Kontakt Reja 25, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 36
+48 56 611 22 37
e-mail: program@absolwent.umk.pl
obrazek nr 1

Najlepsi absolwenci UMK

Najlepsi Absolwenci UMK 2018/2019

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Andrzej Romański

Tytuł Najlepszego Absolwenta Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2018/2019 przyznano Leszkowi Dąbrowskiemu, absolwentowi turystyki i rekreacji 2019 na Wydziale Nauk o Ziemi. Prezentujemy również sylwetki Najlepszych Absolwentów na poszczególnych Wydziałach.

Najlepsi Absolwenci na Wydziałach

W roku akademickim 2018/2019 najlepszymi absolwentami na Wydziałach zostali:


Weronika Baran

Absolwentka prawa (s2) 2019 na Wydziale Prawa UMK
i bezpieczeństwa wewnętrznego (s1) 2019 na Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK

W trakcie studiów otrzymała tytuł Najlepszej Studentki Wydziału Prawa i Administracji, a następnie została Najlepszą Absolwentką tego samego wydziału, a także Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych. Za wybitne osiągnięcia otrzymała Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dwukrotnie Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego, Stypendium Prezydenta Miasta Torunia, Stypendium Starosty Powiatu Kartuskiego oraz Stypendium Rektora UMK dla Najlepszych Studentów.

Swoje zainteresowania badawcze koncentruje przede wszystkim wokół prawa karnego. Jest autorką i współautorką licznych publikacji naukowych. Brała udział w wielu znaczących ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych. Zdobyła nagrody w konkursach na szczeblu ogólnopolskim.

W trakcie studiów angażowała się w działalność różnych organizacji – była Prezesem jednego z najprężniej działających kół naukowych – Studenckiego Koła Naukowego Prawa Karnego – oraz organizatorem ośmiu ogólnopolskich konferencji naukowych. Była również członkiem Kliniki 42, która udziela porad prawnych osobom skazanym, a także członkiem Uniwersyteckiej Poradni Prawnej.

Obecnie jest doktorantką w Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych, gdzie kontynuuje swoją działalność naukową.


Alicja Dobrzykowska

Absolwentka kognitywistyki (s1) 2019
na Humanistycznym UMK

W swojej pracy licencjackiej, której promotorem była dr Joanna Dreszer, zajmowała się poszukiwaniem bioelektrycznych markerów  inteligencji  płynnej. Przygotowanie pracy przebiegało podczas wymiany międzyuczelnianej w ramach programu MOST na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie pod opieką dr Ingridy Antonovej z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego PAN opanowała analizę sygnału elektroencefalograficznego metodą mikrostanów. Wyniki i wnioski z pracy dyplomowej zostały zaprezentowane na konferencjach krajowych oraz międzynarodowych.

Podczas swoich studiów licencjackich aktywnie pomagała w projektach realizowanych w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii UMK. Od pierwszego roku była członkiem Toruńskiego Koła Kognitywistycznego, gdzie przez 1,5 roku sprawowała funkcję wiceprezesa oraz była „głową” sekcji NeuroMed. W ramach działań w Kole uczestniczyła w organizacji konferencji Neuromania (edycje ogólnopolskie oraz międzynarodowa) oraz pokazów prezentowanych z okazji Toruńskiego Tygodnia Mózgu.

Praktyki studenckie odbyła w Pracowni Neurobiologii Emocji w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marcelego PAN oraz w Naukowym Centrum Obrazowania Biomedycznego Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu przy Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach.

Jest członkiem-studentem Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego. Za swoje osiągnięcia i zaangażowanie w pracę naukową dwukrotnie była nagradzana Stypendium Rektora dla Najlepszych Studentów oraz jednokrotnie – Stypendium Prezydenta Miasta Torunia dla Najlepszych Studentów.

Aktualnie odbywa studia magisterskie na kierunku Cognitive Science na Uniwersytecie Warszawskim. Jest również wykonawcą w grantach Narodowego Centrum Nauki, realizowanych w  Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marcelego PAN („Uwaga wykonawcza, genetyczne ryzyko choroby Alzheimera i kora obręczy: badania z użyciem technik EEG i fMRI”) oraz w Naukowym Centrum Obrazowania Biomedycznego Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu przy Światowym  Centrum Słuchu w Kajetanach („Neuronalne mechanizmy problematycznego korzystania z pornografii - rola reaktywności na wskazówki nagród erotycznych”).

W wolnych chwilach rozwija również swoje nienaukowe pasje – fotografię i malarstwo.


Leszek Dąbrowski

Absolwent turystyki i rekreacji 2019
na Wydziale Nauk o Ziemi UMK

Studia II stopnia ukończył ze średnią ocen 4,87. Jest uczestnikiem Interdyscyplinarnej Szkoły  Doktorskiej Nauk Społecznych na UMK. Prowadzi badania naukowe w Katedrze Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego, pod kierunkiem dr Stefanii Środy-Murawskiej.

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na: generacji Z jako pokoleniu funkcjonującemu w przestrzeni miejskiej, wpływie idei miast partnerskich na rozwój współczesnych miast oraz  rozwoju miast opartemu na kulturze.

Jest współautorem kilku artykułów naukowych i rozdziałów w monografiach. Brał czynnie udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach, m.in. AAG 2019 Annual Meeting w Waszyngtonie (USA) oraz RSA Annual Conference 2018 w Lugano (Szwajcaria). Uczestniczył w dwóch projektach w ramach Narodowego Centrum Nauki oraz w programie ministerialnym „Najlepsi z najlepszych 3.0”.

Był zaangażowany w wiele inicjatyw uczelnianych, m.in. jako członek zarządu działał w Studenckim Kole Naukowym „Kreatorzy Przestrzeni”, organizował także warsztaty w ramach 18. Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. Był również członkiem komitetów organizacyjnych konferencji z zakresu geografii oraz wolontariuszem przy Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości UMK. Jest współautorem raportu o zasobach kulturowych i środowiskowych parków historycznych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, wykonanego na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Jako studenta doceniono go za wybitne osiągnięcia – był dwukrotnym stypendystą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, otrzymał też stypendium Rektora UMK, Prezydenta Miasta Torunia oraz  konferencyjne stypendium, ufundowane przez Sekcję Polską Regional Studies Association i EUROREG UW (udział w RSA Annual Conference 2018 w Lugano, w Szwajcarii). Został finalistą Studenckiego Nobla 2019 w kategorii „Nauki społeczno-ekonomiczne”.

Obok zainteresowań naukowych, pasjonuje się także muzyką, eksploruje miasta, jest fanem piłki nożnej i entuzjastą nowych technologii.


Piotr Gładysz

Absolwent fizyki (s2) 2019
na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK

W ciągu całego okresu studiów licencjackich i magisterskich trzykrotnie otrzymał  stypendium Rektora UMK, dwukrotnie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, stypendium Prezydenta Miasta Torunia oraz stypendium Fundacji Aleksandra Jabłońskiego.

Wziął udział w kilkunastu konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych, przedstawiając wyniki swojej pracy w formie prezentacji oraz plakatów naukowych. Był też głównym organizatorem międzynarodowej konferencji dla studentów fizyki OPTO 2019.

Jest współautorem publikacji: E. Rusak, J. Straubel, P. Gładysz et al., Tailoring the Enhancement of and Interference among Higher Order Multipole Transitions in Molecules with a Plasmonic Nanoantenna, arxiv:1905.08482 (zaakceptowana właśnie w Nature Communications).

Tematem jego badań naukowych jest oddziaływanie światła z materią. Zajmuje się głównie specyficznymi ośrodkami kwantowymi wykazującymi brak symetrii inwersji, co objawia się istnieniem stałego elektrycznego momentu dipolowego. Interesuje go propagacja promieniowania elektromagnetycznego w takich ośrodkach. Jego praca licencjacka, będąca częścią tych badań, została wyróżniona jako najlepsza praca licencjacka na WFAiIS w roku 2016/17. Obecnie jest doktorantem w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych (Academia Scientiarum Thoruniensis), gdzie realizuje temat „Interaction of light with quantum systems of different degrees of symmetry”. Swoją przyszłość wiąże z nauką.

Przez kilka lat studiów piastował stanowiska prezesa bądź wiceprezesa Koła Naukowego Studentów Fizyki, a także sekcji SPIE oraz OSA w Toruniu, angażując się w wiele akcji popularyzujących naukę (m. in. podczas Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, Festiwalu Copernicon, Festiwalu Pasji czy akcji „Dziewczyny do ścisłych”). Jest także współodpowiedzialny za projekt warsztatów z budowy komór mgłowych, z którym Koło odwiedziło kilka szkół średnich w celu promocji studiowania na UMK. Przez kilka lat był również przewodniczącym Komisji Stypendialnej WFAiIS (stypendia socjalne).

W ramach dodatkowej aktywności naukowej brał udział w Letnich warsztatach fizykochemii ciała stałego „Niskie Łąki 2016” we Wrocławiu oraz w studenckiej wymianie w ośrodkach naukowych w Monachium. Odbył praktyki organizowane przez Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie oraz staż w Krajowym Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej (KLFAMO) w Toruniu. Ponadto brał udział w międzynarodowym projekcie naukowym Homing/2016-1/8 „HEIMaT high enhancement and interference of molecular transitions” w Karlsruhe oraz był stypendystą w projekcie First Team/2017-3/20/styp2 „Applications of single-photon technologies”.


Milena Hübner

Absolwentka ochrony dóbr kultury (s2) 2019
na Wydziale Sztuk Pięknych UMK

Studia stacjonarne na kierunku ochrona dóbr kultury (specjalność: zabytkoznawstwo i muzealnictwo) ukończyła ze średnią ocen 4,91. Jej zainteresowania naukowe łączą się z rzemiosłem artystycznym XVIII i XIX wieku oraz z historią kolekcjonerstwa.

Jest autorką recenzji naukowych i referatów konferencyjnych oraz uczestniczką dwóch projektów badawczych, realizowanych na Wydziale Sztuk Pięknych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Brała kuratorski udział w organizacji wystawy w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu. Podczas studiów aktywnie działała w trzech kołach naukowych, w tym w Kole Naukowym Muzealnictwa i Zabytkoznawstwa, w którym pełniła funkcję przewodniczącej. Pracowała także w Radzie Programowej kierunku ochrona dóbr kultury.

Za osiągnięcia naukowe i organizacyjne otrzymała stypendium Prezydenta Miasta Torunia oraz stypendium Rektora UMK dla najlepszych studentów. W trakcie studiów uzyskała certyfikat poziomu znajomości j. angielskiego Cambridge CAE.

Od 2019 roku jest uczestnikiem Szkoły Doktorskiej Academia Artium Humaniorum UMK.


Piotr Kłosiński

Absolwent ochrony środowiska (s2) 2019
na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UMK

Studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunku ochrona środowiska ukończył z wynikiem ogólnym 4,96 po złożeniu pracy magisterskiej pt. „Grupowe reakcje behawioralne babki szczupłej Neogobius fluviatilis i kiełbia Gobio gobio na substancje alarmowe”, wykonanej w Zakładzie Hydrobiologii UMK pod kierunkiem dra hab. Tomasza Kakareko, prof. UMK. Praca ta dostarcza nowatorskich, eksperymentalnych dowodów na istnienie różnic w sile reakcji obronnych na drapieżniki między gatunkami ofiar o różnym potencjale inwazyjnym. W związku z ogromnym i ciągle rosnącym znaczeniem inwazji biologicznych we współczesnym świecie, wyniki te mają duże znaczenie dla międzynarodowej społeczności naukowej.

W trakcie studiów magisterskich zainteresował się laboratoryjnymi badaniami biologii i ekologii ryb słodkowodnych. W tym okresie zdobył uprawnienia do wykonywania badań na zwierzętach, które obecnie są niezbędne do prowadzenia eksperymentów z udziałem kręgowców. Aktywnie uczestniczył jako wykonawca na stanowisku stypendysty w projekcie badawczym finansowanym z grantu NCN Opus „Obrona przed drapieżnictwem jako element konkurencyjnej przewagi inwazyjnych gatunków ryb nad rodzimymi: Studium przypadku pontokaspijskich Gobiidae”, kierowanym przez dra hab. Tomasza Kakareko, prof. UMK. Trzykrotnie otrzymał stypendium Rektora UMK dla najlepszych studentów.

Efektem jego działalności naukowej był czynny udział w konferencjach naukowych – współautorstwo posteru przedstawionego na znaczącej ogólnopolskiej konferencji XXIV Zjeździe Hydrobiologów Polskich we Wrocławiu (2018), oraz referatu wygłoszonego na prestiżowej międzynarodowej konferencji Symposium for European Freshwater Sciences (SEFS 11, Zagrzeb, Chorwacja, 2019, pierwszy autor).

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia z powodzeniem aplikował do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych „Academia Scientiarum Thoruniensis” na UMK  (dyscyplina: nauki biologiczne).

Wolny czas spędza aktywnie, jeżdżąc na rowerze i biegając. Jego drugą pasją obok biologii jest sport.


Daria Miścikowska

Absolwentka finansów i rachunkowości (s2) 2019
na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK

Ukończyła studia stacjonarne II stopnia (specjalność: rachunkowość i audyt finansowy), osiągając średnią ocen 4,84. Z wynikiem bardzo dobrym obroniła pracę magisterską pt. „Ewolucja  sprawozdawczości finansowej w niepodległej Polsce – analiza jakościowa na przykładzie branży transportowej”, którą napisała pod opieką prof. dr hab. Sławomira Sojaka z Katedry Rachunkowości Finansowej.

W trakcie studiów magisterskich z sukcesem uczestniczyła w licznych konkursach
w dziedzinie finansów i rachunkowości, m. in. dwukrotnie zdobyła I miejsce w XVII i XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy z Rachunkowości dla Studentów Szkół Wyższych,
a także dwukrotnie była finalistką ogólnopolskiego konkursu wiedzy biznesowej Karierosfera w dziedzinie „Audyt”.

Brała również aktywny udział w konferencjach naukowych i kongresach, podczas których jej wystąpienia były wielokrotnie nagradzane. Na XIII Kongresie ICV POLSKA „Controlling i finanse w cyfrowych modelach biznesowych oraz centrach usług wspólnych”, przedstawiła wyniki badań przeprowadzonych w zakresie robotyzacji procesów administracyjnych (back office). Jest ponadto współautorem referatu pt. „Sprawozdanie z działalności jako źródło informacji o fundacji”, który został zakwalifikowany do prezentacji w sesji posterowej podczas „Konferencji Katedr Finansów 2018. Współczesne finanse.”

Publikacje jej autorstwa lub współautorstwa zamieszczone zostały w materiałach pokonferencyjnych oraz czasopismach naukowych („Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” czy „Studia Prawno-Ekonomiczne”).

Aktywnie działała w trzech kołach naukowych: Kole Naukowym Rachunkowości, Kole Naukowym Metod Ilościowych oraz Kole Naukowym Klub Controllera, a także w okręgowym oddziale Klubu Młodego Księgowego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Obecnie jest doktorantką w Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych oraz realizuje kurs III stopnia dla kandydatów na głównego księgowego, organizowany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, którego jest członkiem. W przyszłości zamierza ubiegać się o uprawnienia do wykonywania zawodu biegłego rewidenta.


Kinga Mylkie

Absolwentka chemii (s2) 2019
na Wydziale Chemii UMK

Studia magisterskie ukończyła ze średnią ocen 5,00. Pracę magisterską pt.: „Wpływ stresu oksydacyjnego na wiązanie ketoprofenu przez albuminę surowicy krwi ludzkiej immobilizowanej na nanocząstkach magnetycznych pokrywanych aminowaną skrobią” przygotowała w Katedrze Chemii Biomedycznej i Polimerów pod kierunkiem dr Marty Ziegler-Borowskiej.

Podczas studiów brała aktywny udział w kilku  konferencjach naukowych o statusie krajowym. Jest współautorką publikacji naukowej Effect of geometrical structure, drying, and synthetic method on aminated chitosan-coated magnetic nanoparticles utility for HSA effective immobilization.

Przez cały okres studiów angażowała się w życie społeczne Wydziału Chemii jako członek Studenckiego Koła Naukowego Chemików. Za wysokie wyniki w nauce oraz dodatkową działalność czterokrotnie otrzymała stypendium  JM Rektora dla najlepszych studentów, stypendium Prezydenta Miasta Torunia w ramach Miejskiego Programu Stypendialnego oraz tytuł najlepszego studenta Chemii w roku akademickim 2017/2018.

W październiku 2019 roku rozpoczęła studia doktorancie w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych.


Marcin Maćkiewicz

Absolwent matematyki (s2) 2019
na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK

notatka


Mateusz Pomykała

Absolwent kierunku lekarskiego 2019
na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum UMK

Ukończył stacjonarne jednolite studia magisterskie z wynikiem bardzo dobrym, otrzymując po każdym roku akademickim Stypendium Rektora UMK dla Najlepszych Studentów.

Przez całe studia interesowała go głównie anatomia prawidłowa człowieka. Na pierwszym roku zwyciężył w prestiżowym Międzyuczelnianym Konkursie Wiedzy Anatomicznej Scapula Aurea i i Golden Scapula Anatomy Competition 2014, zorganizowanym w Katowicach – w kategorii studenci polskojęzyczni zajął pierwsze miejsce w klasyfikacji drużynowej oraz trzecie miejsce w klasyfikacji indywidualnej. Obecnie przekazuje wiedzę anatomiczną kolejnym pokoleniom lekarzy, prowadząc ćwiczenia z przedmiotów: Anatomia prawidłowa i topograficzna z elementami anatomii klinicznej oraz Elementy anatomii klinicznej tułowia i kończyn.

W latach 2016-2019 był członkiem Studenckiego Towarzystwa Naukowego Collegium Medicum UMK oraz członkiem Studenckiego Koła Naukowego Kardiologii przy Katedrze Kardiologii i Chorób Wewnętrznych CM UMK. Jest współautorem kilku  prac badawczych prezentowanych na ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych.

Odbywał praktyki zagraniczne w KBC Rijeka w Chorwacji, w oddziałach  ginekologii i położnictwa, anestezjologii i intensywnej  terapii oraz okulistyki. Jest laureatem drugiego miejsca Turnieju Wiedzy Medycznej „TuWiM” 2019, kierowanego do studentów IV, V i VI roku kierunku lekarskiego.

Obecnie odbywa staż podyplomowy. W wolnych chwilach oddaje się pasji, jaką jest rysunek.


Paweł Pilarski

Absolwent wojskoznawstwa 2019
na Wydziale Nauk Historycznych UMK

Pracę licencjacką i magisterską napisał pod opieką dr. hab. Macieja Krotofila. Pierwsza, pt. „Wpływ poligonu artyleryjskiego na życie Torunia w latach 1867-1939 w świetle lokalnej prasy”, otrzymała wyróżnienie w XXVI Konkursie Towarzystwa Miłośników Torunia na prace magisterskie i dyplomowe o tematyce toruńskiej. Praca magisterska natomiast nosiła tytuł: „Dzieje 63 Toruńskiego Pułku Piechoty we wrześniu 1939 roku w świetle materiałów archiwalnych Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie”.

W ciągu pięciu lat studiów był zastępcą przewodniczącego Samorządu Studenckiego Wydziału Nauk Historycznych oraz założycielem i kilkuletnim szefem Wojskoznawczego Koła Naukowego UMK. Jako student opublikował kilka monografii i artykułów w czasopismach naukowych oraz czynnie uczestniczył w wielu międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach naukowych, tematycznie związanych z szeroko pojętą wojskowością i bezpieczeństwem. Akademia Marynarki Wojennej wyróżniła go za referat pt. „Bezzałogowy system rozpoznawczo-uderzeniowy Pszczoła – modułowy potencjał polskiej produkcji”.

Za wybitne osiągnięcia w nauce otrzymał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, stypendium Rektora UMK dla najlepszych studentów oraz stypendium Prezydenta Miasta Torunia.  Obecnie jest słuchaczem szkoły doktorskiej Academia Artium Humaniorum na UMK,

Podczas studiów ukończył certyfikowany kurs na przewodnika po Toruniu i Twierdzy Toruń, dzięki któremu wolne chwile spędza na oprowadzaniu turystów, co sprawia mu ogromną radość i satysfakcję. Jest także Społecznym Opiekunem Zabytków, członkiem sekcji fortecznej TOnZ w Toruniu, pasjonatem i popularyzatorem historii regionalnej. Jest autorem artykułów poświęconych m. in. tematyce wojskowej i ochronie infrastruktury krytycznej. Aktualnie swoje badania skupia na toruńskim garnizonie w różnych okresach jego funkcjonowania i 63 Toruńskim Pułku Piechoty.


Michalina Świderska

Absolwentka lingwistyki stosowanej (język rosyjski z językiem czeskim) (s1) 2019
na Wydziale Filologicznym UMK

Ukończyła studia I stopnia z oceną bardzo dobrą. Jej zainteresowania naukowe, które przejawiała już na I roku studiów, dotyczą translatologii, praktyki przekładowej oraz językoznawstwa. Rozwijała je poprzez aktywny udział w Sekcji Translatorycznej Koła Naukowego Rosjoznawców UMK (współtłumaczenie sztuki dokumentalnej Tortury, wystawionej następnie w ramach czytania performatywnego przez Teatr im. W. Horzycy w Toruniu, współtłumaczenie filmu Rokitnikowe lato) oraz udział z sukcesami w czeskich konkursach przekładowych. Aktywnie włączała się także w działania Koła Naukowego Badaczy Kultury Czeskiej „Guzikowcy”.

Zainteresowania językiem i kulturą czeską poszerzała w ramach praktyki studenckiej w programie Erasmus. Zaangażowała się także w organizację przez Wydział konferencji przekładoznawczej Medius currens.

Samodzielność i dojrzałość badawczą oraz umiejętność przeprowadzenia dokładnej analizy naukowej wykazała w pracy licencjackiej z pogranicza językoznawstwa i translatologii pt. Problemy tłumaczeniowe w procesie przekładu deminutywów z języka czeskiego na język polski. Już wtedy dała się poznać jako osoba obowiązkowa, sumienna i pracowita, oczytana, o szerokiej erudycji. Studia magisterskie na bohemistyce podjęła na Uniwersytecie Warszawskim. Swoją przyszłość chciałaby związać z zawodem tłumacza literatury.

Jej aktywność wykracza poza świat akademicki – jako wolontariuszka pracowała podczas Halowych Mistrzostw Świata w Lekkiej Atletyce Masters w Toruniu.


Klaudia Wos

Absolwentka pedagogiki (s2) 2019
na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK

Jest podwójnym pedagogiem – na kierunku pedagogika specjalna ukończyła specjalność: edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie (oligofrenopedagogika), a na kierunku pedagogika – specjalność: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką uzależnień. Średnia ocen ze studiów magisterskich w jej przypadku wyniosła 4,83.

Obecnie robi doktorat w ramach Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UMK. Jej zainteresowania badawcze obejmują rozwój społeczny osób z niepełnosprawnością intelektualną na każdym etapie życia, ze szczególnym wyróżnieniem okresu dorosłości oraz starości, a także szeroko pojętą seksualność człowieka.

Po ukończeniu studiów licencjackich uzyskała tytuł Najlepszego Absolwenta Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK (2016/2017), a rok później – tytuł Najlepszego Studenta Wydziału Nauk Pedagogicznych. Była kilkukrotną stypendystką Rektora UMK oraz Prezydenta Miasta Torunia. Czynnie uczestniczyła w licznych konferencjach, jest autorką publikacji naukowych, aktywnie zaangażowaną we współpracę z partnerami zewnętrznymi.

Jako Prezes Koła Młodych Pedagogów Specjalnych współpracowała z wieloma placówkami zajmującymi się osobami z niepełnosprawnością oraz zagrożonymi wykluczeniem na terenie Torunia. Organizowała szereg przedsięwzięć, spotkań oraz wydarzeń na rzecz podopiecznych.


pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

zdjęcie portretowe. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. zdjęcie portretowe. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. zdjęcie portretowe. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. zdjęcie portretowe. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. zdjęcie portretowe. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. zdjęcie portretowe. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. zdjęcie portretowe. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. zdjęcie portretowe. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. zdjęcie portretowe. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. zdjęcie portretowe. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. zdjęcie portretowe. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. zdjęcie portretowe. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. zdjęcie portretowe. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie.