Kontakt Reja 25, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 36
+48 56 611 22 37
e-mail: program@absolwent.umk.pl
obrazek nr 1

Najlepsi absolwenci UMK

Najlepsi Absolwenci i Absolwentki w roku akademickim 2021/2022

zdjęcie portretowe absolwentki
fot. Andrzej Romański

Najlepszą Absolwentką UMK w minionym roku akademickim została lek. Klaudyna Grzelakowska, która studia na kierunku lekarskim w Collegium Medicum ukończyła ze średnią 4,63. Trzykrotnie była laureatką stypendium rektora UMK dla najlepszych studentów, a w roku akademickim 2021/2022 otrzymała stypendium ministra edukacji  i nauki za znaczące osiągnięcia.


Najlepsi Absolwenci i Absolwentki na Wydziałach

W roku akademickim 2021/2022 najlepszymi absolwentami i absolwentkami na Wydziałach zostali:


zdjęcie portretowe

Hubert Binnebesel

Absolwent archeologii (s2) 2022
na Wydziale Nauk Historycznych UMK

Od pierwszego roku studiów angażował się w życie naukowe Instytutu poprzez aktywność w kołach naukowych (przede wszystkim w Akademickim Kole Badań Podwodnych).

Jego zainteresowania badawcze koncentrowały się wokół górnictwa epoki kamienia. Efektem tych zainteresowań oraz zaangażowania w prace zespołu dr Magdaleny Sudoł-Procyk na stanowisku górniczym w Dolinie Udorki była praca licencjacka pt. Kopalnia krzemienia w Porębie Dzerżnej (woj. małopolskie), na tle górnictwa w epoce kamienia na ziemiach polskich.

Podczas studiów drugiego stopnia wygłosił i współtworzył referaty, które zostały zaprezentowane na trzech konferencjach krajowych oraz czterech międzynarodowych. Wśród nich wymienić warto referat „Prehistoric mine of chocolate flint in Udorka Valley” zaprezentowany wraz z dr D. H. Werra, mgr M. Malak oraz dr M. Sudoł-Procyk podczas międzynarodowego sympozjum „Valleys of Prehistory” organizowanego przez French National Center for Scientific Research oraz Verdon Regional Nature Park.

Uczestniczył w praktykach w ramach programu Erasmus+ w Agence wallonne du Patrimoine, w prehistorycznej kopalni krzemienia (wpisanej na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO) w Spienne (Belgia).

Jest autorem trzech artykułów oraz pracy magisterskiej pt. Zespoły krzemienne z Poręby Dzierżnej (stanowisko 24, woj. małopolskie) z badań archeologicznych w latach 2019-2021 w świetle analizy przestrzennej.

Obecnie kontynuuje naukę w  Szkole Doktorskiej Academia Artium Humaniorum, realizując projekt: „Pracownie krzemieniarskie w rejonie pradziejowej kopalni krzemienia czekoladowego w Porębie Dzierżnej, stanowisko 24 – rekonstrukcja pierwotnej lokalizacji, rozprzestrzenienia, integralności zespołów i procesów zaburzających na podstawie analizy przestrzennej”.

Poza studiami angażuje się w działalność społeczną, brał udział w charytatywnym rajdzie Złombol, a jako wolontariusz w Szlachetnej Paczce.


zdjęcie portretowe

Mikołaj Dobek

Absolwent archeologii (s1) 2022
na Wydziale Nauk Historycznych UMK

Mikołaj Dobek pochodzi z Płocka. Od najmłodszych lat interesował się archeologią i już w czasach szkolnych uczestniczył jako wolontariusz w badaniach prowadzonych na terenie Płocka i okolic. Po zdaniu matury rozpoczął studia na toruńskim Uniwersytecie, gdzie trafił pod skrzydła swojej promotor, dr hab. Małgorzaty Grupy (prof. UMK).

Na przestrzeni ostatnich lat uczestniczył w badaniach archeologicznych prowadzonych przez Instytut Archeologii UMK w Szczuczynie, Łukowie, Porębie Dzierżnej, Bydgoszczy-Fordonie oraz Płocku. Dodatkowo brał udział w szeregu prac organizowanych przez podmioty zewnętrzne.

Jego naukowe zainteresowania skupiają się na badaniu średniowiecznej i nowożytnej Polski poprzez pryzmat kultury funeralnej. Swoją archeologiczną wiedzę rozwija w kierunku konserwacji zabytków archeologicznych i wiedzy o modzie, czego efektem jest praca licencjacka pt.: Ubiór i wyposażenie grobowe doby sarmatyzmu w świetle analizy wybranych pochówków z kościoła pw. Imienia Najświętszej Maryi Panny w Szczuczynie.

Kieruje projektem “At the intersection of faiths and cultures – research on history of St.Dominic’s Church in Płock” realizowanym w ramach funduszu “Grants4NCUStudents”.

Jest autorem bądź współautorem dziesięciu publikacji naukowych opublikowanych w latach 2019 – 2022. Brał udział szeregu konferencji naukowych, prezentując sześć wystąpień na konferencjach o zasięgu międzynarodowym.

W maju 2022 r., wraz ze swoją przyjaciółką – studentką Wydziału Humanistycznego UMK – Danką Greding założył Teatr Studencki UMK “Antrakt”, który zrzesza w swoich szeregach studentów chcących rozwijać swoje aktorsko-teatralne talenty. 10 czerwca 2022, na deskach toruńskiej Od Nowy, miała miejsce premiera pierwszej sztuki ich autorstwa – „Tajemnej Historii”. Przedstawienie to zostało ponownie zaprezentowane 27 października w ramach akcji „ŻakArt”. Aktualnie teatr pracuje nad realizacją kolejnej autorskiej premiery – „Legendy o Karmazynie”.

Poza archeologią i teatrem żywo interesuje się muzyką, kolekcjonuje płyty i gra na gitarze. Pasjonuje się turystyką górską, literaturą, a także sportem.


zdjęcie portretowe

Klaudyna Grzelakowska

Absolwentka kierunku lekarskiego 2022
na Wydziale Lekarskim CM UMK

Studia na kierunku lekarskim ukończyła z wynikiem bardzo dobrym. Trzykrotnie była laureatką Stypendium Rektora UMK dla najlepszych studentów, a w roku akademickim 2021/2022 otrzymała Stypendium Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia.

Jest współautorką ponad 15 artykułów naukowych (łączny IF 14,694 i 1210 pkt. MNiSW). Uczestniczyła w licznych konferencjach, zarówno o randze krajowej, jak i międzynarodowej, przedstawiając wyniki prac naukowych, m.in. podczas XIV International Cardiovascular Research Meeting, gdzie zaprezentowała referat pt. Predictors of in-hospital clinical outcome in COVID-19 patients.

Już od pierwszego roku studiów zaangażowała się w działalność bydgoskiego oddziału Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland, gdzie przez 2 lata pełniła funkcję Koordynatora Lokalnego Projektów. Działała aktywnie w licznych kołach naukowych. W latach 2020 – 2022 była przewodniczącą Studenckiego Koła Naukowego Kardiologii. Za swoje działania została nagrodzona w konkursie na Najlepszego Przewodniczącego SKN, organizowanym przez Studenckie Towarzystwo Naukowe CM UMK.

Jako jedna z pierwszych osób w Polsce brała udział w zajęciach w ramach programu Young Universities for the Future of Europe (YUFE) Introduction Offer, a następnie w dwuletnim programie YUFE Student Journey, podczas którego realizowała przedmioty na uniwersytetach w Wielkiej Brytanii, Finlandii, Chorwacji, czy w Niemczech. W latach 2020 – 2022 reprezentowała UMK na arenie międzynarodowej jako studencka przedstawicielka w YUFE Student Forum. Ukończyła dwuletni program Institut Pasteur Online Diploma of Infectious Diseases. Wzięła udział w szkole letniej Cardiovascular Summer School: Clinical and Experimental na Uniwersytecie w Pizie, we Włoszech.

Podczas pandemii COVID-19 realizowała wolontariat na Oddziale Izolacyjnym nr 3 Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy. Ponadto w ramach działań społecznych opanowała Polski Język Migowy, zdając w 2020 r. egzamin na poziomie zaawansowanym (PJM-3) na ocenę bardzo dobrą z wyróżnieniem.

Obecnie jest doktorantką w Szkole Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu na UMK, realizując projekt w Katedrze Kardiologii i Chorób Wewnętrznych. Swoją przyszłość zawodową wiąże ze specjalizacją z kardiologii.


zdjęcie portretowe

ks. Tomasz Gutowski

Absolwent teologii 2022
na Wydziale Teologicznym UMK

W czasie studiów teologicznych na Wydziale Teologicznym UMK był jednocześnie alumnem Wyższego Seminarium Duchownego im. bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego w Toruniu. Studia ukończył ze średnią 4,87, a jego praca magisterska pt.: Istota, przejawy i skutki kultu według św. Tomasza z Akwinu. U źródeł teologii liturgicznej Akwinaty została nagrodzona przez Kapitułę Nagrody im. prof. Mieczysława Gogacza, funkcjonującej przy Katedrze Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

W trakcie studiów brał udział w konferencjach naukowych zarówno o wymiarze krajowym jak i międzynarodowym. Wraz z ks. prof. Piotrem Roszakiem, prodziekanem Wydziału Teologicznego, wygłosił referat „Pobożność jako cnota relacyjna wg Tomasza z Akwinu”, który zaowocował artykułem w czasopiśmie naukowym „Studia Gdańskie”. Ks. mgr Tomasz Gutowski jest autorem rozdziału poświęconego cielesności w liturgii w monografii „Zbawczy dialog z Bogiem w liturgicznych znakach” wydanej przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

W czasie studiów był zaangażowany w działalność Pracowni Szlaku św. Jakuba, Pracowni Tomizmu Biblijnego, które funkcjonują przy Wydziale Teologicznym UMK. Współtworzył portal naukowy i portal popularnonaukowy (www.liturgia.umk.pl), poświęcony badaniom liturgicznym z zakresu historii i teologii liturgii, zwłaszcza ksiąg liturgicznych. Był koordynatorem rekolekcji liturgicznych oraz konferencji „Mysterium fidei” organizowanych przez Fundację Pro Futuro Theologiae oraz Wydział Teologiczny UMK. Był czterokrotnym stypendystą Jego Magnificencji Rektora UMK oraz zostało mu przyznane miejskie stypendium dla studentów toruńskich uczelni wyższych przyznawane przez Prezydenta Miasta Torunia.

Wśród zainteresowań ks. mgr Gutowskiego można wymienić zarówno poszczególne dziedziny nauk teologicznych takiej jak liturgika, teologia dogmatyczna i fundamentalna, jak również próby teologicznej syntezy opartej o dzieła św. Tomasza z Akwinu, a poza teologią jest to psychologia oraz nauka języków obcych. 


zdjęcie portretowe

Maria Kajewska

Absolwentka komunikacji i psychologii w biznesie (s1) 2022
na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK

Jej pasją są języki, udało jej się zdobyć dwa międzynarodowe certyfikaty: First Certificate in English i Certificate in Advanced English. Oba z najwyższą notą, co zachęciło ją do podjęcia studiów drugiego stopnia w języku angielskim. Interesuje się psychologią społeczną, której tajniki zgłębiała w wolnym czasie, prowadziła szkolenia dotyczące właśnie tej dziedziny naukowej.

Piastowała stanowisko Pani Sekretarz koła Komunikacji i Psychologii w Biznesie, dzięki temu mogła w praktyce przetestować zdobytą wiedzę dotyczącą zarządzania, motywowania oraz przywództwa. Rozbudziła w sobie kreatywność i odkryła wiele narzędzi z nią związanych np. burzę mózgów czy design thinking.  Właśnie tam nauczyła się tworzyć podcasty. Współtworzyła słuchowisko „Kip It Up”, które poruszało tematy ekonomiczne i społeczne.

Pani Maria pisze o sobie:

Dzięki temu rozwinęłam swoje umiejętności z zakresu komunikacji. Takie projekty pozwoliły mi też opanować sztukę zarządzania projektami i własnym czasem. Zapanowałam nad tremą i polubiłam wystąpienia publiczne. Czas spędzony na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika wykorzystałam najlepiej jak potrafiłam, nawiązałam mnóstwo znajomości, znalazłam miłość, zdobyłam cenną wiedzę, zgłębiłam życie studenckie w akademiku i zwiedziłam każdy skrawek Torunia. To jeden z najlepszych okresów w moim życiu.

zdjęcie portretowe

Natalia Jolanta Kocot

Absolwentka farmacji 2022
na Wydziale Farmaceutycznym CM UMK

Natalia Kocot z bardzo dobrym wynikiem ukończyła jednolite studia magisterskie na kierunku farmacja (średnia: 4,65), broniąc pracę magisterską pt. Ocena aktywności katalitycznej wybranych lipaz immobilizowanych na nośniku Octyl-Sepharose CL-4B, do której badania realizowała w Katedrze Chemii Leków pod kierunkiem dr Tomasza Siódmiaka.

W 2019 roku dołączyła do Studenckiego Koła Naukowego Chemii Leków, w którym brała udział w badaniach z dziedziny biokatalizy, a w 2021 roku została jego przewodniczącą. Podczas aktywności w Kole Naukowym wydała publikację: „Leki chiralne – standard czy wyzwanie dla współczesnej farmacji? Rozważania o wybranych pochodnych kwasu 2-arylopropionowego”, która ukazała się w „Farmacji Polskiej”. Jest także współautorką dwóch innych artykułów, w tym jednego, opublikowanego w „Catalysts”. Wyniki prowadzonych badań wielokrotnie przedstawiała na krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych.

W całym toku studiów otrzymywała stypendium rektora dla najlepszych studentów. Na 6 roku została laureatką konkursu Grants4NCUStudents, realizowanego w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” w dwóch kategoriach: jako kierownik wniosku o wyjazd oraz członek zespołu badawczego we wniosku o grant. Dzięki temu mogła wygłosić referat na konferencji „3rd Advanced Chemistry World Congress” w Londynie oraz zrealizować część badań, dotyczących rozdziału kinetycznego (R,S)-flurbiprofenu z zastosowaniem lipaz immobilizowanych na nośniku Octyl-Sepharose CL-4B.

Wśród zainteresowań naukowych Pani Natalii jest zagadnienie rozwoju leków, w związku z czym odbyła dwa staże naukowe – w Instytucie Farmaceutycznym w Warszawie (lipiec 2019), oraz w Centrum Badawczo-Rozwojowym Celon Pharma w Warszawie (wrzesień 2021). W ich trakcie miała okazje uczestniczyć w badaniach równoważności biologicznej produktów leczniczych oraz analizie próbek materiału biologicznego w badaniach farmakokinetycznych. W Laboratorium Bioanaliz Celon Pharma brała także udział w opracowaniu analitycznej metody oznaczania pewnego leku we krwi za pomocą tandemowej spektrometrii mas połączonej z wysokosprawną chromatografią cieczową (LC-MS/MS, Spektrometr mas Sciex 6500).

Pod koniec studiów zaczęła interesować się badaniami in vitro z zastosowaniem linii komórkowych, co skłoniło ją do podjęcia praktyk w Zakładzie Biochemii Farmaceutycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Została tam zaangażowana w realizacje niektórych zadań badawczych w ramach projektów grantowych i statutowych, których celem jest poszukiwanie związków o potencjalnej aktywności przeciwzwłóknieniowej oraz przeciwzapalnej w chorobach płuc, takich jak astma i POCHP.

Obecnie jest doktorantką w Zakładzie Biochemii Farmaceutycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i zajmuje się badaniem związków chemicznych o potencjalnej aktywności w chorobach płuc, dla których punktem uchwytu jest kanał TRPA1, który jest swego rodzaju chemosensorem w organizmie, biorącym udział m.in. w reakcjach zapalnych dróg oddechowych i skurczu oskrzeli. Do tej pory nie zarejestrowano antagonisty lub agonisty powyższego kanału do celów leczniczych, co wyłania istotny obszar badań.


zdjęcie portretowe

Adam Konysz

Absolwent matematyki (s1) 2022
na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK

Pan Adam ukończył studia pierwszego stopnia na kierunku matematyka, specjalność ogólna z oceną bardzo dobrą. Dwukrotnie w czasie trwania studiów otrzymał stypendium JM Rektora UMK dla najlepszych studentów.

Od połowy drugiego roku studiów naukowo współpracuje z dr Bartoszem Bieganowskim. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół metod wariacyjnych w równaniach różniczkowych cząstkowych.

Z sukcesami bierze udział w międzynarodowych konkursach matematycznych, do których przygotowują go dr Daniel Strzelecki oraz dr Robert Skiba. 

Jest laureatem konkursu Grants4NCUStudents jako kierownik grantu „Semilinear elliptic problems with singular potentials on bounded domains” oraz jako członek zespołu we wniosku o wyjazd.

Od października 2020 jest członkiem Koła Naukowego Matematyków UMK, w którym sprawował funkcję przewodniczącego w roku akademickim 2021/2022 oraz brał czynny udział w seminarium wspomnianego koła.

W październiku 2022 rozpoczął studia drugiego stopnia na kierunku matematyka w specjalności teoretycznej.

Poza zainteresowaniami naukowymi jego pasją jest sport, w szczególności bieganie, które uprawia w wolnym czasie. Jego ulubionym dystansem jest 10 km.


zdjęcie portretowe

Patrycja Maliszewska

Absolwentka biotechnologii (s2) 2022
na Wydziale Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK

Pani Patrycja ukończyła studia magisterskie na kierunku biotechnologia uzyskując średnią ocen 4,83. Była stypendystką Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2021/2022) oraz czterokrotną laureatką stypendium JM Rektora oraz stypendium Prezydenta Miasta Torunia.

Od początku studiów związana była naukowo z Katedrą Genetyki, gdzie pod opieką dr inż. Justyny Bonieckiej realizowała pracę licencjacką pt. Analiza in silico homologów genów RelA/Spot (RSH) i kodowanych przez nie białek zaangażowanych w odpowiedź ścisłą u roślin oraz jej wyznaczników w postaci zmian w ekspresji wybranych genów rRNA przy użyciu elektroforezy mikrokapilarnej i magisterską pt. Analiza wpływu kwasu jasmonowego, jasmonianu metylu i Fusarium oxysporum f. sp. conglutinans na wzrost siewek rzepaku (Brassica napus L.) w kontekście roślinnej i grzybowej odpowiedzi ścisłej

W roku 2021 odbyła letni staż naukowy z programu Erasmus+ w Instytucie CIALE na Uniwersytecie w Salamance w Hiszpanii. Na przełomie roku 2020/2021 brała udział w realizowaniu grantu badawczego "Badanie odpowiednich warunków kiełkowania żyta'' w Katedrze Genetyki (kierownik projektu: dr inż. Justyna Boniecka).

Patrycja Maliszewska jest samodzielną autorką dwóch publikacji naukowych w czasopiśmie Journal of Heath Science and Medicine (JHSM) oraz szeregu krótkich form publikowanych na łamach Głosu Uczelni UMK. Brała czynny udział w licznych konferencjach naukowych, prezentując wyniki badań własnych, jak i reprezentując Studenckie Koło Nauk Biologicznych.


zdjęcie portretowe

Monika Anna Noga

Absolwentka prawa 2022
na Wydziale Prawa i Administracji UMK

Pani Monika ukończyła jednolite studia magisterskie na kierunku prawo z ogólnym wynikiem studiów 4,92. Jest również absolwentką kursu organizowanego przez Wydział Prawa i Administracji UMK – Szkoła Prawa Porównawczego (Comparative Law School) oraz wielokrotną laureatką stypendium Rektora UMK dla Najlepszych Studentów.

Jest autorką i współautorką artykułów naukowych oraz monografii „Wydawanie decyzji interpretacyjnych przedsiębiorcom przez ZUS” wydanej przez Wolters Kluwer. W czasie studiów wygłosiła referaty w trakcie licznych konferencji naukowych o zasięgu krajowym i zagranicznym.

Przez dwa lata pełniła funkcję wiceprezesa Studenckiego Koła Prawa Podatkowego, w ramach którego organizowała konferencję „Wpływ regulacji podatkowoprawnych na stosunek pracy. W poszukiwaniu kompromisu”. Pełniła także funkcję członka komitetu organizacyjnego Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Aktualne problemy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych”, która stała się inspiracją do napisania pracy magisterskiej pt. Odpowiedzialność dyrektora szkoły publicznej za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Pani Monika jest laureatką ogólnopolskich konkursów organizowanych przez największe polskie kancelarie prawne, takie jak: Deloitte czy DLA Piper.

Obecnie jest doktorantką w Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych (dyscyplina: nauki prawne), a jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół prawa podatkowego. Pracuje również zawodowo w zespole cen transferowych w jednej z największych polskich firm doradczych.

Prywatnie miłośniczka literatury klasycznej, języka włoskiego i kryminalistyki.


zdjęcie portretowe

Maciej Pietrusiński

Absolwent bezpieczeństwa wewnętrznego (s2) 2022
na Wydziale Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie UMK

Pan Maciej ukończył studia II stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne ze średnią ocen 4,85. W czerwcu 2022 roku obronił na ocenę bardzo dobrą pracę magisterską pt. Walka o hegemonię militarną na Zachodnim Pacyfiku w latach 2016-2020 pod kierunkiem prof. dr hab. Romana Bäckera.

Jego zainteresowania naukowe są związane z geopolityką, sztuką wojenną, nowoczesną techniką wojskową, polityką międzynarodową oraz bezpieczeństwem energetycznym.

W czasie studiów magisterskich był członkiem Koła Naukowego Służb Mundurowych Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie UMK. Brał udział w ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych jako słuchacz i panelista. Jest autorem kilku publikacji dotyczących bieżącej sytuacji bezpieczeństwa w przestrzeni międzynarodowej. Trzykrotnie był laureatem stypendium Rektora UMK dla Najlepszych Studentów.

Obecnie jest doktorantem Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych (dyscyplina: nauki o bezpieczeństwie) oraz pracuje zawodowo.

Prywatnie miłośnik książek (zwłaszcza literatury faktu) oraz kibic sportów motorowych.


zdjęcie portretowe

Aleksander Smolarkiewicz-Wyczachowski

Absolwent chemii medycznej (s2) 2022
na Wydziale Chemii UMK

Pan mgr Aleksander Smolarkiewicz-Wyczachowski ukończył studia drugiego stopnia na kierunku chemia medyczna ze średnią ocen 4,77. Wielokrotnie był nagradzany stypendium JM Rektora UMK. Dwukrotnie otrzymał stypendium MEiN za wybitne osiągnięcia oraz trzykrotnie stypendium Prezydenta m. Torunia.

Jest współautorem 5 publikacji naukowych w czasopismach o wysokim IF oraz 1 monografii. Wyniki swoich badań prezentował na wielu konferencjach naukowych.

W 2021 odbył trzymiesięczny staż naukowy na Uniwersytecie w Lublanie w ramach programu Erasmus+. Ponadto aktywnie uczestniczył w promocji Wydziału Chemii oraz Uniwersytetu oraz popularyzacji nauki. Pełnił funkcję Prezesa Studenckiego Koła Naukowego Chemików oraz udzielał się bezinteresownie w wielu charytatywnych akcjach.

W październiku 2022 roku rozpoczął studia w Szkole Doktorskiej Academia Copernicana.


zdjęcie portretowe

Kamil Stankiewicz

Absolwent fizyki (s2) 2022
na Wydziale Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK

Pan Kamil Stankiewicz pierwsze dwa lata studiów spędził na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie angażował się m.in. w prace naukowo-badawcze z zakresu eksperymentalnych realizacji pamięci kwantowych. W roku akademickim 2019/2020 przeniósł się na Uniwersytet Mikołaja Kopernika, aby zaangażować się w projekty z dziedziny ultra dokładnej spektroskopii oraz fizyki atomowej i molekularnej. Studia magisterskie na kierunku fizyka ukończył ze średnią 4,88.

Zakres zainteresowań Pana Kamila Stankiewicza obejmuje zarówno fizykę teoretyczną jak i eksperymentalną. Głównym celem pracy jest rozwój alternatywnych sposobów poszukiwania nowej fizyki poza Modelem Standardowym wykorzystujących techniki fizyki atomowej i molekularnej oraz technologie fotoniczne, ale prowadzone przez niego badania znajdują również zastosowania w astronomii, chemii kwantowej i metrologii. Teoretyczne prace Pana Kamila Stankiewicza skupiają się na temacie oddziaływań molekularnych, a konkretnie wpływu zderzeń na kształty molekularnych linii widmowych. Doświadczalny aspekt pracy koncentruje się na projektowaniu, planowaniu i budowie układów optycznych do celów ultraczułej spektroskopii laserowej i ich integracji z najnowszymi technologiami kriogenicznymi, próżniowymi oraz elektronicznymi.

W takcie studiów Pan Kamil Stankiewicz był zaangażowany w pięć projektów naukowo-badawczych: dwa projekty Narodowego Centrum Nauki, projekt TEAM Fundacji na rzecz nauki Polskiej, a także Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych i projekt Centrum doskonałości IDUB. Jego prace zaowocowały 6 publikacjami naukowymi w międzynarodowych czasopismach, z czego w dwóch z nich Pan Kamil Stankiewicz był głównym autorem. Pan Kamil Stankiewicz wygłosił także 4 referaty na międzynarodowych konferencjach naukowych.

Pan Kamil w trakcie studiów dwukrotnie został stypendystą Ministra Edukacji i Nauki, 3 razy otrzymał stypendium Rektora UMK, 2 razy Stypendium Prezydenta Miasta Torunia, został wyróżniony w ogólnopolskim konkursie „Złoty Medal Chemii”, a także otrzymał tytuł finalisty w konkursie Studencki Nobel.

Oprócz działalności naukowej był zaangażowany w prace Wydziałowej Rady ds. Jakości Kształcenia na kierunku fizyka, a także w działania promocyjne wydziału i kierunku fizyka.

Obecnie Pan Kamil Stankiewicz jest doktorantem w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UMK, Academia Scientiarum Thoruniensis, gdzie kontynuuje pracę naukową.


zdjęcie portretowe

Natalia Stek-Łopatka

Absolwentka pedagogiki (s2) 2022
na Wydziale Filozofii i Nauk Społecznych UMK

Pani Natalia jest stypendystką Ministra Edukacji i Nauki w roku akademickim 2021/22, czterokrotną stypendystką stypendium JM Rektora dla najlepszych studentów oraz dwukrotną stypendystką Prezydenta Miasta Torunia.

Zainteresowania naukowe Pani Natalii związane są z zagadnieniami takimi jak: edukacja dla/w demokracji na etapie wczesnoszkolnym, edukacja równościowa i antydyskryminacyjna, kynoterapia.

Jest autorką dwóch rozdziałów w monografiach naukowych z listy MEiN (Stek N., Sharenting jako aktywność rodziców w sieci na przykładzie portalu społecznościowego Instagram, [w:] Siemieniecka D., Szabłowska-Zaremba D., przy współpracy Stek N., Owczarczyk M. (red.), Internet jako przestrzeń relacji społecznych – szanse, ograniczenia, perspektywy, Lublin 2021; Stek N., Wsparcie ucznia przez szkołę w sytuacji wystąpienia cyberprzemocy - nieprawidłowości i ich poprawa, [w:] K. Skrzątek, P. Szymczyk (red.), Naukowa analiza problemów współczesnej edukacji, Lublin 2021).

Brała udział w wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych. Organizowała, we współpracy z Kołem Humanistyki Cyfrowej KUL, Ogólnopolską Konferencję Studencko-Doktorancką „Internet jako przestrzeń relacji społecznych – szanse, ograniczenia, perspektywy”.

W ramach konkursu „Inicjatywa Doskonałości – Grants4NCUstudents” zrealizowała grant „Sharenting a kompetencje rodzicielskie - badanie rodziców-użytkowników Internetu”.

Brała udział w zajęciach w ramach programu Young Universities for the Future of Europe (YUFE). Ukończyła dwuletni program YUFE Student Journey, podczas którego realizowała przedmioty na uniwersytetach w University of Eastern Finland, Universidad Carlos III De Madrid oraz University of Bremen.

Pani Natalia udzielała się społecznie i charytatywnie w placówkach oświatowych m.in. w ramach programów PROJEKTOR oraz Studia Na Horyzoncie. W trakcie studiów była członkinią Rady Dziekańskiej i Komisji Stypendialnej na Wydziale Filozofii i Nauk Społecznych UMK.

Od października jest zatrudniona jako asystent w Instytucie Nauk Pedagogicznych.


zdjęcie portretowe

Natalia Wałdoch

Absolwentka ochrony dóbr kultury, specjalność Konserwatorstwo (s2) 2022
na Wydziale Sztuk Pięknych UMK

Pani Natalia w 2022 roku z wynikiem bardzo dobrym obroniła pracę magisterską pt. Poewangelicki kościół szkieletowy w Jasieniu pw. Bożego Ciała z końca XVII wieku – jego powstanie, historia przekształceń budowlanych w świetle źródeł historycznych i badań architektonicznych oraz problematyka konserwatorska napisaną pod kierunkiem dr hab. arch. inż. Ulricha Schaafa, prof. UMK.

Od roku akademickiego 2016/2017 do 2018/2019 nagradzana była Stypendium Rektora dla Najlepszym Studentów.

W jej kręgu zainteresowań oprócz sakralnej architektury szkieletowej jest m. in. detal architektoniczny a w szczególności stolarka drzwiowa.

Jest współautorką programu konserwatorskiego i autorką artykułów naukowych poświęconych zabytkom ziemi bytowskiej. Przed, jak i w trakcie trwania studiów brała udział w wielu projektach konserwatorskich zabytków z obszaru Polski (m. in. z terenu Gdańska, Szczecina) czy poza granicami kraju (Wilna, Sztokholmu czy Uppsali).

Obecnie jest w trakcie przygotowywania kilku artykułów poświęconych zagadnieniom poruszonym w  pracy magisterskiej i innych.

Poza zainteresowaniami naukowymi jest miłośniczką rzeczy DIY i gotowania.


zdjęcie portretowe

Maria Woźniak

Absolwentka filologii polskiej (s2) 2022
na Wydziale Humanistycznym UMK

Ukończyła studia magisterskie z wynikiem bardzo dobrym (średnia ocen 4,84). Pracę magisterską pt. Przekłady Koranu na język polski. Analiza filologiczna w ujęciu komparatystycznym napisała pod opieką dr hab. Joanny Kulwickiej-Kamińskiej, prof. UMK i obroniła na ocenę bardzo dobrą. 

Aktywnie brała udział w życiu Uczelni, pełniąc funkcję wiceprzewodniczącej Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego w latach 2020-2022. W roku akademickim 2020/2021 była przewodniczącą Edytorskiego Koła Naukowego Wyjustowani i redaktorką naczelną czasopisma „Tekstura. Rocznik filologiczno-kulturoznawczy”.

Brała udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych, m.in. „Tatars in the History and Culture of Lithuania from the 14th to the 21st Centuries: the Latest Researches” w Wilnie. Ponadto była sekretarzem konferencji naukowych, np. VII Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego i międzynarodowej konferencji naukowej „Kobiety z Witkacym w tle”. Jest autorką i współautorką publikacji naukowych. 

W październiku rozpoczęła studia w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych, Teologicznych i Artystycznych UMK.


zdjęcie portretowe

Donata Wysocka

Absolwentka gospodarki przestrzennej i geozarządzania (s2) 2022
na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK

Pani Donata w 2022 roku z wynikiem bardzo dobrym obroniła pracę magisterską pt. Identyfikacja i diagnoza głównych problemów rozwoju strefy podmiejskiej w dokumentach strategicznych i planistycznych gmin powiatów bydgoskiego i toruńskiego napisaną pod kierunkiem dr hab. Jadwigi Biegańskiej, prof. UMK.

Opublikowała we współautorstwie 4 artykuły naukowe o łącznej punktacji 280 pkt (w tym jeden z IF 3,398). Rezultaty jej prac prezentowane były w postaci referatów i posterów na 3 konferencjach międzynarodowych (Portugalia, Rumunia, Polska) oraz 4 konferencjach ogólnopolskich.

W trakcie studiów aktywnie włączała się w szereg działań naukowych. Była członkiem: Priorytetowego Zespołu Badawczego ID-UB „Urban Soil Environment” (USE), Międzynarodowej Unii Geograficznej (IGU), Studenckiego Koła Naukowego „Kreatorzy Przestrzeni”, a także Komitetu Organizacyjnego III Międzynarodowego Seminarium SUITMA. Współpracowała z Pracownią Zrównoważonego Rozwoju w Toruniu, jak również z Wydziałem Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia. Wzięła udział w warsztatach, takich jak: Wirtualne warsztaty GIS „Introduction to GIS techniques with QGIS and Basics of Satellite Image Analysis in QGIS” oraz w Międzynarodowych warsztatach SYStem (w ramach Programu ERASMUS+, Sassari, Włochy).

Działalność naukowa Pani mgr inż. Donaty Wysockiej nagrodzona została stypendiami naukowymi – Rektora UMK dla najlepszych studentów, jak również Prezydenta Miasta Torunia w ramach Miejskiego Programu Stypendialnego.

Obecnie jest doktorantką Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych (dyscyplina: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna) w ramach projektu NCN (konkurs MAESTRO-12): „Policentryczne regiony miejskie: identyfikacja, pomiar i rozwój”.


zdjęcie portretowe

Patrycja Żarnoch

Absolwentka ratownictwa medycznego (s1) 2020, położnictwa (s1) 2022 oraz zdrowia publicznego (s2) 2022
na Wydziale Nauk o Zdrowiu CM UMK

Pani Patrycja na studiach z zakresu zdrowia publicznego uzyskała średnią 4,88. Kilkukrotnie była laureatką stypendium Rektora dla Najlepszych Studentów. 

Aktywność naukową rozpoczęła na studiach licencjackich z ratownictwa medycznego wstępując do Akademickiej Grupy Ratowniczej. 

W trakcie studiów magisterskich brała udział w VIII Międzynarodowej Konferencji BIMCO (2021) oraz w Międzynarodowej Konferencji iMedic 2021. Wraz z zespołem zajęła I miejsce w IV Bydgoskich Igrzyskach Symulacji Medycznej. 

Była Przewodniczącą Rady Samorządu Studenckiego Wydziału Nauk o Zdrowiu, a przed tym wiceprzewodniczącą ds. organizacji, reprezentowała studentów  jako członek Rady Dziekańskiej, Rady Dyscypliny oraz Rady Pracodawców. Pełniła funkcję Przewodniczącej komisji ds. sportu i rozwoju Collegium Medicum przy samorządzie  studenckim.

W 2021 roku wraz z Akademickim Związkiem Sportowym Collegium Medicum zajęła 4 miejsce na Mistrzostwach Polski Uczelni Medycznych w piłce siatkowej kobiet w Łodzi.

Obecnie jest na pierwszym roku studiów magisterskich na kierunku położnictwo i rozpoczęła karierę zawodową jako położna.


pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

zdjęcie portretowe. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. zdjęcie portretowe. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. zdjęcie portretowe. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. zdjęcie portretowe. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. zdjęcie portretowe. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. zdjęcie portretowe. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. zdjęcie portretowe. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. zdjęcie portretowe. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. zdjęcie portretowe. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. zdjęcie portretowe. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. zdjęcie portretowe. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. zdjęcie portretowe. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. zdjęcie portretowe. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. zdjęcie portretowe. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. zdjęcie portretowe. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. zdjęcie portretowe. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. zdjęcie portretowe. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie.