (w roku 2016 była głównym organizatorem szkoły). sekretarza Koła Naukowego Matematyków, a w roku akademickim 2015/2016 była przewodniczącą Koła.

Za swoje osiągnięcia pani mgr Aurelia Bartnicka została kilkakrotnie wyróżniona: Rada Wydziału Matematyki i Informatyki UMK przyznała jej tytuł najlepszej absolwentki Wydziału w roku akademickim 2013/2014, uzyskała też zaszczytny tytuł najlepszego studenta UMK przyznany przez Senat UMK za rok akademicki 2014/2015. Ponadto była stypendystką MNiSW za osiągnięcia na lata akademickie 2014/2015 oraz 2015/2016.

Pisze o sobie:

Od początku studiów współpracuję z prof. dr. hab. Mariuszem Lemańczykiem. Początkowo dyskutowaliśmy o trudnych ponadprogramowych zadaniach. W kolejnych latach przygotowywałam referaty dotyczące porównywania miary i kategorii, własności miary Lebesgue’a, przekształceń tranzytywnych. Od trzeciego roku studiów pracowałam według indywidualnego planu studiów pod opieką wyżej wymienionego prof. dr. hab. Mariusza Lemańczyka. W 2014 roku rozpoczęłam prowadzenie badań naukowych w ramach projektu, realizowanego wspólnie z prof. dr. hab. Mariuszem Lemańczykiem, prof. dr. hab. Stanisławem Kasjanem, dr Joanną Kułagą-Przymus. Projekt dotyczy badań z pogranicza teorii ergodycznej i teorii liczb. Dokładniej, badamy własności dynamicznych tzw. układów B-wolnych. W ramach projektu udowodniłam kilka faktów dotyczących charakteryzacji proksymalności w takich układach oraz podałam przykłady układów o żądanych własnościach. Wspólna publikacja naukowa, zawierająca nasze wyniki, ukaże się w Transactions of American Mathematical Society.

Od lipca 2014 do września 2015 roku brałam udział w ministerialnym projekcie Generacja Przyszłości, pod nazwą Wzmocnienie potencjalu naukowego studentow Wydzialu Matematyki i Informatyki UMK poprzez udział w konferencjach oraz międzynarodowych zawodach matematycznych. Opiekunem projektu był dr Robert Skiba. W ramach projektu w 2015 roku zdobyłam brązowy medal na International Mathematics Competition for University Students oraz nagrodę trzeciego stopnia na North Countries Universities Mathematical Competition. Ponadto w latach 2013, 2014 i 2015 uzyskiwałam nagrody trzeciego stopnia na Mirror of the William Lowell Putnam Competition.

W tym roku rozpoczęłam studia doktoranckie z zakresu matematyki. Z pracą badawczą wiążę swoją przyszłość zawodową. Obecnie w dalszym ciągu zajmuję się układami B-wolnymi, ale w przypadku wielowymiarowym.

Jednakże, nie żyję samą pracą. Mam wspaniałych przyjaciół, rodzinę i narzeczonego, którego w przyszłym roku poślubię.


Kamila Biernat

Absolwenta archiwistyki i zarządzania dokumentacją oraz historii 2016
na Wydziale Nauk Historycznych UMK

W roku 2016 ukończyła studia na kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, specjalność zarządzanie dokumentacją (ogólny wynik studiów 4,95) oraz historię, specjalność edytorstwo historyczne.

Pisze o sobie:

Zarówno praca licencjacka jak i magisterska została napisana pod kierunkiem dr hab. Krzysztofa Kopińskiego z Zakładu Źródłoznawstwa i Edytorstwa Instytutu Historii i Archiwistyki. W pracy licencjackiej zajęłam się  Dokumentem elektronicznym w polskiej administracji publicznej, zaś w pracy magisterskiej z powodzeniem zrealizowałam temat Digitalizacja w centralnych archiwach państwowych – standardy, rozwiązania, problemy.

W czasie studiów brałam udział w wielu konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych , takich jak XV Ogólnopolski Zjazd Studentów Archiwistyki czy VI Konferencji Belliculum Diplomaticum Thorunense „Od dyplomatyki i archiwistyki do dokumentu elektronicznego”. Oprócz tego jestem autorką tekstów publikowanych na łamach Archiwisty Polskiego, Pamiętnika XV Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archiwistyki, Zielonogórskich Spotkaniach Źródłoznawczych, t.1. Na tropie źródła i jego interpretacji czy portalu naukowego Historia.org.

Swoje zainteresowania badawcze mogłam również rozwijać w czasie uczestniczenia w grancie Archiwum i Muzeum Pomorskie AK oraz Wojskowej Służby Polek on – line oraz Zachowaniu archiwalnego dziedzictwa cyfrowego, który realizowany był przez Narodowe Archiwum Cyfrowe i Wydział Nauk Historycznych UMK.  W roku akademickim 2014/2015 brałam udział w Programie MOST dzięki któremu miałam możliwość studiowania na Uniwersytecie Warszawskim oraz zaprzyjaźnienia się z Warszawą.

W latach 2014/2015 i 2015/2016 otrzymałam Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia. Oprócz tego jestem laureatką Stypendium Prezydenta Miasta Torunia w ramach Miejskiego Programu Stypendialnego dla studentów kontynuujących naukę w toruńskich uczelniach wyższych jak również Stypendium Rektora dla Najlepszych Studentów UMK.

Obecnie kontynuuję Studia Doktoranckie z Zakresu Historii na Wydziale Nauk Historycznych UMK pod kierunkiem dr hab. Krzysztofa Kopińskiego gdzie rozwijam swoje zainteresowania związane z dokumentem elektronicznym i nowoczesnymi technologiami stosowanymi w polskich archiwach państwowych. Od 1 lipca 2016 r. jestem zatrudniona na stanowisku archiwisty do spraw kwerend w Archiwum Akt Nowych, jednym z trzech centralnych archiwów w naszym kraju gdzie realizuję swoje pasje i marzenia.

Prywatnie uśmiechnięta i życzliwa archiwistka, która dzielnie realizuje swój plan, obalająca stereotyp, że „archiwiści wcale nie są nudni” :)


Olivier Harenda

Absolwent filologii angielskiej 2016
na Wydziale Filologicznym UMK

Absolwent filologii angielskiej o specjalności język-kultura-literatura

Pisze o sobie:

Urodziłem się w Toruniu. Ukończyłem klasę o rozszerzonym profilu geograficzno-anglistycznym w III Liceum Ogólnokształcącym im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu. We wspomnianym okresie podjąłem decyzję o rozwijaniu swoich zainteresowań dotyczących literatury i kultury anglojęzycznej.

W trakcie studiów pierwszego stopnia w Katedrze Filologii Angielskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika skoncentrowałem się na wizerunku postaci potwora w literaturze gotyckiej, co zaowocowało pracą licencjacką pt. The Gothic monster in progression. A comparative analysis of selected works and their adaptations, napisaną pod kierunkiem dr. Grzegorza Koneczniaka. Podczas studiów magisterskich moje zainteresowania ewoluowały w stronę literatury postkolonialnej oraz problematyki studiów postkolonialnych, zwłaszcza w aspekcie induskim. Wskutek tego pomyślnie zrealizowałem w pracy magisterskiej temat The Partition of India in Historical Discourses, Literature and Film, przygotowany pod kierunkiem dr. hab. Anny Branach-Kallas, prof. UMK.

Podczas studiów udzielałem się aktywnie jako członek Koła Historii Krajów Anglosaskich, działającego przy Wydziale Nauk Historycznych. Wziąłem również aktywny udział w konferencjach naukowych, m.in. w międzynarodowym kongresie „Canada and War/ Le Canada et les guerres, 7th Congress of Polish Canadianists” czy „Old Masters In New Interpretations” Doctoral Candidates and Students' Conference. Ponadto, jestem autorem artykułów związanych z literacko-kulturową perspektywą postkolonialnych Indii czy też innych zagadnień na polu medialnym i kulturowym. Przykładem takich tekstów są: „Apart yet together: The Partition of India as the catalyst for nationalism in post-colonial times” (w monografii wieloautorskiej Literary and Cultural Forays into the Contemporary z serii Dis/Continuities), „Bram Stoker’s Dracula: The Master of Terror and His Impact on Popular Culture” (w tomie pokonferencyjnym Old Masters in New Interpretations- Readings in Literature and Visual Culture) oraz „The Death of the Author(ship)—Filmmakers in Crisis” (w drugim tomie czasopisma Currents).

Obecnie jestem uczestnikiem studiów doktoranckich na Wydziale Filologicznym UMK i kontynuuję działalność naukowo-badawczą w zakresie literatury postkolonialnych Indii. Udzielam się się również jako członek Doktoranckiego Koła Naukowego Filologii Angielskiej UMK. W kręgu moich prywatnych zainteresowań znajdują się kinematografia azjatycka, historia XX wieku, adaptacje utworów literackich, media i intertekstualność.


Agata Klimczyk

Absolwentka prawa 2016
na Wydziale Prawa i Administracji UMK

Agata Klimczyk w 2016 roku ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu. Pracę magisterską napisała pod kierunkiem Prof. UMK, dr hab. Wiesława Mossakowskiego  z prawa kanonicznego pt. „Sprawa incydentalna w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r.".

Agata Klimczyk brała aktywny udział w konferencjach naukowych o statusie krajowym i międzynarodowym. Dwukrotnie uzyskała Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 i 2015/2016. Tytuł Najlepszego Studenta Wydziału Prawa i Administracji UMK otrzymała w latach 2013/2014 i 2014/2015. Przez cały okres studiów otrzymywała stypendium Rektora za wyniki w nauce.

W październiku 2016 rozpoczęła  studia doktoranckie z zakresu nauk prawnych, uzyskując pierwsze miejsce na liście przyjętych kandydatów. Ponadto jest absolwentką studiów licencjackich na Wydziale Sztuk Pięknych UMK, obecnie jest na ostatnim roku studiów drugiego stopnia.


Marcin Kosiński

Absolwent geografii 2016
na Wydziale Nauk o Ziemi UMK

Absolwent geografii ze specjalnością geografia fizyczna na Wydziale Nauk o Ziemi. Podczas studiów magisterskich interesował się hydrogeologią i zagadnieniem eksploatacji wód podziemnych. Pracę magisterską pt. Zmiany chemizmu wód podziemnych w świetle wieloletniej eksploatacji na ujęciu Trzaski k. Inowrocławia przygotował w Katedrze Geologii i Hydrogeologii pod kierunkiem dra hab. inż. Arkadiusza Krawca.

Członek Studenckiego Koła Naukowego Geografów zaangażowany w konferencje i projekty naukowe.

Pisze o sobie:

Pochodzę z Prabut w woj. pomorskim. Ukończyłem Liceum Ogólnokształcące nr II im. Stanisława Wyspiańskiego w Kwidzynie. Już wówczas przejawiałem szczególnie zainteresowanie naukami przyrodniczymi.

Okres studiów starałem się wykorzystać aktywnie, rozwijając swoje kompetencje i gromadząc doświadczenie zawodowe, dlatego czterokrotnie podejmowałem studencką praktykę zawodową. Ponadprogramowe zajęcia pozwoliły mi poszerzyć wiedzę głównie w zakresie praktycznej hydrogeologii, ale także ochrony środowiska i popularyzacji nauk przyrodniczych. Jestem czterokrotnym laureatem stypendium JM Rektora UMK dla najlepszych studentów. Podczas studiów wziąłem czynny udział w ogólnopolskiej konferencji naukowej VI Kopernikańskie Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych, na której otrzymałem nagrodę za najlepsze wystąpienie w sesji geografia fizyczna. Jestem współautorem publikacji naukowej pt. Zmiany jakości wód podziemnych pod wpływem wieloletniej eksploatacji ujęcia „Trzaski" w rejonie wysadów solnych na Kujawach, która została opublikowana w monografii VII Konferencji Naukowej Modelowanie Przepływu Wód Podziemnych.

Od 1 sierpnia 2016 r., w ramach programu „Geokompetencje w praktyce – drogą do sukcesu" realizowanego przez Wydział Nauk o Ziemi, podjąłem staż w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, gdzie w praktyce zająłem się zagadnieniem monitoringu i ochrony środowiska przyrodniczego. Jak na razie nie podjąłem się studiów doktoranckich, lecz kwestię tę pozostawiam otwartą.

Zainteresowania prywatne łączyłem ze studiami, poświęcając swój wolny czas na poznawanie świata i pogłębianie wiedzy o środowisku przyrodniczym oraz krajową turystykę. Moją prywatną pasją jest także muzyka, przede wszystkim ta alternatywna, a w sezonie letnim jazda rowerowa i pływanie.


Magdalena Obieziurska

Absolwentka chemii 2016
na Wydziale Chemii UMK

Jest absolwentką chemii o specjalności synteza organiczna. Jej średnia obliczona ze wszystkich pozytywnych ocen z egzaminów i zaliczeń uzyskanych w ciągu całego okresu studiów wynosi 4,98.

Pisze o sobie:

Pochodzę z małej miejscowości w województwie kujawsko-pomorskim o wdzięcznej nazwie Dobre. W 2011 roku ukończyłam Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Łokietka w Radziejowie. Moje zamiłowanie do chemii i nauk przyrodniczych narodziło się dopiero w szkole średniej, o czym świadczy wybrany przeze mnie w liceum humanistyczny profil kształcenia.

Opiekunem moich prac dyplomowych, zarówno licencjackiej, jak i magisterskiej, był dr hab. Jacek Ścianowski, prof. UMK. Tytuł licencjata z zakresu chemii biomedycznej otrzymałam za pracę „Syntezy diselenidów o potencjalnej aktywności syntetycznej i farmakologicznej”. Praktyczna realizacja badań podjętych w pracy licencjackiej była możliwa dzięki otrzymanemu grantowi „ZUCH- Rozwój Studiów Chemicznych w UMK”.
W pracy magisterskiej kontynuowałam zagadnienia podjęte wcześniej. Za pracę magisterską „Synteza arylowych pochodnych ebselenu i diselenidów” otrzymałam tytuł laureata w konkursie na najlepszą pracę magisterską, organizowanym przez Dziekana Wydziału Chemii wraz ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego w Toruniu.

W latach 2012-2014 otrzymywałam stypendium naukowe w ramach projektu ZUCH, realizowanego na  Wydziale Chemii UMK. Ponadto przez cztery lata kształcenia w murach Naszego Uniwersytetu uzyskiwałam Stypendium Rektora dla Najlepszych Studentów UMK.

W trakcie studiów miałam przyjemność zaprezentować swój plakat podczas 1 Wielkopolskiego Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów BioOrg w Poznaniu. Czynnie uczestniczyłam również w konferencji organizowanej w Bachotku podczas X Kopernikańskiego Seminarium Doktoranckiego, wygłaszając komunikat. Co więcej, byłam również współautorką wystąpienia na 13 Międzynarodowej Konferencji Chemii Selenu i Telluru (ICCST-13) w Gifu, w Japonii.

Obecnie kontynuuję swoją pasję do chemii jako doktorantka w Katedrze Chemii Organicznej Wydziału Chemii pod kierunkiem dr hab. Jacka Ścianowskiego, prof. UMK,  zagłębiając się w tematykę z zakresu związków selenoorganicznych.

Prywatnie uwielbiam aktywnie spędzać wolny czas, jeżdżąc na rowerze, biegając czy pływając. Jestem miłośniczką polskich gór. Uśmiech na twarzy to mój znak rozpoznawczy.


Wojciech Sak

Absolwent kognitywistyki 2016
na Wydziale Humanistycznym UMK

Pan Wojciech jest absolwentem Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku, najstarszej z polskich szkół, członka Towarzystwa Szkół Twórczych. Jest autorem pracy licencjackiej pod tytułem Integracja psychiczna w chorobie afektywnej dwubiegunowej, natomiast na studiach drugiego stopnia pracował nad zjawiskiem autonomii, opisując je w pracy magisterskiej pod tytułem Autonomia jako oparta na informacji swoboda działania. Obie prace dyplomowe powstały pod kierunkiem dr Anity Pacholik-Żuromskiej. Na studiach magisterskich zrealizował Indywidualny Plan Studiów pod opieką dr Joanny Dreszer-Drogorób oraz zdobył dwie specjalizacje: badawczą i terapeutyczno-edukacyjną.

Pisze o sobie:

W trakcie studiów zawsze starałem się być aktywny i korzystać z szerokiego wachlarza możliwości, który był oferowany na kognitywistyce. Na II-gim roku I-szego stopnia zostałem prezesem Toruńskiego Koła Kognitywistycznego oraz głównym organizatorem konferencji studencko-doktoranckiej NeuroMania, rokrocznie sukcesywnie kontynuowanej przez Toruńskie Koło Kognitywistyczne. Odbyłem praktyki studenckie w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii UMK w Toruniu, gdzie opracowywałem plan terapii oraz rehabilitacji osoby z afazją Broki w ramach prowadzonego przeze mnie studium przypadku i wolontariatu, pod nadzorem merytorycznym neuropsychologa dr Moniki Lewandowskiej oraz koordynacją dr Joanny Dreszer-Drogorób. Odbyłem również praktyki studenckie w Instytucie Maxa Plancka do Badań nad Mózgiem we Frankfurcie nad Menem pod opieką profesora medycyny Wolfa Singera. Było to w trakcie wyjazdu na stypendium w ramach programu Erasmus na kierunku filozofia w Moguncji, gdzie, dzięki uczestnictwu w zajęciach, seminariach i prywatnych konsultacjach, mogłem osobiście poznać profesora Thomasa Metzingera, którego teorie dotyczące filozofii umysłu zainspirowały mnie do podjęcia studiów z kognitywistyki.

Jestem autorem takich artykułów jak Wzmacnianie zdolności samoregulacyjnych w chorobie afektywnej dwubiegunowej, poprzez terapię kognitywną opartą na praktyce uważności oraz Problem autonomii w ujęciu kognitywistycznym (odpowiednio w ramach publikacji pokonferencyjnej Poznańskiego Forum Kognitywistycznego oraz Studiów z Historii Filozofii, kwartalnika Instytutu Filozofii UMK). Brałem do tej pory czynny udział w ponad 15 konferencjach ogólnopolskich, międzynarodowych i zagranicznych (między innymi: University of Rostock, Rostock, Niemcy; University of California, Berkeley, USA; Ernst Strüngmann Institute for Neuroscience in Cooperation with Max Planck Society, Frankfurt nad Menem, Niemcy).

Na wszystkich latach studiów otrzymywałem stypendium JM Rektora UMK dla najlepszych studentów, a na ostatnim roku zostałem wyróżniony Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów i doktorantów za wybitne osiągnięcia naukowe na rok akademicki 2015/2016.

Obecnie jestem studentem pierwszego roku studiów doktoranckich z zakresu filozofii, gdzie kontynuuję rozwijanie swoich pasji.

Poza nauką fascynuje mnie muzyka pianistyczna oraz gra na tym cudownym instrumencie.


Karolina Sędziak

Absolwentka fizyki 2016
na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK

Pani Karolina ukończyła studia na kierunku fizyka. Pracę magisterską pt. Photon pairs in a dispersive medium wykonała pod kierunkiem dr. Piotra Kolenderskiego. Od maja 2015 r. prowadzi pod jego opieką badania dotyczące dalekozasięgowej komunikacji kwantowej w grupie badawczej Mechanika kwantowa, Pracowni inżynierii kwantowej w KL FAMO. Odbyła też trzymiesięczny staż w Institute for Quantum Computing w grupie badawczej prof. Thomasa Jennewein'a. Jest pierwszą autorką artykułu pt. Reducing detection noise of a photon pair in a dispersive medium by controlling its spectral entanglement, którą napisała wspólnie z dr. Mikołajem Lasotą i dr. Piotrem Kolenderskim. Praca ta zostanie opublikowana w czasopismie Optica (lista filadelfijska).

1 października 2016 r. pani Sędziak rozpoczęła studia doktoranckie na Wydziale FAiIS kontynuując współpracę z dr. Piotrem Kolenderskim.


Joanna Simińska

Absolwenta ratownictwa medycznego 2016
na Wydziale Nauk o Zdrowiu CM UMK

Najlepszą absolwentką UMK w roku akademickim 2015/2016 została mgr Joanna Simińska z Wydziału Nauk o Zdrowiu (Collegium Medicum UMK), która ukończyła studia licencjackie na kierunku ratownictwo medyczne.

Wcześniej została magistrem fizjoterapii, a obecnie robi doktorat z zakresu nauk medycznych. Z całego okresu studiów osiągnęła średnią ocen 4,53 i ocenę bardzo dobrą z pracy dyplomowej.

Aktywność badawcza Joanny Siminskiej obejmuje udział w ponad 60 konferencjach naukowych, głównie o charakterze międzynarodowym (we Włoszech, Niemczech, Austrii, Tajlandii, Stanach Zjednoczonych). Laureatka jest autorką 42 publikacji naukowych, a wśród zdobytych przez nią wyróżnień znajduje się m.in. I nagroda na International Medical Conference, (16-18.04.2015, Kraków) otrzymana za pracę Palliative care, palliative surgery and the proffesional care of patient in the terminal stage of disease – do we really know everything about this terms?

Joanna Siminska aktywnie działała w Studenckim Kole Naukowym Rehabilitacji, współorganizowała Ogólnopolską Konferencję Doktorantów i Młodych Naukowców oraz konferencję Central European Conference on Regenerative Medicine w Bydgoszczy.

Tytuł został jej wręczony podczas inauguracji roku akademickiego, z udziałem ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina oraz nowego doktora honoris causa UMK Ernsta Koernera z Niemiec – wybitnego językoznawcy.


Mateusz Szafrański

Absolwent pedagogiki specjalnej 2016
na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK

Pan Mateusz ukończył studia 1. stopnia na kierunku pedagogika specjalna na specjalności edukacja niepełnosprawnych intelektualnie (oligofrenopedagogika z logopedią) oraz studia 2. stopnia na kierunku pedagogika specjalna o specjalności doradztwo zawodowe i rehabilitacyjne. Pracę licencjacką i magisterską napisał pod kierunkiem dr hab. Beaty Borowskiej-Beszty prof. UMK. Ogólny wynik studiów to 4,86.

W latach 2012-2016 był stypendystą JM Rektora, otrzymując stypendium dla najlepszych studentów. Dwukrotnie odbierał z rąk dr. hab. Piotra Petrykowskiego prof. UMK, dziekana WNP gratulacje z okazji uzyskania tytułu Najlepszego Studenta Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK, przyznanego za lata 2012/2013 oraz 2014/2015.

Obecnie jest studentem studiów 3. stopnia na kierunku pedagogika. Jego dysertacja doktorska powstaje pod kierunkiem dr hab. Ditty Baczały. 

Pisze o sobie:

Podczas trwania studiów działałem w kołach naukowych i organizacjach studenckich.  W latach 2015/2016 byłem członkiem Koła Młodych Pedagogów Specjalnych UMK oraz przewodniczącym Sekcji Andragogicznej Studenckiego Koła Naukowego Pedagogów UMK (lata 2013-2016). W ramach działalności w kołach zainicjowałem projekt edukacyjny „SWAP  ON! Przełącz się na integrację!”, dedykowany licealistom w województwie kujawsko-pomorskim, którego celem jest szerzenie idei integracji i przełamywanie stereotypów wobec osób z niepełnosprawnościami. Współorganizowałem Toruńską Pedagogiczną Konferencję Studencką w latach 2012-2016, pełniąc funkcję sekretarza. Brałem czynny udział w Toruńskim Festiwalu Nauki i Sztuki organizując imprezy.                                     

W trakcie studiowania wziąłem czynny udział w kilkunastu konferencjach w różnych ośrodkach akademickich w Polsce. Napisałem kilka artykułów naukowych, z których część została opublikowana w czasopismach specjalistycznych, natomiast pozostałe przechodzą proces recenzowania.                             

Dopełnieniem pracy naukowej było moje zaangażowanie w działalność organizacyjną WNP. W latach 2014-2015 oraz w 2016 roku byłem reprezentantem studentów w Radzie Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK, natomiast w latach 2014-2016 członkiem Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika ds. Nauczycieli Akademickich.

Poza uniwersytetem aktywnie działam społecznie. Od roku 2014 jestem radnym Rady Miejskiej w Brodnicy. Zorganizowałem akcję społeczną „Szlaban”, której celem była identyfikacja barier w mieście i dążenie do utworzenia Zespołu Konsultacyjnego Osób Niepełnosprawnych ds. Przeciwdziałania Barierom w Brodnicy, którego jestem koordynatorem. Inną inicjatywą było zorganizowanie akcji społecznej „Daj włos”, dzięki której zbierano włosy dla fundacji Rak’n’Roll w Warszawie, przeznaczając je na peruki dla kobiet po chemioterapii. Od dziesięciu lat pracuję jako wolontariusz w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Brodnicy.

Moje zainteresowania naukowo-badawcze skupiają się wokół problematyki rehabilitacji zawodowej, poradnictwa i doradztwa zawodowego dla osób z niepełnosprawnością oraz zatrudnienia na otwartym rynku pracy osób z niepełnosprawnością intelektualną.


Waldemar Ulaszewski

Absolwent biotechnologii 2016
na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UMK

Ukończył Technikum Agrobiznesu w Zespole Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim, dwukrotnie uzyskawszy stypendium Prezesa Rady Ministrów, jako nagrodę za osiągnięcia w nauce. Kończąc edukację w szkole średniej, uzyskał tytuł najlepszego absolwenta. W 2011 roku rozpoczął studia na kierunku biotechnologia i zakończył je, uzyskując tytuł najlepszego absolwenta swojego wydziału.

Pisze o sobie:

Moje zainteresowania naukowe skoncentrowane są wokół szeroko pojętej genetyki molekularnej roślin. Interesują mnie mechanizmy ekspresji genów, rola różnych czynników w epigenetycznej regulacji aktywności transkrypcyjnej genów, jak również zmiany na poziomie genomów, zaistniałe w trakcie ewolucji gatunków. Moje badania skupiały i skupiają się na łubinach.

W trakcie studiów magisterskich uczestniczyłem w trzech projektach naukowych. W latach 2014 – 2015 brałem udział w grancie naukowym „Genetyczna kontrola indukcji kwitnienia Lupinus luteus L.”, kierowanym przez dr. Waldemara Wojciechowskiego oraz „Fizjologiczna i genetyczna kontrola rozwoju kwiatów i owoców u roślin strączkowych”, którego kierownikiem był prof. dr hab. Jan Kopcewicz. Projekt kierowany przez profesora Kopcewicza realizowany był w ramach wieloletniego programu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Ulepszanie krajowych źródeł białka roślinnegoich produkcjisystemu obrotu i wykorzystania w paszach”. W roku 2016 zaangażowałem się w realizację zadania badawczego 2.2 „Identyfikacja genów warunkujących zawartość alkaloidóworazzawiązywanie i utrzymanie organów generatywnychułubinów”, kierowanego przez prof. dr hab. Jana Kopcewicza. Grant ten jest częścią wieloletniego programu „Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju”. Otrzymane wyniki badań zamieściłem w pracy magisterskiej pod tytułem „Wpływ obniżonej temperatury na aktywność genów LlFCA i LlFVE u Lupinus luteus”, której promotorem i opiekunem był doktor Waldemar Wojciechowski.

Obecnie pracuję na stanowisku doktoranta w Instytucie Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Uczestniczę w międzynarodowym projekcie Harmonia 7, finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki, zatytułowanym „Mechanizmy leżące u podstaw ewolucji genomów roślinnych, dywersyfikacji i specjacji”, którego kierownikiem jest dr Karolina Susek. Celem naukowym projektu jest poznanie i opracowanie modelu mechanizmów ewolucji u roślin oraz określenie znaczenia procesów poliploidyzacji w formowaniu się nowych gatunków. Mechanizmy ewolucyjne zostaną określone na podstawie kompleksowych badań zmian w profilu ekspresji, utraty/duplikacji poszczególnych genów, konwersji genów prowadzących do sub- lub neo-funkcjonalizacji genów, w oparciu o sekwencje transkryptomów.

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie.