Kontakt Reja 25, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 36
+48 56 611 22 37
e-mail: program@absolwent.umk.pl
obrazek nr 1

Najlepsi absolwenci UMK

Najlepsi Absolwenci UMK 2017/2018

Zdjęcie ilustracyjne
Najlepszy Absolwent UMK 2017/2018 - Hubert Jóźwiak z MJ Rektorem Andrzejem Tretynem fot. Andrzej Romański

Senat Uniwersytecki przyznał tytuł Najlepszego Absolwenta Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2017/2018 Hubertowi Jóźwiakowi, absolwentowi fizyki (s1) 2018 na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK. Rady poszczególnych Wydziałów przyznały również wyróżnienia swoim najlepszym absolwentom.

Najlepsi Absolwenci na Wydziałach

W roku akademickim 2017/2018 najlepszymi absolwentami na Wydziałach zostali:


Kinga Adamska

Absolwentka biologii sądowej (s1) 2018
na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UMK

Ukończyła studia pierwszego stopnia na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska na kierunku biologia sądowa. Od pierwszego roku studiów rozwijała zainteresowania entomologią medyczno-sądową w Katedrze Ekologii i Biogeografii pod kierunkiem dr Grzywacza. Obroniła pracę licencjacką pt. „Wpływ temperatury otoczenia na tempo rozwoju nekrofagicznej muchówki Fannia pusio (Diptera: Fanniidae)” z wynikiem bardzo dobrym.

W trakcie studiów brała udział w licznych badaniach naukowych m.in.:

  • Rewizja i analiza morfologii stadiów preimaginalnych, identyfikacja z zastosowaniem metod molekularnych oraz rozwój stadiów preimaginalnych europejskich gatunków Fanniidae (Diptera) istotnych dla celów medyczno-sądowych.
  • Wykorzystanie metody „direct PCR” (dPCR) w identyfikacji gatunkowej owadów
  • o znaczeniu medyczno-sądowym."
  • Wpływ etapu rozkładu zwłok na tempo rozwoju i żerowanie F. canicularis.
  • Analiza składów zespołów muchówek nekrofagicznych na terenach zalesionych
  • w Polsce i Wielkiej Brytanii.

Wyniki jej badań zostały zaprezentowane na konferencjach krajowych i międzynarodowych.

Była stypendystką Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w roku akademickim 2017/2018, a także JM Rektora w roku akademickim 2016/2017 i 2017/2018.

Co roku angażowała się w organizację i prowadzenie zajęć w ramach „Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki” oraz „Nocy Biologów”. W roku akademickim 2016/2017 była kanclerzem, a  rok później wiceprzewodniczącą w Studenckim Kole Naukowym Biologii Sądowej „Corpus Delicti”.


Anna Maria Dobosiewicz

Absolwentka fizjoterapii (s2) 2018
na Wydziale Nauk o Zdrowiu CM UMK

Od pierwszego roku studiów drugiego stopnia aktywnie włączała się w działalność Koła Naukowego Fizjologii Wysiłku Fizycznego przy Zakładzie Ergonomii i Fizjologii Wysiłku Fizycznego. 

Na swoim koncie ma publikacje dziewięciu artykułów naukowych (w pięciu z nich jest pierwszym autorem, w pozostałych – współautorem), opublikowanych w czasopismach z listy ministerialnej. Ponadto bierze udział w konferencjach naukowych o randze krajowej oraz międzynarodowej. Była prelegentką na konferencji w Liverpoolu w marcu 2018, gdzie wygłosiła referat na temat kriostymulacji ogólnoustrojowej oraz problemu, jakim jest zespół przewlekłego zmęczenia wśród polskich pacjentów.

W kręgu jej zainteresowań naukowych znajdują się tematy związane z Zespołem Przewlekłego Zmęczenia (ang. Chronic Fatigue Syndrome, CFS/ME) oraz z chorobami neurodegeneracyjnymi, a w szczególności z chorobą Parkinsona. Bierze czynny udział w projekcie naukowym Zastosowanie kriostymulacji ogólnoustrojowej u pacjentów z zespołem przewlekłego zmęczenia. Pracę magisterską poświęciła ocenie zaburzeń chodu w chorobie Parkinsona.

W latach 2015-2018 pełniła funkcję przewodniczącej Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego. Aktywnie działała na rzecz uczelni w wielu wydziałowych komisjach, m.in. komisji ds. jakości kształcenia oraz dyscyplinarnej.

W październiku 2017 otrzymała tytuł Najlepszego Studenta UMK. W roku akademickim 2017/2018 otrzymała Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe.

Aktualnie jest uczestniczką studiów trzeciego stopnia na Wydziale Nauk o Zdrowiu.

Wolny czas lubi poświęcać na spotkania z rodziną oraz przyjaciółmi. Wyznaje zasadę, że najważniejszy jest drugi człowiek. Pasją, która towarzyszy jej już od wielu lat, jest zamiłowanie do podróży.


Anna Fajkiel

Absolwentka farmacji 2018
na Wydziale Farmaceutycznym CM UMK

Jednolite studia magisterskie na kierunku farmacja ukończyła z wynikiem bardzo dobrym. Obroniła pracę magisterską pt. „Wykorzystanie analizy powierzchni Hirshfelda do badania zależności aktywności farmakologicznej wybranych leków od struktury”.

Od początku studiów aktywnie działała w organizacjach studenckich, takich jak: Młoda Farmacja Bydgoszcz (wiceprzewodnicząca 2014-2015), Sekcja Studencka Polskiego Towarzystwa Chemicznego (członek Zarządu 2017-2018) oraz w studenckich kołach naukowych m.in. SKN Języka Niemieckiego (przewodnicząca w latach 2014-2018) oraz SKN Chemii Analitycznej (przewodnicząca w latach 2016-2018).

Brała również udział w licznych projektach naukowych związanych z badaniem jakości miodów pszczelich, herbat oraz leków i suplementów diety. Wyniki prowadzonych badań prezentowała na licznych konferencjach krajowych i międzynarodowych, zdobywając wyróżnienia i nagrody.

Jako członek komitetu organizacyjnego zaangażowała się w organizację dwóch konferencji ogólnopolskich na Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy („Alergia – problem XXI wieku” grudzień 2014 oraz Zjazd Zimowy Sekcji Studenckiej PTChem – 8-9 grudnia 2017).

W czasie studiów odbyła także liczne staże naukowe, m.in. w Pharmacoinformatics Research Group, Universität Wien, Wiedeń2015 oraz w Farmaceutycznej Spółdzielni Pracy „Filofarm” (Bydgoszcz 2016) z zakresu fizyko-chemicznych metod analitycznych wykorzystywanych w analizie produktów leczniczych.

Kocha podróże, języki obce i zwierzęta.


Wojciech Gęszczak

Absolwent japonistyki 2018
na Wydziale Filologicznym UMK

Rozpoczęte w 2012 roku studia w obecnym Zakładzie Japonistyki na Wydziale Filologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika umożliwiły mu opanowanie języka japońskiego i poznanie różnych aspektów kultury Japonii, a następnie podjęcie badań nad językiem japońskim.

W roku akademickim 2014/15 odbył roczne stypendium na Uniwersytecie Edukacji w Narze, organizowane z ramienia Ministerstwa Edukacji, Sportu i Nauki Japonii (MEXT). Jako lektor języka japońskiego w szkole językowej i przewodnik po Toruniu z językiem japońskim zdobył pierwsze doświadczenie zawodowe. W ramach pracy licencjackiej analizował japońską kategorię zaimka osobowego, co stanowiło kontynuację badań prowadzonych przez niego w Japonii.

Studia drugiego stopnia w zakresie translatoryki języka japońskiego umożliwiły mu  kontynuowanie badań językoznawczych, jak również nauczanie języka japońskiego (szkoły językowe, liceum). W czerwcu 2017 roku wziął udział w VIII Sympozjum Leksykograficznym organizowanym przez Pracownię Leksykografii Polsko-Japońskiej (Katedra Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego), co ukierunkowało jego dalsze plany badawcze. W grudniu tego samego roku wystąpił na międzynarodowej konferencji „Problems and Perspectives for Japan in a Changing World. Thirty Years of Japanese Studies in Poznan” (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza). Publikacje z obydwu wystąpień zostały przyjęte do druku. Rozpoczął również karierę tłumacza j. japońskiego. W swojej pracy magisterskiej skupił się na stylizacjach językowych w japońskim komiksie i gatunkach mu pokrewnych.

Po zakończeniu studiów magisterskich postanowił podjąć studia doktoranckie z zakresu językoznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Rozpoczął również pracę jako analityk danych i tłumacz języka japońskiego. Planuje kontynuować karierę zawodową tłumacza oraz karierę naukową językoznawcy japońskiego. Do jego zainteresowań badawczych należy pragmatyka i stylistyka języka japońskiego, stylizacje językowe w japońskiej kulturze popularnej i masowej, translatoryka oraz leksykografia japońska.


Hubert Jóźwiak

Absolwent fizyki (s1) 2018
na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK

Ukończył studia pierwszego stopnia na kierunku fizyka ze średnią ocen 4,93. Pod kierunkiem dr. Piotra Wcisły prowadzi badania w Instytucie Fizyki oraz Krajowym Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej.

Zajmuje się obliczeniami najwyższej światowej klasy charakteryzującymi kształt linii cząsteczkowego wodoru w atmosferze helowej. Jest to układ, dla którego możliwe są obliczenia wychodzące z zasad pierwszych, nie wymagające żadnych parametrów empirycznych. Poziom dokładności tych obliczeń nie jest osiągalny dla żadnego innego  układu cząsteczka-atom. Ich wyniki nie są jeszcze możliwe do zweryfikowania w warunkach laboratoryjnych, ale są kluczowe dla badań atmosfer planetarnych gigantów.
Jest współautorem naukowego artykułu opublikowanego w roku 2017 w wiodącym czasopiśmie spektroskopowym Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer (35 punktów).  W roku 2018 zastosował nowy model potencjału odziaływania cząsteczki wodoru z atomem helu. Opublikował na ten temat pracę jako pierwszy autor w tym samym renomowanym czasopiśmie specjalistycznym. Na początku września zaprezentował swoje wyniki na konferencji 25th International Conference on High Resolution Molecular Spectroscopy w Bilbao w Hiszpanii. Obecnie współpracuje z profesorem Franckiem Thibault z Uniwersytetu w Rennes 1 we Francji i w ramach stażu naukowego rozwija formalizm dla tlenku węgla i cząsteczkowego azotu. Analiza ta jest istotna dla badań atmosfery ziemskiej.

Uczestniczył aktywnie w sześciu międzynarodowych i pięciu ogólnopolskich konferencjach. W roku akademickim 2017/18 był stypendystą Rektora UMK dla najlepszych studentów oraz uzyskał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia. Za swoje osiągnięcia otrzymał także wyróżnienie ze strony Dziekana Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej.
Aktywnie działa w zespole ds. jakości kształcenia na kierunku fizyka.

Poza zainteresowaniami naukowymi jego pasją jest muzyka. Jako wszechstronny gitarzysta, gra także w  wydziałowym zespole Freygish Orchestra.


Ewelina Kołakowska

Absolwenta grafiki 2018
na Wydziale Sztuk Pięknych UMK

Dyplom magisterski pt. „Individuum” w zakresie grafiki warsztatowej obroniła w czerwcu 2018 roku w Pracowni Wklęsłodruku (Zakład Grafiki WSP UMK w Toruniu), prowadzonej przez prof. Bogumiłę Pregowską i dr hab. Marka Zajko, prof. UMK (promotor dyplomu). Część uzupełniającą dyplomu artystycznego stanowił zestaw prac malarskich „Preludium” zrealizowany pod kierunkiem dr hab. Anny Wysockiej.

Za swoją pracę otrzymała dodatkowo wyróżnienie, co wiąże się z nominacją do Medalu im. Tymona Niesiołowskiego – nagrodą WSP UMK w Toruniu za najlepszy dyplom artystyczny. Decyzją wykładowców Zakładu Grafiki Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, w 2017 r. otrzymała Nagrodę im. prof. Edmunda Piotrowicza za wyjątkowe osiągnięcia artystyczne w roku akademickim 2016/ 2017.

Za swoją działalność artystyczną otrzymała stypendia twórcze: m.in. stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2012) oraz  czterokrotnie przyznane stypendium Prezydenta Miasta Szczecina (2011, 2012, 2013, 2014). Bardzo ważnym osiągnieciem z ostatniego okresu jest również stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia artystyczne (2016/2017) oraz czterokrotnie stypendium Rektora dla najlepszych studentów UMK (2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/2018).

Zorganizowała 10 wystaw indywidualne, brała udział w ponad 40 wystawach zbiorowych, konkursach, przeglądach graficznych – krajowych jak i międzynarodowych. Współpracuje z prestiżową galerią w Warszawie – Pragalerią. Nominowana do Kompasu Młodej Sztuki 2017.

Obecnie jest doktorantką na Interdyscyplinarnych Studiach Doktoranckich "Academia Copernicana".

Wybrane prace:


Alicja Łuka

Absolwentka kognitywistyki 2018
na Wydziale Humanistycznym UMK

W ramach obu prac dyplomowych z kognitywistyki prowadziła własne badania dotyczące refleksyjności poznawczej, czyli skłonności do aktywnej weryfikacji podpowiedzi intuicji. W pracy licencjackiej, której promotorem był prof. dr hab. Tomasz Szlendak, badała związek refleksyjności z trafnością oceny własnej inteligencji. W pracy magisterskiej, przygotowanej pod kierunkiem prof. dr hab. Marii Lewickiej, weryfikowała hipotezę dotyczącą związku wysokiej refleksyjności poznawczej z problemami w podejmowaniu decyzji.

Doświadczenie badawcze zdobywała również, pomagając w organizacji i prowadzeniu badań w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii UMK, a także uczestnicząc w szkole letniej psychologii ekonomicznej, zorganizowanej przez Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej i Uniwersytet SWPS we Wrocławiu. Od maja 2017 roku pracuje jako asystent naukowy w Katedrze Psychologii UMK.

W trakcie studiów magisterskich zaprezentowała wyniki swoich badań na siedmiu konferencjach. Otrzymała nagrodę za najlepsze wystąpienie na swojej pierwszej konferencji Psychodebiuty, zorganizowanej w 2016 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim. Za osiągnięcia naukowe w latach akademickich 2014/2015 oraz 2016/2017 otrzymywała stypendium dla najlepszych studentów UMK.

Jest także współtłumaczem książki Delusions of Gender. How our mind, society and neurosexism create difference, autorstwa Cordelii Fine, której polskie wydanie ukaże się w tym roku nakładem Wydawnictwa Naukowego UMK.

W roku akademickim 2013-2014 była wolontariuszem - tutorem w Akademii Przyszłości – projekcie wspierającym poczucie sprawczości i własnej wartości dzieci z trudnościami w nauce lub w kontaktach społecznych. W roku 2014 była również wolontariuszem w Kujawsko-Pomorskim Impresaryjnym Teatrze Muzycznym w Toruniu.

Ukończyła studia ze średnią ocen 4,82. Kontynuuje jednak edukację na UMK – jest studentką trzeciego roku psychologii, a także rozpoczęła studia w Interdyscyplinarnej Szkole Doktoranckiej Academia Copernicana. W ich ramach prowadzić będzie badania łączące psychologię, ekonomię i nauki o zarządzaniu pod opieką dr hab. Aldony Glińskiej-Neweś, prof. UMK.

W wolnym czasie trenuje akrobatykę, bouldering i taniec.


Mikołaj Marciniak

Absolwent informatyki (s1) i matematyki (s2) 2018
na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK

Studia I stopnia ukończył na kierunku informatyka, a II stopnia – na kierunku matematyka (ze średnią ocen 5,0). Pod opieką prof. Macieja M. Sysły, z wynikiem bardzo dobrym obronił pracę magisterską pt. „Konstrukcja grafu o zadanym ciągu uogólnionych stopni wierzchołków”, dowodząc w niej NP-trudności problemu postawionego przez wybitnego matematyka Paula Erdősa.

Podczas studiów objęty był Indywidualnym Planem Studiów. Współpracował naukowo z prof. Maciejem M. Sysłą, zajmując się teorią grafów, z dr. hab. Januszem Zielińskim i dr. hab. Piotrem Jędrzejewiczem – teorią grup, rozpoczął także współpracę z prof. Piotrem Śniadym na temat  dynamicznej kombinatoryki asymptotycznej.

Z sukcesami brał udział w najbardziej prestiżowych konkursach matematycznych i programistycznych.

Dwukrotnie otrzymał Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia. W latach 2015/2016 oraz 2017/2018 otrzymał wraz z zespołem Nagrodę Rektora dla zespołu studentów przyznaną za szczególne osiągnięcia w międzynarodowych zawodach matematycznych i rozsławienie imienia UMK. W roku akademickim 2016/2017 był najlepszym studentem Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

W trakcie studiów pod opieką dr. Roberta Skiby brał udział w grantach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: „Najlepsi z Najlepszych”, „Najlepsi z Najlepszych 2.0”, „Najlepsi z Najlepszych 3.0!” oraz przygotowywał się do konkursów matematycznych. Podkreśla duży wkład wniesiony przez dr. Roberta Skibę w swój rozwój.

Pod opieką dr. Łukasza Mikulskiego brał udział w grancie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Generacja Przyszłości” oraz przygotowywał się do konkursów programistycznych.

W roku akademickim 2016/2017 był przewodniczącym Koła Naukowego Informatyków UMK, a w roku akademickim 2017/2018 – wiceprzewodniczącym tego samego koła, a także przewodniczącym Koła Naukowego Matematyków UMK.

W roku akademickim 2018/2019 rozpoczął studia w interdyscyplinarnej Szkole Doktoranckiej „Academia Copernicana” na UMK w zakresie matematyki i informatyki (pod opieką prof. Piotra Śniadego).


Małgorzata Nowicka

Absolwentka kierunku lekarskiego 2018
na Wydziale Lekarskim CM UMK

Ukończyła z bardzo dobrym wynikiem studia jednolite magisterskie na kierunku lekarskim.

W latach 2012-2016 (I-IV rok studiów) pełniła funkcję starosty grupy, a od 2014 r. także funkcję starosty roku. Brała udział w spotkaniach Wydziałowej Komisji ds. Nauczania Praktycznego CM, przedstawiając stanowisko studentów odnośnie do nauczania praktycznego na VI roku kierunku lekarskiego. Efektem prac Komisji jest jedyny w Polsce autorski programu zajęć w wybranych przez studentów ośrodkach.

Działała aktywnie w Studenckim Kole Naukowym Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych CM UMK przy Klinice Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych. Pod opieką dra hab. Pawła Stróżeckiego badała sposób leczenia przeciwkrzepliwego w migotaniu przedsionków oraz przewlekłą niewydolność serca u pacjentów hemodializowanych. Wyniki prac zostały przedstawione na licznych konferencjach naukowych m.in. w Bydgoszczy na International Cardiovascular Research Meeting (2017) oraz w Warszawie na XXIV Konferencji Naukowo-Szkoleniowej PTN "Problemy nefrologiczne w starzejącej się populacji" (2018). Jest również współautorką artykułu „Migotanie przedsionków u chorych hemodializowanych: czy skale oceny ryzyka powikłań zakrzepowo-zatorowych i krwotocznych są przydatne w tej grupie chorych?”, opublikowanego w czasopiśmie „Nefrologia i dializoterapia polska”.

Swoją wiedzę teoretyczną poszerzała na licznych konferencjach naukowych i szkoleniach obejmujących różne dziedziny medycyny. Umiejętności praktyczne doskonaliła w ramach wolontariatu na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym SPZOZ w Szamotułach. Zajęła II miejsce w Pierwszej Edycji Turnieju Medycznego „TuWiM”.

Zdała Lekarski Egzamin Końcowy i obecnie odbywa staż podyplomowy.

W wolnych chwilach rozwija swoje pasje – rysowanie, modelowanie,  trenuje też bieganie. Jako lekarz promuje zdrowy tryb życia i równowagę pomiędzy pracą umysłową i fizyczną. Swoją dalszą przyszłość zawodową wiąże z psychiatrią lub geriatrią.


Paulina Piotrowska

Absolwentka historii sztuki (s2) 2018
na Wydziale Nauk Historycznych UMK

Studia licencjackie na kierunku historia sztuki ukończyła w 2016 roku obroną pracy licencjackiej zatytułowanej: Fundacje złotnicze księdza Jana Ewertowskiego dla kościoła parafialnego w Nowym Mieście Lubawskim, którą napisała pod kierunkiem dra hab. Ryszarda Mączyńskiego, prof. UMK. W 2018 roku ukończyła studia magisterskie na tym samym kierunku ze średnią ocen 4,84 i obroniła z bardzo dobrym wynikiem, napisaną pod kierunkiem dra hab. Ryszarda Mączyńskiego, prof. UMK, pracę magisterską pt. Srebrne aplikacje wizerunków maryjnych. Prace złotników toruńskich z XVII i XVIII wieku.

Czterokrotnie otrzymała stypendia Rektora UMK (2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018) oraz stypendium Prezydenta Miasta Torunia w ramach Miejskiego Programu Stypendialnego (2017/2018).

Była aktywnym członkiem Koła Naukowego Historyków Sztuki i Kultury, pełniąc w nim funkcję prezesa Koła w roku akademickim 2017/2018. W ramach działalności KNHSiK współorganizowała i przygotowała w Toruniu dwie ogólnopolskie studencko-doktoranckie konferencje naukowe, zatytułowane: „Tańcz, dopóki możesz… Celebracja życia: obrzędy i rytuały w sztuce i kulturze” (2017) oraz „Tańcz dopóki możesz, walcz dopóki możesz… Aktywność i zaangażowanie w sztuce i kulturze” (2018).

Uczestniczyła również w różnych działaniach organizacyjnych na rzecz Uniwersytetu i Wydziału Nauk Historycznych („Drzwi Otwarte WNH”, „Dzień Integracyjny WNH” i inne). Przez dwie kadencje – w roku akademickim 2014/2015 oraz 2015/2016 – była członkiem Rady Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Na kilku międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach studencko-doktoranckich wygłosiła referaty (dwa z nich znajdują się w druku, w tomach pokonferencyjnych).

Ciekawie przedstawia się również jej pozauniwersytecka działalność,  zapoczątkowana współpracą z z Muzeum Diecezjalnym w Toruniu. W ramach działalności na rzecz muzeum P. Piotrowska uczestniczy w organizacji wystaw, wernisaży, prezentacji, konkursów, wykładów czy innych wydarzeń o ogólnokrajowym charakterze, takich jak: „Noc Muzeów” czy „Dzień Wolnej Sztuki”.
W trakcie studiów dwukrotnie podejmowała się też działań inwentaryzacyjno-archiwalnych, które polegały na merytorycznym i ewidencyjnym opracowaniu zbiorów: w archiwum parafialnym kościoła pw. św. Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim oraz obiektów znajdujących się w Toruńskiej Kolejowej Izbie Tradycji działającej w obrębie struktur Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Przewozów Regionalnych w Toruniu..

1 października 2018 roku podjęła studia doktoranckie z zakresu historii na Wydziale Nauk Historycznych UMK w Toruniu. Jej dysertacja doktorska, dotycząca nowożytnych srebrnych aplikacji z toruńskiego ośrodka złotniczego, powstaje pod kierunkiem dra hab. Ryszarda Mączyńskiego, prof. UMK.


Kamila Rezmer

Absolwentka polityki publicznej 2016 i politologii 2018
na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK

Mgr Kamila Rezmer ukończyła studia pierwszego stopnia na kierunku polityka publiczna, pracę licencjacką napisała pod kierunkiem dr hab. Joanny Marszałek-Kawy, prof. UMK. Studia magisterskie ukończyła na kierunku politologia, ze średnią 4,99, a pracę magisterską napisała pod kierunkiem dr hab. Zbigniewa Karpusa, prof. UMK.  

Podczas studiów Pani Kamila Rezmer wielokrotnie uczestniczyła w konferencjach naukowych o statusie krajowym i międzynarodowym. W roku 2017 brała udział także w międzynarodowej szkole letniej „Intellectual dimensions of political research – challenges and perspectives” zorganizowanej przez HSE w Moskiwie, UŁ w Łodzi i UAM  w Poznaniu. Na koncie posiada również wiele publikacji zarówno polsko jak i anglojęzycznych publikowanych w Polsce i za granicą w punktowanych czasopismach.  W okresie studiów była jednym z organizatorów kolejnych edycji Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego, a podczas V KA, także jego sekretarzem. Ponadto pomagała w organizacji Międzynarodowego Forum: ,,Miasto Plus. Forum Inteligentnych Miast i Nowoczesnych Technologii”.

Podczas całego okresu studiów, aż do dnia dzisiejszego angażuje się również w działalność społeczną, jako aktorka i współtwórczyni scenografii w amatorskim Teatrze Na Skarpie (teatr przeciwdziałający wykluczeniu społecznemu osób starszych). Zainteresowania badawcze mgr Rezmer obejmują zagadnienia takie jak: polityka wewnętrzna i zagraniczna, kościoły i wierzenia na świecie, system polityczny RP, badania z zakresu agenda-setting.

Aktywność naukowa i organizacyjna Absolwentki została wielokrotnie doceniona w toku studiów I i II stopnia, m.in. poprzez przyznane jej stypendia Prezydenta Miasta Torunia, tytuł Najlepszej Studentki Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK, stypendia Rektora za wyniki w nauce. W październiku 2018 rozpoczęła studia doktoranckie z zakresu nauk o polityce na UMK.

Prywatnie interesuje się przede wszystkim teatrem, literaturą, oraz sztuką, w tym sama maluje.


Ewelina Romianowska

Absolwentka pedagogiki specjalnej 2018
na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK

Ukończyła studia ze średnią ocen 4,91. Rok wcześniej otrzymała wyróżnienie w konkursie na „Najlepszego studenta Wydziału Nauk Pedagogicznych w roku akademickim 2016/2017”. Jest stypendystką Prezydenta Miasta Torunia.

W swoich badaniach i działaniach podejmuje problem włączenia osób chorych na nowotwór, niepełnosprawnych, a także wykluczonych społecznie i narażonych na to wykluczenie, do przestrzeni społeczno-kulturowej poprzez terapie kreatywne, a szczególnie teatroterapię.

Była inicjatorką oraz realizatorką wielu przedsięwzięć  naukowo-edukacyjnych. Napisane przez nią artykuły zostały opublikowane w sześciu czasopismach krajowych i międzynarodowych. Odbyła staż naukowy pod kierownictwem dr Małgorzaty Rębiałkowskiej-Stankiewicz – pedagoga, psychoonkologa i adiunkta na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, koordynatorki Ogólnopolskiej Sieci Akademii Walki z Rakiem. Nawiązała współpracę w ramach projektu „Twórczy Senior” z Kujawsko-Pomorską Fundacją Pomocy Osobom Starszym i Niepełnosprawnym – Domem Pomocy Społecznej Kraft Haus w Toruniu.

W roku akademickim 2017/2018 była członkinią Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu. Pełniła także funkcję przewodniczącej Sekcji Andragogicznej Studenckiego Koła Naukowego Pedagogów i członkini Logopedycznego Koła Naukowego na WNP UMK w Toruniu. Od 2016 roku do chwili obecnej współpracuje z „Pracownią Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych” Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Diecezji Toruńskiej im. Wandy Szuman.

Aktualnie jest doktorantką studiów trzeciego stopnia z zakresu pedagogiki na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.


Marek Słupczewski

Absolwent prawa (s2) 2018
na Wydziale Prawa i Administracji UMK

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu. Pracę magisterską z zakresu prawa podatkowego pt. Dobra wiara w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz polskich sądów administracyjnych w sprawach podatkowych napisał pod kierunkiem dr hab. Wojciecha Morawskiego, prof. UMK.

Brał aktywny udział w licznych krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Jest autorem kilkunastu publikacji z zakresu prawa, w szczególności prawa podatkowego. W czasie studiów zdobywał doświadczenie w kancelarii adwokackiej oraz jako korespondent sądowy. Praktykował również w Sądzie Rejonowym w Toruniu. Pełnił ponadto funkcję Przewodniczącego Studenckiego Koła Naukowego Prawa Podatkowego WPiA UMK.Współorganizował liczne konferencje naukowe, w tym Ogólnopolskie Studenckie Forum Podatkowe – II edycję. W toku studiów zrealizował Comparative law course.

Przez cały okres studiów otrzymywał stypendium Rektora dla najlepszych studentów. Uzyskał również stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018 r. Zdobył nagrodę II stopnia w Konkursie na glosę do wyroku w sprawie podatkowej organizowanym przez Uniwersytet Łódzki, nagrodę II stopnia w konkursie na najlepszy artykuł naukowy „Bezpieczeństwo Narodowe RP – aspekty prawne, politologiczne, ekonomiczne i społeczne” oraz wyróżnienie w Konkursie wiedzy o postępowaniu w sprawach nieletnich.

W październiku 2018 r. rozpoczął studia doktoranckie z zakresu nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji UMK oraz kontynuuje pracę w kancelarii adwokackiej.


Iwona Tarach

Absolwentka chemii 2018
na Wydziale Chemii UMK

Iwona Tarach ukończyła studia magisterskie na Wydziale Chemii UMK w Toruniu w czerwcu 2018 roku ze średnią ocen 4,72. Przez całych okres studiów jej działalność naukowa skupiała się przede wszystkim na analizie oraz modyfikacji właściwości polimerów, w szczególności tych, które ulegają procesom biodegradacji. W ramach pracy magisterskiej absolwentka ukierunkowała swoje badania na opracowanie biodegradowalnych materiałów przeciwbakteryjnych. Obie prace dyplomowe napisała pod opieką dr hab. Ewy Olewnik-Kruszkowskiej i obroniła z wynikiem bardzo dobrym.

Na dorobek naukowy Iwony Tarach składa się pięć publikacji oraz autorstwo kilkudziesięciu posterów i komunikatów ustnych na konferencjach naukowych. Ponadto absolwentka zajęła III miejsce na ogólnopolskiej konferencji za wygłoszony przez nią referat dotyczący części wyników badań zawartych w pracy magisterskiej. Przez trzy lata (2015/2016, 2016/2017, 2017/2018) Iwona Tarach otrzymywała stypendium Rektora UMK dla najlepszych studentów, a w ubiegłym roku akademickim została nagrodzona stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe.

W październiku 2018 roku Iwona Tarach podjęła studia doktoranckie z zakresu chemii na Wydziale Chemii UMK. Absolwentka w dalszym ciągu prowadzi badania naukowe we wcześniej podjętej tematyce, rozwijając wspomniany obszar wiedzy poprzez zastosowanie innych technik otrzymywania biodegradowalnych materiałów o zdolności hamowania rozwoju mikroorganizmów.


Anna Maria Wierzchowska

Absolwentka finansów i rachunkowości 2018
na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK

W czerwcu 2018 roku obroniła pracę magisterską pt. „Manipulowanie informacją na polskim rynku kapitałowym”, którą napisała pod kierunkiem prof. dr hab. Danuty Dziawgo.

Oprócz uzyskiwania wysokich wyników w nauce (średnia ocen ze studiów magisterskich: 4,84) aktywnie uczestniczyła w wielu konferencjach naukowych związanych z tematyką rachunkowości i finansów. Jej wystąpienia zawsze były wysoko oceniane, czego potwierdzeniem jest przyznanie jej przez Wydawnictwo Rachunkowość nagrody specjalnej za najlepiej zaprezentowany referat podczas Konferencji Młodych Księgowych Toruńskiego Oddziału SKwP. Jest autorką kilku publikacji naukowych, działała w Kole Naukowym Rachunkowości, pełniła funkcję członka zarządu Studenckiego Koła Giełdowego.

Uczestniczyła również w konkursach w dziedzinie finansów. Została m.in. finalistką ogólnopolskiego konkursu Karierosfera 2018 w dziedzinie „Strategia i Doradztwo Biznesowe”. Brała udział w Akademii EFC 2018, organizowanej w ramach VIII Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie oraz uzyskała tytuł alumna XIII edycji Akademii Liderów Rynku Kapitałowego (elitarnego projektu edukacyjnego składającego się z programu szkoleń i staży w najlepszych firmach działających na rynku kapitałowym).

Za swoją dodatkową działalność oraz wysokie wyniki w nauce otrzymywała przez trzy lata wyższe stypendium rektora dla najlepszych studentów. Zdobyła także tytuł najlepszego studenta Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania w roku akademickim 2016/2017 przyznany przez Radę Wydziału.

Przez cały okres studiów potrafiła łączyć obowiązki naukowe ze zdobywaniem doświadczenia zawodowego oraz dokształcaniem się na wielu kursach, warsztatach i szkoleniach, a także równoległych studiach podyplomowych.

Prywatnie jest pasjonatką poezji śpiewanej, teatru oraz egzotycznych podróży.


Kornelia Wójcik

Absolwentka geoinformacji środowiskowej (s2) 2018
na Wydziale Nauk o Ziemi UMK

Ukończyła studia pierwszego stopnia na kierunku geografia w Katedrze Geomatyki i Kartografii pod opieką dr. hab. Zenona Kozieła prof. UMK. Studia magisterskie realizowała na kierunku geoinformacja środowiskowa. W roku 2017 brała udział w 45. Wyprawie Polarnej UMK na Spitsbergen, podczas której badała zjawisko ablacji lodowców rejonu Kaffiøyry. Wyniki otrzymanych badań zostały przedstawione w dysertacji magisterskiej pt. Czasowo-przestrzenne zróżnicowanie ablacji małego lodowca Wysokiej Arktyki na przykładzie Lodowca Ireny, Svalbard, którą obroniła w lipcu 2018 roku pod kierunkiem promotora dr. hab. Ireneusza Soboty, prof. UMK.

Podczas studiów aktywnie uczestniczyła w życiu społecznym Wydziału Nauk o Ziemi jako członek zarządu Studenckiego Koła Naukowego Geografów. Angażowała się w organizację wielu wydarzeń takich jak Wielki Test Wiedzy Geograficznej, Kopernikańskie Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych, Dzień GISu, Dzień Polarny. Ponadto będąc członkiem Centrum Badań Polarnych, reprezentowała Stację Polarna UMK na konferencjach naukowych o charakterze krajowym i międzynarodowym.

Za wysokie wyniki w nauce oraz aktywność organizacyjną otrzymała dwukrotnie wyższe Stypendium Rektora UMK, stypendium Prezydenta Miasta Torunia oraz tytuł najlepszego studenta Wydziału Nauk o Ziemi w roku akademickim 2016/2017.

W sierpniu 2018 roku rozpoczęła studia doktoranckie w Zakładzie Biologii Antarktyki Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk. Nadal będzie zajmowała się badaniem aktywności lodowców Szetlandów Południowych - zamierza brać udział w kolejnych wyprawach do Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego.

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie.