Kontakt Reja 25, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 36
+48 56 611 22 37
e-mail: program@absolwent.umk.pl
obrazek nr 1

Najlepsi absolwenci UMK

Najlepsi Absolwenci i Absolwentki w roku akademickim 2020/2021

zdjęcie portretowe najlepszej absolwentki
Najlepsza Absolwentka UMK 2020/2021 – Alicja Tymczewska fot. Andrzej Romański

Senat Uniwersytecki przyznał tytuł Najlepszej Absolwentki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w roku akademickim 2020/2021 mgr inż. Alicji Tymczewskiej. Na Wydziale Chemii laureatka ukończyła studia inżynierskie na kierunku chemia i technologia żywności oraz studia drugiego stopnia na kierunku chemia, uzyskując średnią ocen 4,92.


Najlepsi Absolwenci i Absolwentki na Wydziałach

W roku akademickim 2020/2021 najlepszymi absolwentami i absolwentkami na Wydziałach zostali:


zdjęcie portretowe

Julia Bączek

Absolwentka historii (s1) 2021
na Wydziale Nauk Historycznych UMK

Julia Bączek ukończyła studia licencjackie na kierunku historia z wynikiem bardzo dobrym (średnia studiów 4,9) broniąc w lipcu pracę pt. ,,Kobiety w rodzinie Potockich w XVIII i na początku XIX wieku”, napisaną pod opieką prof. Krzysztofa Mikulskiego. Laureatka Stypendium Rektora dla Najlepszych Studentów.

Od II roku studiów aktywnie działała w Studenckim Kole Naukowym Historyków im. Karola Górskiego. Jej zainteresowania to głównie historia społeczna ze szczególnym uwzględnieniem historii kobiet.

Zaangażowana w życie Wydziału. Od pierwszego roku studiów pełniła funkcję starościny swojego kierunku, a od czerwca 2020 Przewodniczącej Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest członkinią Rady Dziekańskiej Wydziału Nauk Historycznych , Rady Jakości Kształcenia Wydziału Nauk Historycznych oraz Wydziałowej Komisji ds. Promocji. Z ramienia Samorządu Studenckiego pełni także funkcję przedstawicielki w Radzie Bibliotecznej UMK.

Aktualnie kontynuuje studia na II stopniu wciąż pełniąc wyżej wymienione funkcję i aktywnie angażując się w życie społeczności akademickiej.


zdjęcie portretowe

Karolina Dąbrowska

Absolwentka bezpieczeństwa (s2) 2021
na Wydziale Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie UMK

W 2019 absolwentka ukończyła studia pierwszego stopnia z wynikiem ogólnym 4,83. Pracę licencjacką pt. „Trening siłowo-wytrzymałościowy a obowiązki pełniących służby funkcjonariuszy policji w Polsce” napisała pod opieką dr Radosława Potorskiego (obecnie profesora) i obroniła na ocenę bardzo dobrą, natomiast w 2021 ukończyła studia drugiego stopnia uzyskując średnią ocen ze studiów 4,96. Z wynikiem bardzo dobrym obroniła pracę magisterską pt. „Uszczerbek na zdrowiu wynikający ze stosowania dopingu w sporcie a odpowiedzialność prawna sportowców i trenerów zawodowych w Polsce” pisaną pod opieką prof. Pawła Hanczewskiego.

Od 2017 nagradzana stypendium rektora dla najlepszych studentów za wysokie wyniki w nauce przez okres trwania studiów licencjackich, a następnie magisterskich.

W terminie od 1 października 2018 do 30 września 2019 uczestniczyła w projekcie pn. Uni-Komp-As zgodnie z programem ścieżki dla bezpieczeństwa wewnętrznego. W ramach programu udoskonaliła swoje kompetencje miękkie oraz umiejętność pracy w zespole prowadzoną metodą Design Thinking. Przeszła również certyfikowane szkolenia pn. „Kurs na pracownika służb informacyjnych i porządkowych” oraz „Samoobrona”. Ukończony projekt umożliwił jej wizytę studyjną w Berlinie.

W ramach doskonalenia własnych umiejętności i zebrania informacji niezbędnych podczas pisania pracy licencjackiej pod koniec 2018 wzięła udział w szkoleniach sportowych pn. „BASIC SPORT NUTRITION” i „KOBIETA NA SIŁOWNI” organizowanych przez Premium Sport Academy, które miały miejsce w Bydgoszczy pod opieką Radosława Podrucznego.

W marcu 2019 ukończyła szkolenie „AKADEMIA HIPOTERMIA” z działu pierwszej pomocy jak również szkolenie nt. „Praktyczne zasady udzielania pierwszej pomocy i obsługi apteczek” prowadzonych przez instruktorów AKADEMII PIERWSZEJ POMOCY w Toruniu. Co więcej tego samego miesiąca wzięła udział w kursie samoobrony z działań w sytuacjach ekstremalnych zagrożeń i dzięki temu ukończyła kurs podstawowy w zakresie walki w bliskim kontakcie dla kobiet wg. Programu „Działania w zagrożeniu” Polskiego Związku Instruktorów i Trenerów Formacji Ochronnych „I.P. SYSTEM”.

W ramach poszerzenia swojej wiedzy w zakresie bezpieczeństwa i zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych w styczniu 2021 ukończyła w trybie zaocznym bezpieczeństwo i higienę pracy z elementami oceny ryzyka zawodowego i podeszła do egzaminu zawodowego. W kwietniu 2021 odebrała certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie zarządzania bezpieczeństwem w środowisku pracy (BPO.01) i dyplom zawodowy uzyskując przy tym tytuł Technika bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zaangażowana w życie społeczności Wydziału, w roku akademickim 2019/20 oraz 2020/21 pełniła funkcję Przewodniczącej Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W trakcie pełnienia funkcji przewodniczącej należała do Rady Dziekańskiej i Rady Dyscypliny Nauki o Polityce i Administracji Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie. Ponadto została wybrana do kolegium elektorów na kadencję 2020-2024. Podczas sprawowania funkcji przewodniczącej Wydziału pełniła obowiązki administratora strony Samorządu Studenckiego WNoPiB UMK na platformie Facebook. W trakcie studiów magisterskich pełniła również funkcję starościny swojego roku na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, a pod koniec 2020 współorganizowała wydarzenie 9 edycji „WNoPiB dla WOŚP”.

Zainteresowania naukowe koncentruje na zagadnieniach związanych z rolą i znaczeniem sportu w sferze psychofizycznej człowieka oraz szeroko pojętym uszczerbkiem na zdrowiu doznanym w wyniku stosowania dopingu w sporcie. Absolwentka planuje podjęcie dalszej nauki w Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Prywatnie miłośniczka fotografii, treningów siłowo-wytrzymałościowych i zdrowego odżywiania.


zdjęcie portretowe

Karol Górski

Absolwent kierunku lekarskiego 2021
na Wydziale Lekarskim CM UMK

Studia na kierunku lekarskim ukończył z wynikiem bardzo dobrym. Pięciokrotnie (na I, III, IV, V, VI rok studiów) był laureatem Stypendium Rektora UMK dla Najlepszych Studentów. Byłem laureatem Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w roku akademickim 2019/2020.

Na I roku studiów pełnił funkcję Wicestarosty, natomiast na II roku Starosty roku.

Już na początku studiów związał się z Katedrą Anatomii: w roku akademickim 2015/2016, na I roku studiów, zajął II miejsce w klasyfikacji drużynowej na Międzyuczelnianym Konkursie Wiedzy Anatomicznej „Scapula Aurea”.

Od II roku studiów w ramach wolontariatu zajmował się preparacją anatomiczną w Katedrze Anatomii Prawidłowej. Na IV roku został zatrudniony w Katedrze Anatomii Prawidłowej na stanowisku technika (odpowiadał za przygotowywanie preparatów anatomicznych).

W latach 2016-2018 (II i III rok studiów) aktywnie działał w Studenckim Kole Naukowym Ultrasonografii, najpierw ucząc się, a następnie przekazując swoją wiedzę nowym członkom koła.

W roku akademickim 2017/2018 angażował się w działalność SKN Radiologii. Na IV edycji konferencji „SOFOR” (Studenckie Ogólnopolskie Forum Radiologiczne) zajął III miejsce w sesji przypadków medycznych.

Od III roku studiów związany naukowo z Katedrą Farmakologii i Terapii. Owocem tej współpracy jest współautorstwo kilku publikacji w zagranicznych czasopismach o łącznym IF 24,89 pkt.

W życiu prywatnym pasjonuje się ogrodnictwem oraz majsterkowaniem.


Weronika Kulawiec

Absolwentka finansów i rachunkowości (s2) 2021
na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK

Absolwentka ukończyła studia magisterskie na kierunku Finanse i Rachunkowość ze średnią ocen 4,86 oraz oceną bardzo dobrą z pracy dyplomowej pt. ,,Strategie inwestycyjne na rynku metali przemysłowych”, której promotorem był dr Michał Buszko.

Swoją aktywność naukową rozpoczęła na drugim roku studiów licencjackich wstępując do Studenckiego Koła Naukowego Bankowości UMK. Już na trzecim roku została wybrana na Wiceprezesa tego Koła. Na studiach magisterskich pełniła rolę Prezesa SKN Bankowości.

W 2020 roku Weronika Kulawiec została członkiem Akademii Europejskiego Kongresu Finansowego. W ramach Akademii napisała referat pt. „Jak nowe technologie w bankowości zrewolucjonizują finanse konsumenta”, a także miała możliwość uczestniczyć w Europejskim Kongresie Finansowym.

Jest autorką kilku publikacji naukowych m.in. w monografii naukowej „Perspektywa - wybrane problemy bankowości, finansów i gospodarki” czy w Magazynie Deal wydawanym przez SKN Inwestor działające przy Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

W trakcie studiów brała czynny udział w konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych. Była także współorganizatorką VI i VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Online Perspektywa – wyzwania współczesnej bankowości, finansów i gospodarki.

Została finalistką konkursu CFA Ethics Challenge 2018 oraz zajęła IV miejsce w Ogólnopolskim Konkursie FinSim Liga Akademicka 2018/2019.

Za osiągnięcia nagradzana Tytułem Najlepszego Studenta Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 2019/2020, Stypendium Prezydenta Miasta Torunia oraz czterokrotnie Stypendium Rektora dla Najlepszych Studentów.

Obecnie skupia się na realizacji celów zawodowych w obszarze finansów.


Anna Lamtych

Absolwentka prawa 2021
na Wydziale Prawa i Administracji UMK

W 2021 roku obroniła pracę magisterską pt. „Konstrukcja prawna roszczeń uzupełniających w prawie pracy na tle wadliwego rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem” pod kierunkiem dr. hab. Jana Piątkowskiego, prof. UMK.

Jej naukowe zainteresowania związane są z prawem pracy, w tym w szczególności zagadnieniem odpowiedzialności stron stosunku pracy. W kręgu jej zainteresowań pozostaje ponadto prawo upadłościowe oraz prawo restrukturyzacyjne.

W trakcie studiów była aktywnie zaangażowana w ruch naukowy na Wydziale Prawa i Administracji UMK. Była prelegentką na licznych międzynarodowych oraz ogólnopolskich konferencjach naukowych. Przez dwa lata pełniła funkcję prezesa Studenckiego Koła Prawa Pracy UMK. Cyklicznie angażowała się w organizację wielu projektów oraz wydarzeń naukowo-badawczych. Rozwijając swoje zainteresowania badawcze pełniła również funkcję redaktora w zespole redakcyjnym czasopisma naukowego „Pracownik i Pracodawca”, kierowała organizacją Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Stosunki pracy w dobie pandemii”, podczas której omówione zostały najistotniejsze problemy stosunków pracy związane z pandemią COVID-19 oraz była inicjatorką cyklu spotkań z praktykami prawa.

Za swoje osiągnięcia naukowe otrzymała czterokrotnie stypendium JM Rektora dla najlepszych studentów oraz była dwukrotną laureatką stypendium Prezydenta Miasta Torunia.

W październiku 2021 rozpoczęła studia podyplomowe z zakresu prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. We wrześniu 2021 uzyskała pozytywny wynik z egzaminu wstępnego na aplikację radcowską, którą rozpocznie w Okręgowej Izbie Radców Prawych w Toruniu w styczniu 2022. Zawodowo czynnie zaangażowana jest w pracę w kancelarii prawnej, zaś w czasie wolnym pogłębia wiedzę na temat architektury modernistycznej.


Daria Agnieszka Maciąg

Absolwentka kierunku Konserwacja i restauracja dzieł sztuki, specjalność Konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby polichromowanej (s1) 2021 na Wydziale Sztuk Pięknych UMK

Uczestniczka kilkunastu wystaw i konkursów artystycznych, autorka artykułów z zakresu ochrony zabytków, laureatka stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,  wielokrotna laureatka stypendium Rektora dla najlepszych studentów, stypendium Prezydenta Miasta Torunia oraz stypendium Fundacji Eurocash.

W trakcie studiów brała udział w konferencjach ogólnopolskich oraz projektach naukowych i konserwatorsko-artystycznych, prowadziła także działalność konserwatorską na rzecz ochrony lokalnego dziedzictwa kulturowego

Jako dyplomowany konserwator dzieł sztuki chce kontynuować prace konserwatorsko-badawcze przyczyniając się do zachowania dzieł sztuki z terenu historycznej Nowej Marchii.


Agnieszka Marjanowska

Absolwentka kierunku fizyka techniczna, specjalność optoelektronika i mikroelektronika (s2) na Wydziale Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK

Trzykrotnie była laureatką stypendium Rektora UMK dla Najlepszych Studentów oraz Stypendium Ministra za znaczące osiągnięcia w roku akademickim 2020/2021. W roku akademickim 2019/2020 otrzymała tytuł Najlepszego Studenta WFAiIS.

W trakcie studiów brała udział w spotkaniach Koła Naukowego Studentów Fizyki oraz w akcjach promocyjnych takich jak „Dziewczyny do ścisłych!” oraz „Dzień otwarty”.

W trakcie trzeciego roku studiów dołączyła do grupy badawczej kierowanej przez dr hab. Annę Zawadzką, prof. UMK. Badania tego zespołu są ciągle rozwijane i dotyczą odnawialnych źródeł energii, a dokładnie fotoogniw bazujących na perowskitach. Zastosowanie perowskitów jest ekoinnowacyjnym rozwiązaniem w produkcji ogniw fotowoltaicznych. Prace badawcze prowadzone są w Laboratorium Struktur Niskowymiarowych mieszczącym się w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii UMK.

Praca w zespole badawczym zaowocowała powstaniem publikacji naukowych, których jest współautorką: Properties and applications of hybrid organic-inorganic halide perovskites thin films, Autorzy: A. Zawadzka, A. Marjanowska, P. Płóciennik, A. Korcala, K. Wiśniewski, B. Sahraoui, DOI: 10.1117/12.2545957, Photophysical Properties of Metal Halide Perovskite Thin Films, Autorzy: A. Zawadzka, A. Marjanowska, P. Płóciennik, A. Korcala, K. Wiśniewski, DOI: 10.1109/ICTON.2019.8840299 oraz pracą dyplomową „Ogniwa fotowoltaiczne z hybrydowymi warstwami perowskitowymi”, którą obroniła w 2020 uzyskując tytuł inżyniera.

Ponadto jest również współautorką trzech referatów wygłoszonych na konferencjach międzynarodowych: ICFPAM 2019, ICTON 2019, SPIE. PHOTONICS WEST 2020. W marcu 2020 rozpoczęła studia magisterskie o specjalności optoelektronika i mikroelektronika i kontynuowała pracę badawczą w tym samym zespole.

W trakcie studiów drugiego stopnia wraz z zespołem realizowała projekt badawczy „Wielofunkcyjne struktury hybrydowe nowej generacji na bazie perowskitów, tlenków i związków organicznych do zastosowań w fotowoltaice” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki. W lipcu 2021 obroniła pracę dyplomową „Wpływ technik wytwarzania warstw perowskitowych i transportujących nośniki na parametry cienkowarstwowych ogniw fotowoltaicznych” uzyskując tytuł magistra inżyniera.

Obecnie kontynuuje badania nad nowymi rozwiązaniami w zakresie fotowoltaiki w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UMK. W związku z tym, że w 2021 została laureatką stypendium rządu francuskiego, będzie mogła kontynuować naukę i badania we Francji.

Prywatnie uwielbia spędzać czas aktywnie na świeżym powietrzu – szczególnie lubi górskie wycieczki.


Mateusz Modrzejewski

Absolwent audiofonologii (s1) 2019 oraz zdrowia publicznego (s2) 2021
na Wydziale Nauk o Zdrowiu CM UMK

Z całego okresu studiów osiągnął średnią ocen 4,87 oraz ocenę bardzo dobrą z pracy dyplomowej.

Swoją aktywność naukową rozpoczął na drugim roku studiów licencjackich wstępując do Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Geriatrii, które uzyskało miano najlepszego studenckiego koła naukowego w Polsce. Ma na swoim koncie wiele wydanych publikacji oraz udział w konferencjach naukowych zarówno krajowych jak i międzynarodowych.

Brał udział w wielu projektach takich jak: „Komunikacja wirtualna w walce z depresją u seniorów” – zgłoszonym do konkursu Queen Silvia Nursing Award w roku akademickim 2020/2021 czy organizacji Międzynarodowej Konferencji iMedic 2021. W 2021 roku został koordynatorem Studenckiej Poradni Zdrowia w ramach programu Young Universities for the Future of Europe.

Pełnił wiele funkcji w komisjach i organizacjach: był Przewodniczącym Rady Samorządu Studenckiego Wydziału Nauk o Zdrowiu, reprezentował studentów jako członek Rady Dziekańskiej, Rady Dyscypliny, Odwoławczej Komisji Stypendialnej i Senatu Uniwersytetu. Jest członkiem Komisji ds. Jakości Kształcenia i Umiędzynarodowienia działającej przy Parlamencie Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.

Obecnie kończy ostatniego roku studiów na kierunku pielęgniarstwo. Dopiero potem ma w planach rozpoczęcie kolejnego etapu rozwoju naukowego.


Jakub Słupczewski

Absolwent psychologii (jm) 2021
na Wydziale Filozofii i Nauk Społecznych UMK

Obronił pracę pt.” Profil intelektualny i umiejętności numeryczne dzieci z dyskalkulią i prawidłowo rozwijających się”, której promotorem była dr Małgorzata Gut.

W trakcie studiów uczestniczył w wielu konferencjach ogólnopolskich, a także międzynarodowych. Współautor publikacji o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Organizator konferencji naukowych i akcji popularyzujących wiedzę psychologiczną w Toruniu. Członek zespołów badawczych o zróżnicowanej tematyce, w tym: Math Cognition Lab oraz zespołu PeCoLa (Perception, Cognition. Language). Laureat konkursu IDUB UMK „Grants4NCUStudents”.  Za osiągnięcia nagradzany Tytułem Najlepszego Studenta Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych (2020), Stypendium Prezydenta Miasta Torunia oraz czterokrotnie Stypendium Rektora dla Najlepszych Studentów.

Obecnie doktorant w Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika i student studiów podyplomowych w zakresie psychologii transportu. Główny obszar zainteresowania to starzenie się poznawcze – w tym diagnostyka i treningi funkcji poznawczych.

Prywatnie pasjonat wycieczek górskich i muzyki filmowej.


Tomasz Starczewski

Absolwent gospodarki przestrzennej i geozarządzania (s2) 2021
na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK

Studia na UMK rozpoczął w 2016 roku. W trakcie całego toku studiów aktywnie działał w Studenckim Kole Naukowym "Kreatorzy przestrzeni". Zajmował się szeroko pojętym ładem przestrzennym, ewaluacją procesu rewitalizacji oraz zrównoważonym rozwojem. Jego praca inżynierska pt. "Metody oceny przekształceń rewitalizacyjnych – studium analityczne na przykładzie Torunia" zajęła I miejsce w ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę dyplomową organizowaną przez Instytut Metropolitarny w Gdańsku.

Jest autorem 12 publikacji naukowych (324 punkty MNiSW oraz 8,4 IF). Wyniki badań prezentował na konferencjach krajowych i zagranicznych (referaty lub postery). Brał udział w międzynarodowym projekcie naukowo-badawczym "City Lab" (współpraca z Saxion University od Applied Sciences z Holandii). Posiada certyfikat specjalisty I stopnia The International TRIZ Association w ramach Teorii Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań. Aktywnie współpracował z Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii w ramach prac w zespole nr 4 wdrażającym Inicjatywę Doskonałości "Uczelnia Badawcza" (IDUB).

Obecnie jest doktorantem Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych (dyscyplina: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna) oraz pracuje zawodowo (branża rozrywkowa, kierownik punktów stacjonarnych w galeriach handlowych w woj. kuj-pom).

Prywatnie miłośnik książek i seriali kryminalnych oraz turystyki górskiej.


zdjęcie portretowe

Dominika Szczupak

Absolwentka archeologii (s2) 2021
na Wydziale Nauk Historycznych UMK

Obroniła pracę magisterską pt. „Higiena i zdrowie na zamkach w państwie krzyżackim w Prusach (XIII – XV w.) w świetle badań archeologiczno-architektonicznych”, przygotowaną pod opieką naukową dr. hab. Marcina Wiewióry, prof. UMK.

W trakcie studiów magisterskich brała udział w VII Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej „CulturaAnimi” (2021), organizowanej przez Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu Opolskiego, na której wygłosiła referat pt. Starogród jako miejsce kultu św. Barbary w średniowieczu.

Obecnie doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych, Teologicznych i Artystycznych „Academia Artium Humaniorum” UMK. W ramach pracy doktorskiej, przygotowywanej pod kierunkiem dr. hab. Marcina Wiewióry, prof. UMK, prowadzi dalsze badania nad budownictwem zamkowym na obszarze państwa zakonu krzyżackiego w Prusach.

Moje zainteresowania badawcze dotyczą budownictwa i kultury materialnej na obszarze państwa zakonu krzyżackiego w Prusach w okresie średniowiecza. Już od początku studiów magisterskich starałam się je rozwijać przede wszystkim poprzez pisanie artykułów. W tym czasie napisałam trzy teksty naukowe, z których jeden - Techniki rozbiórki krzyżackich obiektów warownych w średniowieczu (Potterberg, Nieszawa, Toruń, Papowo Biskupie) – został już opublikowany w czasopiśmie„Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” (tom 69, nr 1). Pozostałe dwa – Kwestia lokalizacji siedziby (konwentu) komturów ziemi chełmińskiej w XIII – pierwszych dekadach XIV wieku(„Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia”, tom 36) oraz Kuchnie w przestrzeni wybranych zamków krzyżackich z obszaru ziemi chełmińskiej w świetle badań archeologiczno-architektonicznych („Rocznik Grudziądzki”, tom 29) obecnie są w druku i zostaną opublikowane w tegorocznych numerach wspomnianych czasopism.

zdjęcie portretowe

Karolina Trokowska

Absolwentka matematyki, specjalność matematyka teoretyczna (s2)
na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK

Czterokrotna laureatka stypendium Rektora UMK dla Najlepszych Studentów. W roku akademickim 2019/2020 otrzymała Stypendium Ministra za znaczące osiągnięcia. Na studiach II stopnia była stypendystką w ramach projektu NCN MAESTRO „Dynamiczna kombinatoryka asymptotyczna” kierowanego przez prof. dr. hab. Piotr Śniady.

Była członkinią Koła Naukowego Matematyków Wydziału Matematyki i Informatyki, a w roku akademickim 2020/2021 sprawowała w nim funkcję przewodniczącej.

Już od drugiego roku studiów uczestniczyła w międzynarodowych konkursach matematycznych (m.in. w Bułgarii, Rosji, Izraelu, Francji), do których przygotowywał ją dr Robert Skiba. Zdobyła wiele nagród II bądź III stopnia, m.in. nagrodę II stopnia w konkursie pn. “5th North Countries Universities Mathematical Competition”.

Czynnie i biernie brała udział w konferencjach naukowych. Pierwszy referat pt. „Asymptotyka losowych trajektorii JEU DE TAQUIN” wygłosiła na Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Matematyki „Oblicze” w Poznaniu w 2019. Została również zakwalifikowana do przedstawienia plakatu na międzynarodowej konferencji „The 33rd International Conference on Formal Power Series and Algebraic Combinatorics” (FPSAC), która z powodu pandemii została przełożona na 2022 rok. 

Obecnie zakończyła swoją działalność naukową i rozpoczęła karierę w banku.


zdjęcie portretowe

Alicja Tymczewska

Absolwentka chemii i technologii żywności (s1) chemia (s2) 2021
na Wydziale Chemii UMK

Zainteresowania naukowe mgr inż. Alicji Tymczewskiej koncentrują się wokół nowych biodegradowalnych aktywnych i inteligentnych opakowań do żywności oraz wpisują się w aktualny trend less-waste poprzez wykorzystywanie odpadów przemysłu spożywczego.

Jest współautorką trzech artykułów w prestiżowych czasopismach naukowych z listy filadelfijskiej, w tym dwóch jako pierwsza autorka. Za znaczące osiągnięcia naukowe otrzymała trzykrotnie stypendium JM Rektora UMK, Prezydenta Miasta Torunia, została również laureatką stypendium ministra. Brała udział w konferencjach międzynarodowych i ogólnopolskich, a od roku akademickiego 2021/2022 jest uczestniczką Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UMK.

Od roku akademickiego 2017/2018 kontynuowała studia w ramach programu ,,Studia z Mentorem” pod opieką prof. dr hab. Aleksandry Szydłowskiej-Czerniak. Jest współautorką trzech publikacji naukowych, w tym dwóch jako pierwsza autorka. Trzykrotnie otrzymywała stypendium JM Rektora UMK oraz stypendium Prezydenta Miasta Torunia. W roku akademickim 2020/2021 została laureatką stypendium Ministra Edukacji i Nauki.

W lutym 2020 roku obroniła pracę inżynierską pt. ,,Aktywne i biodegradowalne opakowania funkcyjne do nasion oleistych”. Pani Alicja Tymczewska została nagrodzona przez Toruński Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego za najlepszą pracę inżynierską obronioną w 2020 roku. W tym samym roku została finalistką i otrzymała Nagrodę Specjalną (ufundowaną przez firmę DuPont) w konkursie Złoty Medal Chemii za najlepszą pracę licencjacką z dziedziny chemii w Polsce. W roku akademickim 2019/2020 została najlepszą studentką Wydziału Chemii, natomiast w roku akademickim 2020/2021 została uzyskała finansowanie na grant Grants4NCUStudents organizowanego w ramach pierwszego konkursu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza na realizację projektu ,,Active and intelligent packaging with natural antioxidants and metal oxides nanoparticles”.

W czerwcu 2021 roku obroniła pracę magisterską w której zajmowała się otrzymywaniem nowych materiałów opakowaniowych do żywności wzbogacanych ekstraktem z produktu ubocznego przemysłu tłuszczowego oraz nanocząstkami tlenku cynku otrzymanych za pomocą zielonej syntezy. Pani Alicja Tymczewska ukończyła studia stacjonarne II stopnia na kierunku Chemia ze średnią 4,92.

Swoje dalsze plany badawcze realizuje pod okiem prof. dr hab. Aleksandry Szydłowskiej-Czerniak w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych od 1 października 2021 roku.

Poza zainteresowaniami naukowymi, jej pasją jest sport. W wolnym czasie biega, a Jej ulubionym dystansem jest 10 kilometrów.


zdjęcie portretowe

Kinga Walczak

Absolwentka diagnostyki molekularnej (s2) 2021
na Wydziale Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK

Pani Kinga ukończyła studia magisterskie na kierunku diagnostyka molekularna uzyskując średnią ocen 4,92. Była stypendystką Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2017/2018) i trzykrotną stypendystką JM Rektora. W roku akademickim 2017/2018 ukończyła studia licencjackie na kierunku biologia sądowa jako Najlepsza Absolwentka Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, a w roku akademickim 2019/2020 uzyskała tytuł Najlepszego Studenta Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych.

Od początku studiów związana jest naukowo z Katedrą Ekologii i Biogeografii, gdzie pod opieką dr. Andrzeja Grzywacza realizowała pracę magisterską pt. „Wykorzystanie nowoczesnych metod mikroskopowych w weryfikacji molekularnych hipotez filogenetycznych w obrębie rodziny Muscidae (Diptera)” uzyskując ocenę bardzo dobrą.

W ramach prowadzonych badań aktywnie uczestniczy w pracach wyłaniającego się pola badawczego „Ekologia i bioróżnorodność”. W roku 2019 otrzymała grant w ramach programu SYNTHESYS+ finansowanego z funduszy Komisji Unii Europejskiej. W ramach prowadzonych badań "An innovative approach to the larval morphology and systematics studies of Muscidae (Diptera)" odbyła miesięczny staż naukowy w Muzeum Historii Naturalnej w Londynie. Od października 2020 roku realizuje projekt badawczy finansowany przez NCN "Filogeneza i ewolucja stadiów preimaginalnych muchowatych (Diptera: Muscidae)" w Katedrze Ekologii i Biogeografii (kierownik projektu: dr Andrzej Grzywacz).

Kinga Walczak jest współautorką publikacji naukowych we wiodących czasopismach naukowych Insects, Scientific Reports i Systematic Entomology. Brała czynny udział w licznych badaniach naukowych, których wyniki zostały zaprezentowane na konferencjach krajowych i międzynarodowych.


zdjęcie portretowe

ks. Paweł Zagórski

Absolwent teologii, specjalność kapłańska 2021
na Wydziale Teologicznym UMK

Jako student Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu był również alumnem Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie, gdzie przygotowywał się do przyjęcia święceń kapłańskich. Specyfika studiów seminaryjnych – mnogość zajęć związanych z formacją, jak i pewna odległość od uniwersytetu w Toruniu – wymagała konkretnego wysiłku i determinacji dla pełnego zaangażowania się w rozwijanie naukowych pasji. Jednakże już od samego początku studiów starał się podejmować inicjatywy naukowe mające na celu budowanie w Seminarium atmosfery sprzyjającej poszerzaniu własnych horyzontów i zainteresowań.

Dziedziną naukową, której zgłębianiem w trakcie studiów zajmował się najbardziej, jest prawo kanoniczne – zwłaszcza w obszarze jego styku i przenikania się ze świeckim prawem państwowym. Tematyka ta była przedmiotem badań w ramach przygotowywania pracy magisterskiej, która nosi tytuł: „Instytucja przedawnienia w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. i innych obowiązujących w Kościele regulacjach prawnych”. W pracy tej przeprowadzona została poszerzona analiza prawnej instytucji dawności funkcjonującej w kościelnym i cywilnym porządku prawnym, z jednoczesnym ukazaniem możliwości stosowania prawnych regulacji przedawnienia w praktyce – zarówno sądowniczej, jak i duszpasterskiej – co zostało docenione przez recenzentów. Istotne było zwłaszcza omówienie praktycznych aspektów przedawnienia w odniesieniu do aktualnych problemów społecznych, takich jak walka z pedofilią w Kościele.

W pelplińskim Seminarium reaktywował „Koło Młodych Teologów” – którego przewodniczącym pozostawał przez kolejne lata – zrzeszające alumnów chętnych do podejmowania dodatkowej pracy naukowej. W ramach działalności Koła udało mu się zorganizować wiele wyjazdów na ogólnokrajowe oraz międzynarodowe konferencje naukowe – odbywające się m.in. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, ze środowiskiem akademickim którego miał okazję współpracować najwięcej razy – w których niejednokrotnie brał czynny udział wygłaszając referaty czy uczestnicząc w dyskusjach. Były to m.in.:

  • referat pt. Ewolucja eklezjologii anglikańskiej od powstania do XIX w., wygłoszony 27 kwietnia 2017 r. podczas XLIX Tygodnia Eklezjologicznego organizowanego przez WT KUL;
  • referat pt. „Listy wdzięczności” pisane do Polonii amerykańskiej w 1922 r. jako wyraz wychowania patriotycznego i religijnego polskich dzieci wygłoszony 7 maja 2018 r. podczas ogólnopolskiej konferencji Doświadczenie w procesie wychowania w środowisku polskim i w warunkach emigracji zorganizowanej przez WT KUL;
  • referaty posterowe zaprezentowane w ramach XXXIX Ogólnopolskiego Sympozjum Katechetycznego pt. Wychowanie patriotyczne (17 listopada 2018 r.) oraz XL Ogólnopolskiego Sympozjum Katechetycznego pt. Medycyna personalizowana (16 listopada 2019 r.) organizowanych przez WT KUL, poświęcone – odpowiednio – postaciom księdza Feliksa Bolta oraz księdza Leona Heyke.

Ponadto przez pięć lat pełnił funkcję redaktora seminaryjnego kwartalnika „Spojrzenia”, rozchodzącego się w nakładzie kilku tysięcy egzemplarzy, w którym regularnie  publikował autorskie eseje i teksty popularnonaukowe. Wyniki w nauce oraz aktywność na polu naukowym pozwoliły mu także każdorazowo z powodzeniem ubiegać się o stypendium Rektora UMK.

Obecnie posługuje jako wikariusz w parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Bytowie. Starając się wypełniać wszystkie obowiązki wynikające z pracy w parafii, nie rezygnuje z ciągłego rozwijania naukowych zainteresowań.


pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

zdjęcie portretowe. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. zdjęcie portretowe. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. zdjęcie portretowe. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. zdjęcie portretowe. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. zdjęcie portretowe. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. zdjęcie portretowe. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. zdjęcie portretowe. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. zdjęcie portretowe. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. zdjęcie portretowe. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. zdjęcie portretowe. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. zdjęcie portretowe. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. zdjęcie portretowe. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. zdjęcie portretowe. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. zdjęcie portretowe. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. zdjęcie portretowe. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie.