Kontakt Reja 25, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 36
+48 56 611 22 37
e-mail: program@absolwent.umk.pl
obrazek nr 1

Najlepsi absolwenci UMK

Najlepsi Absolwenci i Absolwentki w roku akademickim 2022/2023

zdjęcie portretowe najlepszej absolwentki
Katarzyna Pianka fot. Andrzej Romański

Najlepszą absolwentką UMK w minionym roku akademickim została mgr inż. Katarzyna Pianka, która studia stacjonarne II stopnia na kierunku chemia ukończyła ze średnią 4,93. W 2023 r. obroniła pracę magisterską zatytułowaną "Wielofunkcyjne membrany fluoropolimerowe z kontrolowanymi właściwościami powierzchni".


Najlepsi Absolwenci i Absolwentki na Wydziałach

W roku akademickim 2022/2023 najlepszymi absolwentami i absolwentkami na Wydziałach zostali:


zdjęcie

Maja Maria Aksamitowska

Absolwentka archiwistyki i zarządzania dokumentacją (s2) 2023
na Wydziale Nauk Historycznych UMK

Ukończyła studia magisterskie na kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją ze średnią 4,84 oraz oceną bardzo dobrą z pracy dyplomowej pt. "Edukacja w archiwach na przykładzie działalności Archiwum Państwowego w Toruniu – projekt wdrożeniowy". Również podczas studiów magisterskich, ukończyłam studia podyplomowe z zakresu Kancelarii Tajnej i Ochrony Informacji Niejawnych na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Trzykrotnie otrzymywała Stypendium Rektora.

Na II roku studiów licencjackich dołączyła do Studenckiego Koła Naukowego Archiwistów (SKNA), a niedługo potem została jego Prezeską. Podczas jej kadencji Koło zorganizowało 23 Ogólnopolski Zjazd Studentów Archiwistyki w Toruniu, co wiązało się z licznymi obowiązkami.  Z pomocą członków Koła organizowała spotkania integracyjne tj. grill archiwalny, otrzęsiny, wigilię archiwalną oraz wyjazd do Warszawy na rozpoczęcie nowego cyklu wykładów archiwalnych "Konarski Lectures". Rozpoczęty został również cykl spotkań z wykładowcami. Ponadto reprezentowała Wydział Nauk Historycznych w Technikum im. Mikołaja Kopernika Ekonomisty w Zespole Szkół Ekonomicznych w Grudziądzu. Brała udział w obsłudze biurowej konferencji, które organizowane były na Wydziale. Również brała udział w akcji organizowanej przez Archiwum Uniwersytetu Szczecińskiego z okazji Międzynarodowego Dnia Archiwów, odpowiadając na pytanie "Dlaczego archiwum? Dlaczego Archiwistyka?".

Na konferencjach przedstawiła dwa referaty:

"Kim właściwie był koordynator czynności kancelaryjnych" (wygłoszony na 23. Ogólnopolskim Zjeździe Studentów Archiwistyki w Toruniu) oraz "Edukacja na przykładzie Archiwum Państwowego w Toruniu" wygłoszony na 24. Ogólnopolskim Zjeździe Studentów Archiwistyki w Krakowie. Opublikowała jeden artykuł pt. "23 Ogólnopolski Zjazd Studentów Archiwistyki Toruń, 1-3 czerwca 2022r.", w Archiwa-Kancelarie-Zbiory nr 13(15)/2022, Toruń 2022.

Za jedno z największych działań naukowych uznaje realizację pracy magisterskiej pod opieką dr hab. Marleny Jabłońskiej, profesor UMK. Praca ta była realizowana jako projekt badawczy, przy współpracy z Archiwum Państwowym w Toruniu oraz UMK. Celem pracy było utworzenie katalogu przedsięwzięć edukacyjnych dla Archiwum Państwowego w Toruniu.

Jej zainteresowania skupiają się przede wszystkim na nowoczesnym zarządzaniu dokumentacją, jednak nie zamyka się wyłącznie w tej dziedzinie naukowej. Podczas pisania pracy magisterskiej jej zainteresowania poszerzyły się o edukacje archiwalną – z chęcią śledzi nowinki z tego zakresu. Obecnie obrany kierunek kolejnych studiów sprzyja pogłębianiu wiedzy z zakresu zarządzania, kryminologii oraz cyberbezpieczeństwa. Obecnie podjęła pracę w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, jako sekretarka Sekretarza Stanu, Głównego Konserwatora Przyrody. Rozpoczęła też studia na Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej w Warszawie na kierunku Zarządzanie w służbach bezpieczeństwa państwa.


zdjęcie

Wioletta Dobrzeniecka

Absolwentka analityki medycznej 2023
na Wydziale Farmaceutycznym CM UMK

Ukończyła studia na kierunku analityka medyczna ze średnią 4,72. Obroniła pracę magisterską zatytułowaną "Ocena działania preparatu diklofenaku na parametry elektrofizjologiczne tkanki skórnej". Badania, które przeprowadziła na potrzeby pracy magisterskiej, wykorzystała do napisania artykułu naukowego, który był pierwszym artykułem poruszającym tą tematykę. Został on opublikowany w wersji anglojęzycznej w czasopiśmie naukowym "Molecules". Dzięki promotorce dr hab. Idze Hołyńskiej-Iwan, prof. UMK, uczestniczy w pisaniu kolejnego artykułu z podobnej tematyki.
Dwukrotnie była laureatką Stypendium Rektora UMK dla najlepszych studentów. 

Aktualnie pracuje w zawodzie jako diagnosta laboratoryjny.

Sukcesy odnosi także na scenie muzycznej – śpiewa oraz gra na ukulele i gitarze. Od niedawna rozwija się również kulinarnie, piekąc różnego rodzaju torty i ciasta. 

Chcę dalej rozwijać się w tym kierunku, aby z każdym dniem powiększać swoją wiedzę i zdolności praktyczne, przydatne w wykonywanym zawodzie. Jestem spokojną i uczynną dziewczyną, która zatraciła się w czytaniu książek o różnej tematyce, a zarazem w tworzeniu recenzji przeczytanych powieści we współpracy z wydawnictwami, czy portalami internetowymi. Dzięki muzyce w trudnych chwilach odnajduję spokój .

zdjęcie

Lalu Ary Kurniawan Hardi

Absolwent kierunku International Politics and Diplomacy (s2) 2023
na Wydziale Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie UMK

Pochodzący z Indonezji absolwent ukończył anglojęzyczny kierunek International Politics and Diplomacy, który studiował w ramach programu stypendialnego Rządu Prowincji West Nusa Tenggara w Indonezji oraz UMK. Pracę magisterską pt. „The Conduct of Counterinsurgency and Its Consequences for Human Rights (A Case Study of West Papua) napisał pod kierunkiem dr hab. Michała Balcerzaka, prof. UMK. Tytuł magistra uzyskał z najwyższa oceną 5,0/5,0. Jego zaangażowanie zostało docenione przyznaniem tytułu Najlepszego Studenta Wydziału w roku akademickim 2021/2022.

Otrzymał stypendia i granty badawcze, takie jak:

  • Stypendium Rządu Prowincji West Nusa Tenggara 5. Partii;
  • Stypendium Rektora UMK na rok akademicki 2022/2023, które sfinansowało jego studia stacjonarne na na WNoPiB UMK;
  • Grant badawczy NCN SONATA17 na udział w charakterze asystenta badawczego w projekcie Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk (ISP PAN) pt. „Reagując na (de)demokratyzację w #ASEAN: strategia organizacji społeczeństwa”;
  • 6. edycja programu Grants4NCUStudents, z którego finansuje projekt  pt.„The United States’ Government Securitization of Semiconductor Industry Through Chip Ban on China". 

Zajmował także stanowisko asystenta badawczego w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, gdzie brał udział w badaniach nad strategiami organizacji demokracji i społeczeństwa obywatelskiego w krajach ASEAN. Dodatkowo pracował w Centrum Studiów nad Bezpieczeństwem i Opieką Społeczną (CSWS) w Surabaya w Indonezji, gdzie przeprowadził badanie dotyczące kapitału społecznego ludności z prowincji West Nusa Tenggara.  Jego badania obejmowały również tematy, takie jak propagowanie sprawiedliwości środowiskowej, relacje między agencjami państwowymi a mediami oraz rozwój ruchów społecznych i politycznych w Indonezji.

Opublikował cztery artykuły naukowe w indonezyjskich czasopismach akredytowanych w kraju, jeden rozdział książki na temat przebiegu wyborów powszechnych w Indonezji oraz wygłosił trzy prezentacje na kilku konferencjach międzynarodowych, takich jak Visegrad Group Neighborhood Dialogue and International Conference, zorganizowanej przez Mathias Corvinus Collegium w Budapeszcie, oraz na X Międzynarodowym Kongresie Azjatyckim w Toruniu, gdzie brał udział zarówno jako moderator panelu, jak i prelegent.

Aktywnie uczestniczył w działalności akademickiej i wolontariackiej. Znalazł się w gronie 25 studentów i doktorantów, wybranych spośród 2800 kandydatów, którzy wzięli udział w Międzynarodowej Szkole Letniej Complexity II: Rozwój i wyzwania w świecie złożonym, prowadzonej przez Centrum Studiów Międzynarodowych i Rozwoju (CISAD) Uniwersytetu Jagiellońskiego. Brał też udział w Międzynarodowym Obozie Letnim „Spotkajmy się na UMK! – Grow at Copernicus” oraz – jako wolontariusz – w III Igrzyskach Europejskich Kraków-Małopolska 2023. Był też zapraszany jako arbiter do licznych uniwersyteckich konkursów debat parlamentarnych w Indonezji.

___

Originally from Indonesia, pursued his study in International Politics and Diplomacy program under the full-time scholarship scheme and cooperation of West Nusa Tenggara Provincial Government, Indonesia, and Nicolaus Copernicus University in Torun. His master thesis titled "The Conduct of Counterinsurgency and Its Consequences for Human Rights (A Case Study of West Papua)" was successfully defended under the supervision of dr hab. Michał Balcerzak, prof. UMK. He managed to earn an excellent master's degree with a perfect GPA of 5.0/5.0. His dedication was recognized when he received the prestigious title of "Best Student of the Faculty of Political Science and Security Studies, Nicolaus Copernicus University 2021/2022." On the other hand, his studies at the Faculty of Political Science and Security Studies enabled his comprehensive intellectual growth, including a significant expansion of knowledge, honing research skills, and personal development. His intellectual growth resulted in scholarships and research grants, such as: (1) the 5th Batch of West Nusa Tenggara Provincial Government Scholarship; (2) and UMK Rector's Scholarship for the academic year of 2022/2023 which both funded his full-time study in WNoPiB UMK; (3) The NCN SONATA17 Research Grants for his participation as the research assistant in the Institute of Political Studies, Polish Academy of Sciences (ISP PAN) for a project titled "Reagując na (de)demokratyzację w #ASEAN: strategie organizacji społeczeństwa,"; (4) The 6th Edition of Grants4NCUStudents which fund his project titled " The United States’ Government Securitization of Semiconductor Industry Through Chip Ban on China".

Mr. Hardi also held professional positions, including a Research Assistant role at the Institute of Political Studies, Polish Academy of Sciences (ISP PAN), where he contributed to research on democracy and civil society organization strategies in ASEAN countries. Additionally, he once worked as a co-researcher in Center for Security and Welfare Studies (CSWS), Surabaya, Indonesia, where he conducted a research about the social capital of coastal communities in West Nusa Tenggara Province, Indonesia. His academic journey in UMK also involved significant research contributions, including publications in prestigious journals and presentations at international conferences. His research covered topics such as environmental justice advocacy, the relationship between state agencies and media, and the development of social and political movements in Indonesia. During his study in UMK, he has published four scientific articles in Indonesia's nationally-accredited journals, wrote and published one book chapter about the conduct of national election in Indonesia, and has presented over three presentations in several international conferences such as the Visegrad Group Neighborhood Dialogue and International Conference, which held by Mathias Corvinus Collegium, Budapest, Hungary; and the 10th International Asian Congress in Torun where he took part as both moderator of the panel and the oral presenter.

Apart from academic achievements, Mr. Hardi actively participated in various academic and volunteer activities. He was among the 25 students and PhD students which chosen out of the 2800 applicants that attended the Complexity International Summer School II: Development and Challenges in Complex World, held by Centre of International Security and Development (CISAD), Uniwersytet Jagielloński; Participated in the International Summer Camp of NCU "Let’s Meet at NCU! – Grow at Copernicus"; He also took part as a full-time volunteer at the 3rd European Games Kraków- Małopolska 2023; and has been actively invited as the adjudicator for numerous university's national parliamentary debating competitions in Indonesia. Furthermore, he engaged in volunteering efforts to raise awareness about environmental protection and promoting Indonesian culture by becoming an active local NGO member named Verda Fundacja. His accomplishments have garnered attention in Indonesia, where he has been featured in more than fifteen national news articles. He was critically acclaimed as one of the inspirational youth by Indonesian media and uses this media exposure to promote Polish higher education and Nicolaus Copernicus University in Indonesia. Currently, apart from continuing his work as a research assistant in ISP PAN, he also gearing up to apply for another Indonesian governmental scholarship to pursue his PhD in political science, in Australian University.


zdjęcie

Natalia Jaworańska

Absolwentka filologii angielskiej 2023
na Wydziale Humanistycznym UMK

Ukończyła filologię angielską ze specjalnością edytorsko-filologiczną. Do jej zainteresowań akademickich należą: teoria literatury i kultury, feminizm, posthumanizm i ekokrytyka. Na studiach angażowała się w działalność Studenckiego Koła Feministycznego jako jego przewodnicząca. W ramach SKF brała udział w organizacji spotkań wokół Planu na rzecz równości płci (GEP) dla UMK oraz organizowała spotkania o tematyce feministycznej i równościowej.

W Doktoranckim Kole Naukowym Filologii Angielskiej (DKNFA) pełniła rolę sekretarza oraz należała do komitetu organizacyjnego międzynarodowej konferencji młodych naukowców "Politics and Poetics of Difference", organizowanej przez DKNFA i SKF. Jest redaktorką 9. numeru czasopisma "CURRETS. A Journal of Young English Philology Thought and Review," gdzie opublikowała swój artykuł pt. "Departing from the Archetype of "Manly" Man: A Portrait of a Man in Scenes from a Marriage (2021)." W 2023 roku pełniła opiekę kuratorską oraz zorganizowała panel o GEP-ie podczas mikro festiwalu dialogu i działań artystycznych "ACT" ("Accept, Care Thrive") na Wydziale Sztuk Pięknych UMK.

Uczestniczyła w wielu konferencjach naukowych, m.in. Teorie i Praktyki Męskości; Naturing Cultures/Culturing Natures: Humans and the Environment in Cultural Practices, a także Kobiecość: Literatura – Sztuka – Popkultura oraz Męskość: Literatura – Sztuka – Popkultura, czy Politics and Poetics of Difference.  Brała udział w organizacji niektórych z wyżej wymienionych konferencji.

Jako koordynatorka projektów w Instytucie Przeciwdziałania Wykluczeniom uczestniczyła w wielu projektach realizowanych w ramach programu Erasmus+. Obecnie pracuje w Dziale Międzynarodowych Partnerstw i Mobilności Edukacyjnej UMK w Toruniu.
Prywatnie jest entuzjastką zielonej herbaty, książek fantasy i science fiction, haftu, gry na gitarze i długich spacerów po lesie.


zdjęcie

ks. Michał Kłosowski

Absolwent teologii (jm) 2023
na Wydziale Teologicznym UMK

W czasie studiów na Wydziale Teologicznym UMK był również klerykiem WSD w Toruniu. Studia ukończył z wynikiem bardzo dobrym (średnia 4,73), a jego praca magisterska pt.: „Istota walki duchowej chrześcijanina w świetle Super Epistolam B. Pauli ad Ephesios Lectura św. Tomasza z Akwinu” została nagrodzona przez Kapitułę Nagrody im. prof. Mieczysława Gogacza, funkcjonującą przy Katedrze Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Pięciokrotnie był laureatem Stypendium Rektora UMK dla najlepszych studentów; dwukrotnie Stypendystą Prezydenta Miasta Torunia, a w roku akademickim 2022/2023 otrzymał Stypendium Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia naukowe.

W czasie trwania studiów angażował się w działalność ośrodka liturgicznego Mysterium Fidei oraz Pracowni Tomizmu Biblijnego. W 2018 roku uczestniczył w projekcie badawczym, pn. Polsko-chorwackie tradycje religijne jako element tożsamości religijnej, realizowanym przez WT UMK w Toruniu i WT Uniwersytetu w Zagrzebiu. Wygłosił tam referat. Jest autorem dwóch artykułów i jednej recenzji opublikowanych w punktowanych czasopismach naukowych: Pedagogika Katolicka i Studia Pelplińskie. Angażował się również w działalność Pracowni św. Jakuba, zwieńczeniem czego był czynny udział w konferencji międzynarodowej w Krakowie i artykuł pt. „Walka duchowa jako integralna część pielgrzymowania do Santiago de Compostela”, opublikowany w dziele zbiorowym: Camino Polaco. Teologia – Sztuka – Historia – Teraźniejszość. Tom 6. Redakcja: P. Roszak; F. Mróz, W. Rozynkowski. Wydawnictwo UMK, Toruń 2023.

Uczestniczył w licznych konferencjach i szkołach letnich, zarówno o randze krajowej, jak i międzynarodowej, gdzie wygłaszał referaty naukowe związane m.in. z rozwojem młodzieży; kwestiami nauki-wiary, czy pielgrzymowaniem do Santiago de Compostela.

Wśród zainteresowań wymienia zarówno poszczególne dziedziny nauk teologicznych, jak również próby teologicznej syntezy opartej o dzieła św. Tomasza z Akwinu i kwestie związane z nauką i wiarą oraz poznawalnością świata, nad którą obecnie pracuje. Posługuje jako wikariusz w parafii św. Maksymiliana w Grudziądzu. Starając się wypełniać wszystkie obowiązki wynikające z pracy w parafii, nie rezygnuje z ciągłego rozwijania naukowych zainteresowań. W wolnym czasie lubi jeździć rowerem.


zdjęcie

Klaudia Kowalczyk

Absolwentka astronomii (s2) 2023
na Wydziale Wydział Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej

Studia magisterskie na kierunku astronomia ukończyła ze średnią ocen 4,76. W ramach pracy magisterskiej pt. „Differencing between quiescent and flaring states of blazars using threshold autoregressive models” pod kierunkiem dra Mariusza Tarnopolskiego zajmowała się badaniem nowatorskiej metody rozróżniania stanów spokojnych i wzmożonej aktywności blazarów, tj. szczególnej grupy aktywnych jąder galaktyk charakteryzujących się obecnością relatywistycznych dżetów, z których jeden skierowany jest niemal bezpośrednio w stronę obserwatora. Rozróżnienie stanów spokojnych oraz tzw. flar w krzywych zmian blasku blazarów jest kluczowe do określenia mechanizmów fizycznych rządzących ich zmiennością.

W trakcie studiów drugiego stopnia pracowała w trzech projektach badawczych o różnorodnej tematyce:

  • projekt finansowany przez Centrum Doskonałości Astrofizyka i Astrochemia Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza „Monitoring wzbudzonych linii maserowych OH 6 GHz w kierunku obszarów powstawania masywnych gwiazd”,
  • projekt badawczy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej FIRST TEAM „Laboratorium Astrofizyki Molekularnej: obszary powstawania gwiazd w zewnętrznych częściach Galaktyki”,
  • projekt badawczy Narodowego Centrum Nauki SONATA 17 „Określenie mechanizmów fizycznych rządzących zmiennością blazarów”.

Praca w projekcie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej FIRST TEAM zaowocowała współautorstwem publikacji naukowej w renomowanym czasopiśmie Astronomy & Astrophysics „Far-infrared line emission from the outer Galaxy cluster Gy 3-7 with SOFIA/FIFI-LS: Physical conditions and UV fields” (2023; A&A, 674, A64; doi:10.1051/0004-6361/202346141).

W 2022 roku otrzymała stypendium naukowe Fundacji Batorego z Funduszu im. Joanny i Stanisława Renowickich.

W takcie studiów działała w Komisji Stypendialnej WFAiIS oraz była aktywnym członkiem Koła Naukowego Studentów Astronomii UMK, m.in. pomagając w organizacji Festiwalu Nauki i Sztuki w Instytucie Astronomii UMK w Piwnicach, przedstawiając referaty na trzech konferencjach krajowych oraz jednej konferencji międzynarodowej, a także prezentując plakat w trakcie XLI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Astronomicznego. Zajmowała się również popularyzacją nauki, przeprowadzając warsztaty o tematyce astronomicznej, m.in dla uczniów II LO we Włocławku, dla uczestników półkolonii organizowanych przez Fundację Amicus Universitatis Nicolai Copernici i podczas Pikniku Naukowego w Głogowie.

Obecnie kontynuuje ścieżkę naukową w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Academia Scientiarum Thoruniensis w projekcie „Constraining blazar variability via spectral energy distribution modeling”.


zdjęcie

Agata Lewandowska

Absolwentka geografii (s2) 2023
na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK

Studia magisterskie ukończyła ze średnią 4,75. Jej praca licencjacka pt. “Od miasta industrialnego do miasta inteligentnego. Przeobrażenia funkcjonalno-przestrzenne miast na przykładzie Bydgoszczy ”, którą realizowała pod kierunkiem prof. dr hab. Justyny Chodkowskiej-Miszczuk, zdobyła III miejsce w kategorii prace inżynierskie i licencjackie w konkursie na najlepsze prace dyplomowe o Bydgoszczy. Pracę magisterską pt. “Zrównoważone i odporne na zmiany klimatu obszary wiejskie - aspekty społeczno-ekonomiczne i przestrzenne”, realizowaną również pod kierownictwem prof. dr hab. Justyny Chodkowskiej-Miszczuk, obroniła na ocenę bardzo dobrą.

Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół zagadnień związanych z geografią miast i wsi, a w szczególności koncepcji takich jak rozwój zrównoważony, rezyliencja, sprawiedliwa transformacja energetyczna, a także rola mieszkańców w procesie decyzyjnym.

W toku studiów dwa razy uzyskała Stypendium Rektora dla Najlepszych Studentów oraz Stypendium Ministra Edukacji i Nauki na rok akademicki 2022/2023. Jest współautorką 5 artykułów naukowych o łącznej liczbie punktów 490 oraz sumarycznym IF 19,3. Brała czynny udział w licznych konferencjach krajowych oraz międzynarodowych. Ponadto była kierowniczką projektu grantowego GRASP organizowanego przez Uniwersyteckie Centrum Doskonałości „Interakcje - umysł, społeczeństwo, środowisko (IMSErt)” (Projekt pt. "Functional and socio-spatial aspects of urban transformation and the smart city concept. Insights from Bydgoszcz"). Angażowała się również w życie uczelni, będąc m.in. członkiem Studenckiego Forum Young Universities for the Future of Europe (YUFE) w grupie roboczej “YUFE in our cities”, a także Studenckiego Koła Naukowego Geografów UMK. Ostatni semestr studiów magisterskich realizowała na Università degli Studi di Siena w ramach programu Erasmus+.

Obecnie jest doktorantką w Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych. Jej badania dotyczą zagadnienia sprawiedliwej transformacji energetycznej na obszarach wiejskich.


zdjęcie

Patrycja Lewandowska

Absolwentka prawa (jm) 2023
na Wydziale Prawa i Administracji UMK

Jednolite studia magisterskie na kierunku prawo ukończyła w 2023 r. z ogólnym wynikiem 4,86. Za rok akademicki 2021/2022 uzyskała tytuł najlepszej studentki Wydziału Prawa i Administracji. Wielokrotnie otrzymała stypendium Rektora UMK dla Najlepszych Studentów.

Jest autorką kilkunastu rozdziałów w monografiach naukowych. W czasie studiów wygłosiła referaty w trakcie kilkudziesięciu konferencji naukowych o zasięgu krajowym i zagranicznym. W roku akademickim 2022/2023 pełniła funkcję wiceprezeski Studenckiego Koła Prawa Pracy UMK. Od września 2022 roku podjęła współpracę ze stowarzyszeniem Center for American Studies, dzięki czemu pełniła rolę redaktorki naukowej bądź językowej kilku monografii oraz brała udział w organizacji wielu konferencji naukowych. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Uniwersyteckiej Poradni Prawnej, gdzie miała zaszczyt działać przez dwa lata. Swoją wiedzę pogłębiała również poprzez udział w wielu konkursach, skutkujących zdobyciem I miejsca w Ogólnopolskim Konkursie z Praw Człowieka oraz wygraną wydziałowego etapu Konkursu Wiedzy o Postępowaniu Cywilnym.

Kontynuując pracę w dotychczas podjętych obszarach, w roku 2024 planuje rozpoczęcie aplikacji radcowskiej w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu oraz najistotniejszego  dla niej zamierzenia – przygotowanie pracy doktorskiej.


zdjęcie

Krzysztof Lingo

Absolwent analizy danych (s2) 2023
na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK

Ukończył kierunek analiza danych w 2023 r. W trakcie studiów realizował innowacje społeczne w ramach projektów grantowych, brał udział w konkursach i hackathonach (maratonach projektowania) oraz rozwijał swój startup Sojgo. W trakcie 1.5 roku realizował wraz z Wojciechem Sójką programy grantowe finansowane z Funduszy Europejskich, których celem było opracowanie innowacji społecznych przeznaczonych dla osób starszych, osób z  niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów. Celem tworzonych wynalazków było podniesienie poziomu osób z niepełnosprawnościami i ułatwienie im codziennych obowiązków i czynności.

Brał udział i zdobywał nagrody zarówno w hackathonach, jak i konkursach konstruktorskich (m.in. Hack(art)hon, UGOTiT, KOKOS 2022 i 2023, Konkurs Młodych Mistrzów), gdzie prezentował swoje projekty i konstrukcje. Oprócz tego brał udział w warsztatach międzynarodowych (ML4Microbiome Utrecht Training School), jak i krajowych (Szkoła Pionierów, Polski Fundusz Rozwoju). W 2022 zdobył tytułu Najlepszego Studenta Uniwersytetu Mikołaja Kopernika za osiągnięcia w roku akademickim 2021/2022. Był również laureatem Stypendium Rektora dla najlepszych studentów UMK – 2022/2023 oraz stypendium Prezydenta Miasta Torunia – 2022/2023.

Plany zawodowe wiąże z dalszym rozwojem firmy i pracą w dziedzinie sztucznej inteligencji. Chce dalej opracowywać nowoczesne rozwiązania techniczne o wysokim poziomie użyteczności.


zdjęcie

Antoni Łaszewski

Absolwent ekonomii (s2) 2023
na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK

Studia magisterskie ekonomii ukończył w 2023 r. z wynikiem bardzo dobrym, broniąc pracę dyplomową pt.: Oszczędzanie na emeryturę z wykorzystaniem III filaru w wybranych krajach Unii Europejskiej. W trakcie studiów drugiego stopnia dwukrotnie otrzymał Stypendium Rektora dla najlepszych studentów.

Jego zainteresowania badawcze koncentrują się nie tylko wokół systemów emerytalnych, ale również nowej ekonomii instytucjonalnej i funkcjonowaniu systemu finansowego (w tym pieniądza cyfrowego banku centralnego). Znalazły one odzwierciedlenie w czterech wystąpieniach na konferencjach naukowych oraz publikacji artykułu pt.: Analysis of the process of adoption of CBDC by selected central banks and discussion of opportunities and threats related to this technology, w recenzowanym czasopiśmie z listy MEiN.

Na piątym roku studiów, dzięki uzyskaniu tytułu laureata konkursu Grants4NCUStudents, wziął udział w międzynarodowej konferencji odbywającej się w Oksfordzie w Wielkiej Brytanii, gdzie wygłosił referat pt.: Impact of institutions on financial inclusion in Africa: Analysis including socioeconomic and infrastructural factors.

Był również współzałożycielem Koła Naukowego Ekonomii, w którym pełnił funkcję członka zarządu oraz aktywnie angażował się w podejmowane aktywności: m.in. prowadził cykl spotkań „Wieczory z ekonomią” oraz pracował przy organizacji V Konferencji naukowej z cyklu Instytucje w teorii i praktyce, a także XXIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ekonomii i Gospodarce im. Profesora Kazimierza Sokołowskiego.

Obecnie wykorzystuje zdobytą podczas studiów wiedzę, odbywając „Staż Prezesa NBP” w Oddziale Okręgowym Narodowego Banku Polskiego w Bydgoszczy.

Prywatnie interesuje się teatrem, literaturą współczesną oraz ogrodnictwem. Od 2018 roku inwestuje na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.


zdjęcie

Jakub Ostrowski

Absolwent biologii (s2) 2023
na Wydziale Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK

Ukończył studia stacjonarne na kierunku biologia, uzyskując średnią ocen 4,82. Z wynikiem bardzo dobrym obronił pracę magisterską pt. ,,Znaczenie kinazy adenylanowej immobilizowanej na tlenku grafenu w sygnalizacji purynergicznej komórek raka sutka’’, a pracę licencjacką pt. ,,ATP – jedna cząsteczka, wiele funkcji’’ nagrodzono w wydziałowym konkursie prac dyplomowych. Obie prace napisał w Katedrze Biochemii pod opieką dr Anny Hetmann.

Swoje zainteresowania naukowe, skupiające się głównie wokół sygnalizacji purynergicznej i jej implikacjach w różnych stanach patofizjologicznych, rozwijał, angażując się w badania finansowane w ramach wygranych konkursów. W 2022 r. został kierownikiem projektu, na który otrzymał grant w konkursie Grants4NCUStudents, a w 2023 r. – laureatem pierwszej edycji konkursu Talenty Jutra Fundacji Empiria i Wiedza, otrzymując nagrodę w sekcji 3W BGK. Uczestniczył także w ogólnopolskiej konferencji ,,Nano(&)BioMateriały – od teorii do aplikacji’’, gdzie z sukcesem prezentował wyniki badań. 

Ponadto w toku studiów trzykrotnie przyznano mu Stypendium Rektora dla najlepszych studentów. W trakcie studiów magisterskich był również członkiem Studenckiego Koła Naukowego ,,Biotechnologia toruniensis’’, w ramach którego brał udział w wydarzeniach popularyzujących biologię (,,Noc Biologów’’) i promujących wydział (,,Dni Otwarte WNBiW’’). 

Obecnie jest asystentem w Katedrze Biologii Komórkowej i Molekularnej WNBiW UMK. 


zdjęcie portretowe

Katarzyna Pianka

Absolwentka chemii (s2) 2023
na Wydziale Chemii UMK

Najlepszą absolwentką UMK w minionym roku akademickim została mgr inż. Katarzyna Pianka, która studia stacjonarne II stopnia na kierunku chemia ukończyła ze średnią 4,93. W 2023 r. obroniła pracę magisterską zatytułowaną "Wielofunkcyjne membrany fluoropolimerowe z kontrolowanymi właściwościami powierzchni".

W roku akademickim 2020/2021 dołączyła do Zespołu Badawczego Membran i Procesów Membranowych, w którym aktywnie angażowała się w badania w obszarze chemii i inżynierii materiałowej technik rozdzielczych ze szczególnym uwzględnieniem membranowych technik separacyjnych i ich implementacji w chemii i technologii żywności oraz procesów oczyszczania wody.

Katarzyna Pianka zdobywała doświadczenie programach studenckich, projektach naukowych, a także podczas wyjazdów i praktyk, w tym w ramach programu Erasmus+. Obecnie przygotowuje się do wyjazdu do Turku w Finlandii, gdzie dzięki programowi Erasmus+ odbędzie praktyki absolwenckie w zespole chemii fizycznej. Do tej pory odbyła studia na Politechnice w Brnie, praktyki w Narodowym Instytucie Chemii w Ljubljanie i studia na Uniwersytecie Chemiczno-Technologicznym w Pradze.

W latach 2021-202 była beneficjentką programu "Studia z Mentorem", podczas którego uczestniczyła nie tylko w badaniach realizowanych w Zespole Badawczym Membran i Procesów Membranowych, ale była m.in. zaangażowana w prace z projektu Sonata NCN.

Była także kierownikiem w projekcie badawczym w II edycji programu "Grant4NCUStudents" realizowanego w projekcie "Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza" na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Swoje osiągnięcia prezentowała na licznych konferencjach naukowych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Jest współautorką czterech artykułów naukowych w renomowanych czasopismach o sumarycznym IF powyżej 38.

W roku akademickim 2021/22 Katarzyna Pianka była laureatką Stypendium Prezydenta Miasta Torunia oraz wielokrotnie Stypendium JM Rektora (w latach 2019/20, 2020/21, 2021/22 i 2022/23). Do najważniejszych sukcesów absolwentki należy Stypendium Ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia w roku akademickim 2022/23 oraz wyróżnienie DuPont w konkursie Złoty Medal Chemii, organizowanym przez Instytut Chemii Fizycznej PAN (XII edycja). Katarzyna Pianka była także członkinią zespołu, który został wyróżniony nagrodą I stopnia JM Rektora UMK za osiągnięcia w dziedzinie naukowo-badawczej za rok 2022/23.


zdjęcie

Karolina Piekarska

Absolwentka pedagogiki (s2) 2023
na Wydziale Filozofii i Nauk Społecznych UMK

Od początku swoich studiów była członkinią Sekcji Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej Studenckiego Koła Naukowego Pedagogów UMK, w obrębie której brała czynny udział przy organizowaniu i przeprowadzaniu wielu inicjatyw dla najmłodszych osób, między innymi konkursów, warsztatów, Przeglądu Małych Form Artystycznych. Uczestniczyła także w organizacji konferencji naukowo-metodycznych na tematy pedagogiczne w Instytucie Nauk Pedagogicznych WFiNS UMK w Toruniu.

Od 2021 do 2023 roku pracowała na rzecz Uniwersyteckiej Poradni Profilaktyki i Pomocy SYNERGIA, działającej w ramach międzynarodowej inicjatywy Young Universities for the Future Of Europe na UMK. W roku akademickim 2022/2023 pełniła funkcję koordynatorki ze strony studenckiej poradni. Jest współtwórczynią programu profilaktycznego "Odcienie samotności", polegającego na pogłębieniu wiedzy młodzieży na temat samotności i umiejętności radzenia sobie z nią. Należy do grona założycieli mediów społecznościowych (Facebook i Instagram) Uniwersyteckiej Poradni Profilaktyki i Pomocy SYNERGIA.

W ciągu całego okresu studiowania angażowała się w promocję kierunku pedagogika, włączała się w projekt społeczny Szlachetna Paczka, koordynowała serię warsztatów dla studentów pedagogiki pn. „Wiem-dzielę się”. Udzielała się społecznie i charytatywnie w placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych, m.in. w ramach programów PROJEKTOR. Ukończyła wiele kursów i szkoleń pogłębiających jej kompetencje pedagogiczne, wzięła udział m.in. w projekcie UNI-KOMP-AS 2. Reprezentowała Uniwersytet na konferencjach naukowych, m.in. na XIV Ogólnopolskiej Konferencji Kół Naukowych Społeczeństwo w Obliczu Sytuacji Kryzysowej w Olsztynie oraz VII Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Stypendystów Pomostowych i Wolontariuszy NAUKOWY START w Łodzi. Była wielokrotną prelegentką Pedagogicznej Konferencji Studenckiej, organizowanej przez Sekcję Andragogiczną SKNP UMK. W trakcie studiów uzyskała Naukowe Stypendium Miejskie Prezydenta Miasta Torunia na rok akademicki 2022/2023, a także kilkukrotnie Stypendium JM Rektora dla studentów UMK w Toruniu. Jest autorką i współautorką kilku artykułów naukowych.

Jej główne zainteresowania to: szeroko pojęta pedagogika wczesnoszkolna, psychologia rozwoju człowieka oraz suicydologia, jednak szczególne zamiłowanie przejawia wobec tematyki rozwoju emocjonalno-społecznego człowieka oraz kształtowania tożsamości.

Od września 2023 pracuje jako nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w Społecznej Językowej Szkole Podstawowej GEM w Toruniu. Jest pracowita, konsekwentnie dąży do celu, bardzo ceni sobie pracę w zespołach, w których może realizować wiele kreatywnych pomysłów. Jej przewodnie motto brzmi: „Zmienić życie jednego dziecka, to zmienić cały świat”.


zdjęcie

Adam Wełniak

Absolwent kierunku lekarskiego (jm) 2023
na Wydziale Lekarskim CM UMK

Ukończył studia jednolite magisterskie na kierunku lekarskim z wynikiem bardzo dobrym, a w ich toku dwukrotnie był laureatem Stypendium Rektora UMK dla Najlepszych Studentów. Jest współautorem ponad 8 artykułów o łącznej wartości 10,0 punktów Impact Factor oraz 450 w punktacji ministerialnej. Ponadto jest współautorem rozdziału w książkach ,,Dermatologia pediatryczna w teorii i przypadkach’’ oraz ,,Wybrane zespoły geriatryczne w ujęciu interdyscyplinarnym’’.

Swoją aktywność naukową wiąże szczególnie ze Studenckim Kołem Naukowym Dermatologii i Dermatologii Eksperymentalnej. W obu kołach był przewodniczącym. Polem jego zainteresowań naukowych są: łuszczyca, bielactwo nabyte oraz trądzik różowaty. Jest pomysłodawcą i – wraz z zespołem – wykonawcą dwóch oryginalnych projektów badawczych zatytułowanych ,,Ocena częstości występowania Helicobacter pylori u pacjentów z trądzikiem różowatym’’ oraz ,,Ocena stężenia cynku w surowicy pacjentów z bielactwem nabytym’’, których koszty zostały pokryte z dwóch zdobytych grantów na Studenckie Badania Naukowe. 

Był uczestnikiem licznych konferencji naukowych o randze krajowej oraz międzynarodowej. Wśród wyróżnień zdobytych za wygłoszone prace można wymienić:

  • wyróżnienie w Konkursie na Najlepszą Prezentację w Sesji Studenckiej (Sesja plakatowa) 32 Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego
  • nagrodę Opiekuna SKN Dermatologicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego dr hab. Med. Joanny Czuwary za pracę wygłoszoną na IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Interdyscyplinarne aspekty chorób skóry i błon śluzowych”.

W trakcie studiów zaangażował się w działalność bydgoskiego oddziału Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland. Przez rok pełnił funkcję Koordynatora Lokalnego ds. Edukacji Medycznej. W trakcie swojej kadencji organizował liczne spotkania cyklu ,,Poznaj swoją specjalizację’’ oraz szkolenia z zakresu osłuchiwania, EKG i BLS.

Był zaangażowany w opiekę nad studentami z innych krajów przyjeżdżającymi na wymiany naukowe, za co został dwukrotnie wybrany opiekunem miesiąca. Jego działalność IFMSA Poland została zwieńczona dwoma miesięcznymi stażami w zagranicznych szpitalach: we Włoszech na oddziale Dermatologii oraz w Omanie na oddziale Reumatologii. W celu dalszego rozwoju i współpracy międzynarodowej uzyskał Certificate in Advanced English (CAE) wydany przez University of Cambridge Local Examinations Syndicate na podstawie egzaminu.

Do jego zainteresowań należy rozwój wiedzy medycznej poprzez symulację medyczną, dlatego w roku 2019 ukończył szkolenie “Letni Uniwerek Umiejętności Praktycznych’’

w ramach projektu Realizacja Programu Rozwojowego w Zakresie Symulacji Medycznej na Uniwersytecie Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz szkolenie High quality CPR workshop. W roku 2021 zespół, którego był członkiem, zajął I miejsce na czwartych lokalnych zawodach symulacji „Bydgoskie Igrzyska Symulacji”, a w 2022 IV miejsce na Ogólnopolskich Zawodach Symulacji Medycznej "SimChallenge 2022" w Warszawie.

W przyszłości planuje rozpoczęcie specjalizacji z dziedziny dermatologii i wenerologii oraz doktorat na Katedrze Dermatologii.


zdjęcie

Adriana Zakowicz

Absolwentka konserwacji i restauracji dzieł sztuki 2023
na Wydziale Sztuk Pięknych UMK

Ukończyła jednolite studia magisterskie na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki, na specjalności malarstwo i rzeźba polichromowana. W trakcie studiów, poza programem nauczania, zajmowała się pracą konserwatorską oraz artystyczną, m.in.: przy konserwacji fasady kościoła św. Michała Archanioła we Wrocławiu czy przy polichromiach maswerkowych na fasadzie kościoła
p.w. Świętego Mikołaja Biskupa w Papowie Toruńskim. Do kategorii działań artystycznych połączonych z zabiegami konserwatorskimi zalicza przede wszystkim realizację obrazu w technice olejnej (na podstawie kilku obrazów autorstwa Estebana Murillo) do kapliczki w Kłosowie, obejmującą konserwacją ramy.

W jej kręgu zainteresowań jest wiele dziedzin, choć szczególnie stara się poświęcać czas m.in.: historii sztuki, historii, rzemiosłu artystycznemu (malarstwo, tkactwo, haft) oraz działalności konserwatorskiej. W najbliższej przyszłości zamierza poświęcić się pracom konserwatorskim oraz rozwojowi artystycznemu. Nie wyklucza również chęci do rozwoju naukowego, szczególnie w kierunku konserwacji i restauracji dzieł sztuki.


pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

kolaż zdjęć portretowych 15 najlepszych absolwentów i absolwentek UMK. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. zdjęcie portretowe. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. zdjęcie portretowe. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. zdjęcie portretowe. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. zdjęcie portretowe. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. zdjęcie portretowe. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. zdjęcie portretowe. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. zdjęcie portretowe. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. zdjęcie portretowe. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. zdjęcie portretowe. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. zdjęcie portretowe. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. zdjęcie portretowe. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. zdjęcie portretowe. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. zdjęcie portretowe. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. zdjęcie portretowe. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. zdjęcie portretowe. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie.