Kontakt Reja 25, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 36
+48 56 611 22 37
e-mail: program@absolwent.umk.pl
obrazek nr 1

Najlepsi absolwenci UMK

Najlepsi Absolwenci UMK 2019/2020

Rektor UMK ściskający dłoń Najlepszego Absolwenta UMK
Najlepszy Absolwent UMK 2019/2020 - Hubert Jóźwiak z MJ Rektorem Andrzejem Sokalą fot. Andrzej Romański

Senat Uniwersytecki przyznał tytuł Najlepszego Absolwenta Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2019/2020 Hubertowi Jóźwiakowi, absolwentowi fizyki (s2) 2020 na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK. Rady poszczególnych Wydziałów przyznały również wyróżnienia swoim najlepszym absolwentom.

Najlepsi Absolwenci na Wydziałach

W roku akademickim 2019/2020 najlepszymi absolwentami na Wydziałach zostali:


Olgierd Borowiecki

Absolwent kognitywistyki (s2) 2020
na Wydziale Filozofii i Nauk Społecznych UMK

W 2020 Olgierd Borowiecki ukończył studia drugiego stopnia na kierunku kognitywistyka broniąc pracę pt. Memory "that” and memory how" – how are they interrelated? Neurobiological, computational, psychological, and philosophical perspectives.  Podczas studiów magisterskich był nagrodzony tytułem Najlepszego Studenta Wydziału Humanistycznego, dwukrotnie otrzymał Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także grant w Konkursie Grants4NCUStudents.

Jest członkiem Toruńskiego Koła Kognitywistycznego. W 2019 roku był organizatorem Międzynarodowej Konferencji Neuromania, podczas której omówione zostały najnowsze hipotezy o sposobie funkcjonowania pamięci. Jego praca naukowa, prowadzona w ramach Diamentowego Grantu, opiera się na próbie interdyscyplinarnego zrozumienia pamięci.

Pamięć leży u podłoża tego kim jesteśmy, kim będziemy, co potrafimy. Istnieją między nami diametralne różnice w tym, co zauważamy w rzeczywistości, jak to pamiętamy, oraz jakich zmysłów używamy kiedy coś sobie wyobrażamy.

Jako kognitywista staram się kreatywnie łączyć perspektywy różnych dziedzin. Prowadzenie interdyscyplinarnych badań to ciągłe wystawianie się na nowe doświadczenia, czy to poprzez udział w konferencjach, czy wyjazdy na staże. W swojej pracy naukowej chcę zrozumieć, jak to jest możliwe, że zsynchronizowana aktywność 86 miliardów neuronów zamkniętych w czaszce daje początek bogactwu świadomych doznań. Fundamentalne pytania o istotę istnienia, od wieków nurtujące filozofów, w dzisiejszych czasach mogą być stawiane przez kognitywistów wyposażonych w narzędzia badawcze różnych dyscyplin.

Na co dzień absolwent dzieli się swoją pasją w mediach społecznościowych prowadząc profil Kognitywista Olgierd.

Obecnie absolwent uczęszcza do Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych, a od października 2020 przebywa na stażu w Institute of Cognitive Neuroscience na University College London.


Kamil Dunst

Absolwent matematyki teoretycznej (s2) 2020
na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK

Od trzeciego roku studiów uczestniczy w międzynarodowych konkursach matematycznych, do których przygotowywał go dr Robert Skiba. Zwieńczeniem tych wysiłków okazało się zwycięstwo w międzynarodowym konkursie pn. "The 11th Open Mathematical Olympiad of the Belarusian-Russian University" odbywającym się w Mohylewie na Białorusi. Brało w nim udział 52 uczestników, studiujących na 25 uniwersytetach z Białorusi, Estonii, Gruzji, Polski, Rosji, Tadżykistanu i ZEA.

W roku akademickim 2019/2020 został stypendystą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Pracę magisterską pod tytułem "Rozwiązania równania Painlevé II w dynamice obszarów o stałej wirowości dla 2D równania Eulera" napisał pod opieką dra Piotra Kokockiego. Przedstawione zostały w niej wyniki dwóch publikacji napisanych we współpracy z promotorem.


Artur Janicki

Absolwent prawa 2020
na Wydziale Prawa i Administracji UMK

Jako student realizował Indywidualny Plan Studiów na swoim macierzystym Wydziale Prawa i Administracji oraz na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Pracę magisterską z zakresu prawa podatkowego napisał pod kierunkiem dr hab. Agnieszki Olesińskiej, prof. UMK.

Naukowo interesuje się prawem podatkowym, rachunkowością podatkową oraz prawem nowych technologii, w tym ochroną danych osobowych. Jest autorem artykułów naukowych dotyczących zagadnień prawnopodatkowych, prawnoekonomicznych, cywilnoprawnych oraz problematyki ochrony danych osobowych. Ponadto wydał monografię na temat zasad rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika.

Był prelegentem na licznych ogólnopolskich konferencjach naukowych. Przez dwa lata pełnił funkcję prezesa Studenckiego Koła Naukowego Prawa Nowych Technologii. Zaangażował się w organizację wielu seminariów naukowych, w tym wyjazdowych w ministerstwach i centralnych organach administracji publicznej w Warszawie. Kierował organizacją dwóch kolejnych ogólnopolskich konferencji naukowych z cyklu „Prawo w dobie cyfryzacji”, nadając cyklowi nową nazwę i formułę.

Dwukrotnie sięgnął po nagrodę I stopnia w kolejnych edycjach ogólnopolskiego konkursu dla studentów na opracowanie z zakresu prawa podatkowego, organizowanego przez Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych Uniwersytetu Łódzkiego.

Był czterokrotnie stypendystą JM Rektora UMK oraz jednokrotnie stypendystą Prezydenta Miasta Torunia. Za osiągnięcia naukowe i organizacyjne otrzymał tytuł najlepszego studenta WPiA UMK, a następnie najlepszego absolwenta WPiA UMK.

Od października 2020 roku jest doktorantem w Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UMK.


Hubert Jóźwiak

Absolwent fizyki (s2) 2020
na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK

Ukończył studia drugiego stopnia na kierunku fizyka ze średnią ocen 4,93.

Absolwent trzykrotnie uzyskał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia oraz został zwycięzcą ogólnopolskiego konkursu Złoty Medal Chemii za najlepszą pracę licencjacką z dziedziny chemii i jej pogranicza. Ponadto, jako absolwent studiów pierwszego stopnia (kierunek fizyka) został Najlepszym Absolwentem UMK w roku 2018. W trakcie studiów aktywnie działał w zespole ds. jakości kształcenia na kierunku fizyka.

Jest współautorem dziesięciu publikacji naukowych w czasopismach z listy filadelfijskiej, w tym czterech jako pierwszy i korespondencyjny autor. Uczestniczył aktywnie w siedmiu międzynarodowych i dwunastu ogólnopolskich konferencjach.

Hubert Jóźwiak jest laureatem konkursu o „Diamentowy Grant”, w ramach którego bada wpływ oddziaływań nadsubtelnych na proces zderzeniowy oraz na kształt linii widmowych w cząsteczce wodoru.

Pod kierunkiem dr hab. Piotra Wcisły, prof. UMK prowadzi badania w Instytucie Fizyki oraz Krajowym Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej. Od 1 października 2020 roku jest doktorantem w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Academia Scientiarum Thoruniensis.

Zajmuje się obliczeniami zderzeniowymi w układach molekuła-atom i molekuła-molekuła. Uzyskane przez niego wyniki wykorzystywane są w teoretycznej analizie kształtów linii widmowych, wychodzącej z zasad pierwszych. Obliczenia te są istotne z punktu widzenia badań atmosfery ziemskiej oraz kluczowe w analizie atmosfer gazowych olbrzymów. Są również wykorzystywane w tzw. ultradokładnej spektroskopii molekularnej, gdzie wymagana jest precyzyjna wiedza o efektach zderzeniowych, mogących wpłynąć na wyznaczaną w eksperymencie energię przejścia spektroskopowego.

Poza zainteresowaniami naukowymi jego pasją jest muzyka. Jako wszechstronny gitarzysta, gra także w wydziałowym zespole Freygish Orchestra.


Mikołaj Lisewski

Absolwent politologii (s2) 2020
na Wydziale Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie UMK

Absolwent politologii – studia licencjackie (s1 ukończone w 2018) i magisterskie (s2 ukończone w 2020) – na Wydziale Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie (wcześniej: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych) Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Zdobywca licznych tytułów, nagród i wyróżnień za osiągnięcia naukowe, w tym m.in. laureat Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia i Stypendium Prezydenta Miasta Torunia. Wielokrotny zdobywca Stypendium Rektora dla najlepszych studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, laureat tytułu Najlepszego Studenta Wydziału.

W trakcie studiów opublikował dziewięć publikacji naukowych. W dorobku tym znalazł się jeden artykuł anglojęzyczny w renomowanym kanadyjskim czasopiśmie „Journal of Politics and Law(Lisewski, M. 2020. The Weakening of the Hegemon and the Future of the Liberal International Order, 13/3), dwa artykuły naukowe w polskich czasopismach naukowych, pięć rozdziałów w odrębnych monografiach punktowanych i jedna recenzja naukowa.

W pracy naukowej koncentruje się na zagadnieniach geopolitycznych dotyczących współczesnej rywalizacji politycznej na linii Stany Zjednoczony – Chińska Republika Ludowa, a także na procesach policentryzacji, fragmentaryzacji układu międzynarodowego oraz jego przemianach. Założył Koło Naukowe Geopolityki UMK. Jest członkiem zwyczajnym Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego.

Od 2020 roku uczęszcza do Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych „Academia Rerum Socialium” działającej przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zawodowo prowadzi własną działalność gospodarczą.


Natalia Łata

Absolwentka farmacji 2020
na Wydziale Farmaceutycznym CM UMK

Ukończyła jednolite studia magisterskie na kierunku farmacja z wynikiem bardzo dobrym. Pięciokrotnie w toku studiów znajdowała się w gronie najlepszych studentów UMK. Otrzymała stypendium Rektora.

Jej praca dyplomowa Wykorzystanie metody spektroskopii w zakresie podczerwieni w ocenie interakcji chemicznych wybranych substancji czynnych, napisana pod kierunkiem dr n. farm. Joanny Ronowicz, zajęła III miejsce w wydziałowym konkursie na najlepszą pracę magisterską. Na jej podstawie ukazała się publikacja naukowa Wykorzystanie spektroskopii osłabionego całkowitego odbicia w podczerwieni (ATR-FTIR) w ocenie interakcji chemicznych gabapentyny z wybranymi substancjami pomocniczymi.

Była członkinią Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji. Odbyła miesięczny staż w bydgoskiej firmie farmaceutycznej Filofarm w ramach projektu Farmaceuta zawód z przyszłością.

Obecnie pracuje w aptece. Poza tematyką farmaceutyczną interesuje się rozwojem osobistym z elementami coachingu, a wolne chwile poświęca czytaniu książek.


Weronika Prus-Walendziak

Absolwentka chemii kosmetycznej (s2) 2020
na Wydziale Chemii UMK

Jej praca licencjacka pt. Zastosowanie mikrocząstek z naturalnych polimerów do celów kosmetycznych uzyskała Nagrodę Oddziału Toruńskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego za najlepszą pracę licencjacką w roku akademickim 2017/2018.

Od 2018 roku kontynuowała studia w ramach programu „Studia z Mentorem” pod kierunkiem promotorki dr Justyny Kozłowskiej. W dniu 11 września 2020 zdała egzamin magisterski na ocenę bardzo dobrą przedstawiając pracę Emulsion films and 3D matrices for cosmetic applications. Średnia jej studiów to 5,0.

Naukowo zajmuje się enkapsulacją substancji aktywnych w mikrocząstkach, które mają zastosowanie w projektowaniu nowych materiałów przeznaczonych do celów kosmetycznych i biomedycznych. Jest współautorką sześciu prac naukowych (z czego pięć opublikowano w czasopismach wyróżnionych w JCR) oraz rozdziału w książce. Uzyskane wyniki badań są podstawą uzyskanego patentu oraz zgłoszenia patentowego.

Została laureatką pierwszego konkursu „Inicjatywa Doskonałości – Grants4NCUstudents” otrzymując dofinansowanie zarówno na autorski grant, jak i na wyjazd na zagraniczną konferencję naukową. Jest także członkiem priorytetowego zespołu badawczego IPM Team (Interdisciplinary Innovation in Personalized Medicine Team) wyróżnionego w konkursie „Priorytetowe zespoły badawcze UMK” i wchodzącego w skład Uniwersyteckiego Centrum Doskonałości „W kierunku medycyny spersonalizowanej”. Jest wykonawcą w grancie NCN Sonata pt. „Nowe materiały zawierające mikrocząstki inkorporowane w matrycy polimerowej do zastosowań medycznych, farmaceutycznych i kosmetycznych” (kierownik projektu: dr Justyna Kozłowska).

Uczestniczyła aktywnie w kilkunastu międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach, na których wielokrotnie została nagrodzona za wystąpienia. Uzyskała Zespołową Nagrodę Rektora UMK II stopnia za osiągnięcia w działalności naukowej w roku akademickim 2019/2020. Była czterokrotną stypendystą Rektora UMK dla najlepszych studentów, dwukrotnie uzyskała stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia oraz dwukrotnie została wyróżniona stypendium Prezydenta Miasta Torunia za wzorowe osiągnięcia i pracę na rzecz środowiska naukowego. W 2019 roku została Najlepszą Studentką Wydziału Chemii UMK.

Brała także udział w kursie dokształcającym KLUCZ UMK, programie stażowym AS-KIER UMK oraz certyfikowanym projekcie językowym Futuro II. W ramach programu Erasmus+ odbyła staż naukowy w CTQC w Hiszpanii u dr Bartosza Tylkowskiego.

Od października 2020 roku kontynuuje naukę w ramach Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej „Academia Copernicana” UMK.


Oskar Puk

Absolwent kierunku lekarskiego 2020
na Wydziale Lekarskim CM UMK

Ukończył stacjonarne jednolite studia magisterskie z wynikiem bardzo dobrym, otrzymując w ich toku czterokrotnie Stypendium Rektora UMK dla Najlepszych Studentów.

Autor licznych publikacji, w tym trzech w czasopismach umieszczonych na liście Filadelfijskiej oraz pomysłodawca i wykonawca oryginalnych projektów badawczych, m.in. projektu pn. „Czy istnieje korelacja między sprawnością umysłową osób starszych, a zmianami patologicznymi i spektrum przepływu krwi w naczyniach domózgowych i łuku aorty? - Badanie z uwzględnieniem towarzyszących chorób i zażywanych leków.''

Uczestnik licznych konferencji naukowych o randze krajowej oraz międzynarodowej. Prelegent m.in. na XXX Kongresie European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology w Poznaniu, gdzie wygłosił wykład na temat ultrasonografii płuc, czy European Students Conference w Berlinie, gdzie prezentował wyniki własnych badań dotyczących udaru mózgu.

W trakcie studiów odbył praktyki zagraniczne na University of Rijeka w Chorwacji oraz na oddziale neurochirurgii w Hospital Garcia de Orta w Lizbonie.

W kadencji 2018-2020 pełnił funkcję Prezesa Studenckiego Towarzystwa Naukowego Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, a w 2020 roku funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej STN CM UMK. W latach 2016-2020 był członkiem zarządu kół naukowych Neurologii oraz Ultrasonografii. W 2019 roku wchodził w skład Wydziałowej Komisji Programowej Wydziału Lekarskiego CM UMK.

Pomysłodawca i organizator akcji badań profilaktycznych dla mieszkańców Bydgoszczy pn. „Rzeka Zdrowia” oraz „Turnieju Wiedzy Medycznej” (TuWiM) skierowanego do studentów medycyny CM UMK. Współorganizator licznych konferencji naukowych.

Zdobywca I miejsca w kategorii drużynowej w konkursie anatomicznym „Scapula Aurea”, dwukrotnie stawał na podium Bydgoskich Igrzysk Symulacji oraz uzyskał VI miejsce w konkursie na najlepszego ultrasonografistę w Europie przed 30 rokiem życia w ramach konferencji Euroson 2018.

W kręgu jego zainteresowań znajduje się neurochirurgia, neurologia, farmakologia i ultrasonografia. W swoich publikacjach opisuje m.in. wpływ wybranych leków na ośrodkowy układ nerwowy i możliwości neuroprotekcji farmakologicznej. Przyszłość naukową wiąże z neurochirurgią, w szczególności neurochirurgią czynnościową, neuroprotekcją i neuroplastycznością ośrodkowego układu nerwowego.

Poza zainteresowaniami naukowymi jego pasją jest muzyka, w szczególności jazz i muzyka klasyczna. Jest członkiem Chóru Akademickiego Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, a w przeszłości grał na trąbce w Junior Jazz Big Band 75.


Paweł Smoliński

Absolwent turystyki i rekreacji (s2) 2020
na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK

Pan Paweł w swoim dorobku ma już 11 publikacji naukowych i streszczeń konferencyjnych oraz kilkanaście wystąpień na konferencjach krajowych i zagranicznych (w tym w Stanach Zjednoczonych) będących wynikiem prowadzonych przez niego badań naukowych.

Za nieprzeciętne wyniki w nauce otrzymywał wielokrotnie stypendia – Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Prezydenta Miasta Torunia i Rektora UMK.

W trakcie studiów znalazł również czas na pełnienie funkcji Prezesa Studenckiego Koła Naukowego „Kreatorzy Przestrzeni” i współorganizowanie kilkunastu wydarzeń wydziałowych i ogólnouniwersyteckich.


Malwina Susik

Absolwentka architektury wnętrz (s1) 2020
na Wydziale Sztuk Pięknych UMK

Ukończyła stacjonarnie jednolite studia magisterskie, osiągając średnią ocen 4,92. W lipcu z wynikiem bardzo dobrym obroniła pracę dyplomową pt. Człowiek współczesny w strefie sacrum. Reinterpretacja wnętrza Kościoła pw. Miłosierdzia Bożego w Łodzi, którą wykonała pod opieką dr hab. Grzegorza Maslewskiego i mgr inż. arch. Aleksandry Truchel-Treder z Katedry Architektury Wnętrz i Rzeźby.

W lipcu 2016 roku uczestniczyła w wakacyjnej wystawie Wydziału Sztuk Pięknych „Nowalijki” na dziedzińcu Ratusza Staromiejskiego (Muzeum Okręgowe w Toruniu), gdzie zaprezentowała swoją pracę pt. „Przestrzeń”. Za wysokie wyniki w nauce oraz dodatkową działalność trzykrotnie otrzymała stypendium Rektora dla najlepszych studentów.

Na drugim roku studiów przystąpiła do międzynarodowego programu Southwestern Advantage, w ramach którego dwukrotnie wyjechała do Stanów Zjednoczonych w czasie wakacji. Pracowała w Teksasie, Oklahomie, Iowa i Nebrasce doskonaląc umiejętności z zakresu negocjacji, komunikacji i sprzedaży. Następnie pełniła funkcję Managera Studentów zajmując się rekrutacją i szkoleniem pozostałych uczestników programu z kraju i zagranicy.

Pod koniec 2018 roku związała się z kołem mówców Toastmasters Sokrates działającym na terenie Collegium Maius UMK, gdzie realizowała ścieżkę rozwoju „Persuasive influence”, poszerzając swoją wiedzę z zakresu publicznego przemawiania, sztuki perswazji i negocjacji.

W trakcie studiów otrzymała certyfikat znajomości języka angielskiego TELC Business English. Jako absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych zasiada w Radzie Programowej Architektury Wnętrz Toruń.


Bartosz Szymczak

Absolwent diagnostyki molekularnej (s2) 2020
na Wydziale Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK

Absolwent ukończył studia na kierunku diagnostyka molekularna uzyskując średnią ocen ze studiów 4,87. W trakcie nauki korzystał z Indywidualnej Organizacji Studiów kończąc jednocześnie studia drugiego stopnia na kierunku biotechnologia – również na Wydziale Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK. Pracę magisterską pt. „Udział ekto-puryn w regulacji proliferacji i różnicowania komórek glejaka w hodowli in vitro linii komórkowej A172” pisaną w Katedrze Biochemii pod opieką dr Joanny Czarneckiej obronił na ocenę bardzo dobrą.

Od 2016 roku aktywnie działa w Studenckim Kole Naukowym Biotechnologów Biotechnologia thoruniensis, a w roku akademickim 2018/19 pełnił funkcję Przewodniczącego Koła. W ramach pracy dla Koła organizował wiele autorskich warsztatów i wykładów w ramach zorganizowanych imprez takich jak Noc Biologów, Fascynujący Dzień Roślin, Toruński Festiwal Nauki i Sztuki, Copernicon, jak również na prośbę toruńskich szkół we współpracy z Fundacją Amicus. Brał również udział w wyjazdach mających na celu promowanie Wydziału i Uniwersytetu we współpracy z Działem Promocji UMK.

Jest laureatem pierwszej edycji konkursu programu „Inicjatywa Doskonałości – NCU4Students” w ramach którego otrzymał finansowanie dwóch grantów: indywidualnego oraz zespołowego. Jest również wykonawcą w grancie NCN Preludium „Nowe układy biokatalityczne: nanomateriał węglowy – enzym, o kontrolowanej aktywności i potencjalnym zastosowaniu w terapiach przeciwnowotworowych”, pod kierownictwem mgr Pauliny Bolibok. W trakcie swojej edukacji był również kierownikiem i wykonawcą grantów przyznawanych dla kół naukowych na Wydziale Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych (dawniej Wydział Biologii i Ochrony Środowiska). W swoim dorobku zebrał dotychczas pięć wystąpień na ogólnopolskich konferencjach naukowych.

W roku akademickim 2019/20 zasiadał w komisji ds. jakości kształcenia na kierunkach biotechnologia i diagnostyka molekularna. Pełnił również rolę Sekretarza w komitecie organizacyjnym „IX Kopernikańskiego Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych” oraz był członkiem komitetu organizacyjnego „V Interdyscyplinarnej Konferencji Nano(&)BioMateriały – od teorii do aplikacji”.

We wrześniu 2020 odbył staż w Instytucie Pasteura w Paryżu w „Antibody Engineering Platform” finansowanego z funduszy programu Erasmus+.

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół sygnalizacji nukleotydowej w komórkach prawidłowych i patologicznych. Od 1 października 2020 jest doktorantem w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych „Academia Scientarium Thoruniensis”.


Marta Więzowska

Absolwentka finansów i rachunkowości (s2) 2020
na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK

Marta Więzowska ukończyła studia stacjonarne II stopnia na kierunku finanse i rachunkowość (specjalność rachunkowość i audyt finansowy) osiągając średnią ocen 4,93. Z wynikiem bardzo dobrym obroniła pracę dyplomową pt. „Oszustwa podatkowe w Polsce”, którą przygotowała pod opieką dr Aleksandra Zawadzkiego z Katedry Rachunkowości Finansowej.

W trakcie studiów magisterskich uczestniczyła w licznych konkursach z rachunkowości, m. in. zdobyła indywidualnie II miejsce w XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy z Rachunkowości dla Studentów Szkół Wyższych, a także grupowo II miejsce w konkursie z wiedzy o rachunkowości podczas IX edycji Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej „Rachunkowość Warta Poznania”.

Absolwentka aktywnie uczestniczyła w licznych konferencjach naukowych m. in. organizowanych przez Koło Naukowe Rachunkowości OSKAR w Toruniu, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce oddział w Toruniu, Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości KONTO w Poznaniu oraz Studencką Klinikę Finansów w Łodzi, dodatkowo niektóre z prezentowanych referatów były nagradzane. Jest autorką i współautorką referatów opublikowanych w publikacjach naukowych i pokonferencyjnych. Dodatkowo czynnie działała w Kole Naukowym Rachunkowości.

W roku akademickim 2018/2019 zdobyła tytuł najlepszego studenta Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania przyznany przez Radę Wydziału. Za swoją działalność naukową, a także wysokie wyniki w nauce otrzymywała przez cały okres trwania studiów stypendium rektora dla najlepszych studentów.


Anna Zalewska

Absolwentka filologii rosyjskiej 2020
na Wydziale Humanistycznym UMK

Ukończyła stacjonarne studia magisterskie na kierunkach historia i filologia rosyjska z wynikiem bardzo dobrym. W roku akademickim 2017/2018 została wyróżniona w konkursie na najlepszą pracę licencjacką na Wydziale Filologicznym za pracę pt. „Postać bojarzyny Morozowej w Żywocie protopopa Awwakuma i na obrazie Wasilija Surikowa Bojarzyna Morozowa” napisaną pod kierunkiem dr hab. Bożeny Żejmo, prof. UMK. W 2020 r. z wynikiem bardzo dobrym obroniła pracę magisterską pt. „Typ bohatera-ofiary w kontekście systemu aksjologicznego rosyjskiej bajki ludowej” przygotowaną pod kierunkiem dr hab. Iwony Rzepnikowskiej, prof. UMK.

W 2017 roku współorganizowała wydarzenie popularnonaukowe pt. „Bożonarodzeniowe tradycje i zwyczaje pogańskich Słowian”, którego opiekunem merytorycznym była mgr Irena Matczyńska. W 2018 roku uczestniczyła w przygotowaniu projektu „Czarnobylska postapokaliptyka: między sztuką a komercją” powstałego pod kierunkiem dr hab. Bożeny Żejmo, prof. UMK i wystąpiła na 18. Toruńskim Festiwalu Nauki i Sztuki.

Jest autorką artykułów naukowych, w tym rozdziałów w monografiach wieloautorskich. Publikowała m.in. w czasopismach „Slavica Wratislaviensia” i „Acta Polono-Ruthenica” oraz na łamach portalu historia.org.pl. Występowała na ogólnopolskich konferencjach naukowych. Była ponadto prelegentką na międzynarodowej konferencji naukowej „Antropologia marzeń sennych” zorganizowanej przez Rosyjski Państwowy Uniwersytet Humanistyczny w Moskwie.

W latach 2019 – 2020 czynnie uczestniczyła w sekcji translatorycznej „Pieriewodka” Koła Naukowego Rosjoznawców UMK, biorąc udział w trzech projektach: 1) tłumaczenie filmu pt. „Rokitnikowe lato”, 2) przekład sztuki teatralnej pt. „Tortury” oraz 3) tłumaczenie filmu krótkometrażowego pt. „Bracia”. Ponadto wzięła udział w szkoleniu „Sztuka przekładu dramatów z języka rosyjskiego. Warsztaty mistrzowskie z Agnieszką Lubomirą Piotrowską” zorganizowanym przez Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku.

Zdobyte nagrody:

  • I miejsce w III Ogólnopolskim Konkursie na Przekład Piosenki Filmowej w kategorii „piosenka filmowa” (organizator: Fundacja FORTIMA Akademia Filmowego Słowa w Warszawie),
  • I miejsce w XI Konkursie Translatorycznym w kategorii „przekład tekstu literackiego” (organizator: Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich Uniwersytetu Gdańskiego),
  • II miejsce w XI Konkursie Translatorycznym w kategorii „przekład tekstu naukowo-prawniczego” (organizator: Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich Uniwersytetu Gdańskiego).

Od października 2020 roku kształci się w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych, Teologicznych i Artystycznych UMK „Academia Artium Humaniorum”. W przyszłości zamierza ubiegać się o nadanie uprawnień tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego.


 

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

zdjęcie portretowe. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. zdjęcie portretowe. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. zdjęcie portretowe. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. zdjęcie portretowe. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. zdjęcie portretowe. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. zdjęcie portretowe. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. zdjęcie portretowe. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. zdjęcie portretowe. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. zdjęcie portretowe. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. zdjęcie portretowe. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. zdjęcie portretowe. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. zdjęcie portretowe. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. zdjęcie portretowe. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie.