KontaktGagarina 11, 87-100 Toruń, p.3
tel.: +48 56 611 22 36
+48 56 611 22 37
fax: +48 56 611 47 56
e-mail: program@absolwent.umk.pl
obrazek nr 1

Najlepsi absolwenci UMK

Najlepsi Absolwenci UMK 2019/2020

obrazek: Najlepszy Absolwent UMK 2019/2020 - Hubert Jóźwiak z MJ Rektorem Andrzejem Sokalą [fot. Andrzej Romański]
Najlepszy Absolwent UMK 2019/2020 - Hubert Jóźwiak z MJ Rektorem Andrzejem Sokalą fot. Andrzej Romański

Senat Uniwersytecki przyznał tytuł Najlepszego Absolwenta Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2019/2020 Hubertowi Jóźwiakowi, absolwentowi fizyki (s2) 2020 na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK. Rady poszczególnych Wydziałów przyznały również wyróżnienia swoim najlepszym absolwentom.

Najlepsi Absolwenci na Wydziałach

W roku akademickim 2019/2020 najlepszymi absolwentami na Wydziałach zostali:


Olgierd Borowiecki

Absolwent kognitywistyki (s2) 2020
na Wydziale Filozofii i Nauk Społecznych UMK


Kamil Dunst

Absolwent matematyki teoretycznej (s2) 2020
na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK


Artur Janicki

Absolwent prawa 2020
na Wydziale Prawa i Administracji UMK

Jako student realizował Indywidualny Plan Studiów na swoim macierzystym Wydziale Prawa i Administracji oraz na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Pracę magisterską z zakresu prawa podatkowego napisał pod kierunkiem dr hab. Agnieszki Olesińskiej, prof. UMK.

Naukowo interesuje się prawem podatkowym, rachunkowością podatkową oraz prawem nowych technologii, w tym ochroną danych osobowych. Jest autorem artykułów naukowych dotyczących zagadnień prawnopodatkowych, prawnoekonomicznych, cywilnoprawnych oraz problematyki ochrony danych osobowych. Ponadto wydał monografię na temat zasad rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika.

Był prelegentem na licznych ogólnopolskich konferencjach naukowych. Przez dwa lata pełnił funkcję prezesa Studenckiego Koła Naukowego Prawa Nowych Technologii. Zaangażował się w organizację wielu seminariów naukowych, w tym wyjazdowych w ministerstwach i centralnych organach administracji publicznej w Warszawie. Kierował organizacją dwóch kolejnych ogólnopolskich konferencji naukowych z cyklu „Prawo w dobie cyfryzacji”, nadając cyklowi nową nazwę i formułę.

Dwukrotnie sięgnął po nagrodę I stopnia w kolejnych edycjach ogólnopolskiego konkursu dla studentów na opracowanie z zakresu prawa podatkowego, organizowanego przez Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych Uniwersytetu Łódzkiego.

Był czterokrotnie stypendystą JM Rektora UMK oraz jednokrotnie stypendystą Prezydenta Miasta Torunia. Za osiągnięcia naukowe i organizacyjne otrzymał tytuł najlepszego studenta WPiA UMK, a następnie najlepszego absolwenta WPiA UMK.

Od października 2020 roku jest doktorantem w Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UMK.


Hubert Jóźwiak

Absolwent fizyki (s2) 2020
na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK

Hubert Jóźwiak otrzymał dwukrotnie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe oraz „Diamentowy Grant” w VIII edycji konkursu MNiSW. Podczas dwóch lat studiów opublikował osiem prac naukowych w czasopismach z listy filadelfijskiej, w tym trzy jako pierwszy autor. Laureat aktywnie uczestniczy w konferencjach międzynarodowych i ogólnopolskich, jest również zaangażowanym członkiem Wydziałowej Rady ds. Jakości Kształcenia na kierunku fizyka.


Mikołaj Lisewski

Absolwent politologii (s2) 2020
na Wydziale Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie UMK


Weronika Prus-Walendziak

Absolwentka chemii kosmetycznej (s2) 2020
na Wydziale Chemii UMK

Jej praca licencjacka pt. Zastosowanie mikrocząstek z naturalnych polimerów do celów kosmetycznych uzyskała Nagrodę Oddziału Toruńskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego za najlepszą pracę licencjacką w roku akademickim 2017/2018.

Od 2018 roku kontynuowała studia w ramach programu „Studia z Mentorem” pod kierunkiem promotorki dr Justyny Kozłowskiej. W dniu 11 września 2020 zdała egzamin magisterski na ocenę bardzo dobrą przedstawiając pracę Emulsion films and 3D matrices for cosmetic applications. Średnia jej studiów to 5,0.

Naukowo zajmuje się enkapsulacją substancji aktywnych w mikrocząstkach, które mają zastosowanie w projektowaniu nowych materiałów przeznaczonych do celów kosmetycznych i biomedycznych. Jest współautorką sześciu prac naukowych (z czego pięć opublikowano w czasopismach wyróżnionych w JCR) oraz rozdziału w książce. Uzyskane wyniki badań są podstawą uzyskanego patentu oraz zgłoszenia patentowego.

Została laureatką pierwszego konkursu „Inicjatywa Doskonałości – Grants4NCUstudents” otrzymując dofinansowanie zarówno na autorski grant, jak i na wyjazd na zagraniczną konferencję naukową. Jest także członkiem priorytetowego zespołu badawczego IPM Team (Interdisciplinary Innovation in Personalized Medicine Team) wyróżnionego w konkursie „Priorytetowe zespoły badawcze UMK” i wchodzącego w skład Uniwersyteckiego Centrum Doskonałości „W kierunku medycyny spersonalizowanej”. Jest wykonawcą w grancie NCN Sonata pt. „Nowe materiały zawierające mikrocząstki inkorporowane w matrycy polimerowej do zastosowań medycznych, farmaceutycznych i kosmetycznych” (kierownik projektu: dr Justyna Kozłowska).

Uczestniczyła aktywnie w kilkunastu międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach, na których wielokrotnie została nagrodzona za wystąpienia. Uzyskała Zespołową Nagrodę Rektora UMK II stopnia za osiągnięcia w działalności naukowej w roku akademickim 2019/2020. Była czterokrotną stypendystą Rektora UMK dla najlepszych studentów, dwukrotnie uzyskała stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia oraz dwukrotnie została wyróżniona stypendium Prezydenta Miasta Torunia za wzorowe osiągnięcia i pracę na rzecz środowiska naukowego. W 2019 roku została Najlepszą Studentką Wydziału Chemii UMK.

Brała także udział w kursie dokształcającym KLUCZ UMK, programie stażowym AS-KIER UMK oraz certyfikowanym projekcie językowym Futuro II. W ramach programu Erasmus+ odbyła staż naukowy w CTQC w Hiszpanii u dr Bartosza Tylkowskiego.

Od października 2020 roku kontynuuje naukę w ramach Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej „Academia Copernicana” UMK.


Oskar Puk

Absolwent kierunku lekarskiego 2020
na Wydziale Lekarskim CM UMK

Ukończył stacjonarne jednolite studia magisterskie z wynikiem bardzo dobrym, otrzymując w ich toku czterokrotnie Stypendium Rektora UMK dla Najlepszych Studentów.

Autor licznych publikacji, w tym trzech w czasopismach umieszczonych na liście Filadelfijskiej oraz pomysłodawca i wykonawca oryginalnych projektów badawczych, m.in. projektu pn. „Czy istnieje korelacja między sprawnością umysłową osób starszych, a zmianami patologicznymi i spektrum przepływu krwi w naczyniach domózgowych i łuku aorty? - Badanie z uwzględnieniem towarzyszących chorób i zażywanych leków.''

Uczestnik licznych konferencji naukowych o randze krajowej oraz międzynarodowej. Prelegent m.in. na XXX Kongresie European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology w Poznaniu, gdzie wygłosił wykład na temat ultrasonografii płuc, czy European Students Conference w Berlinie, gdzie prezentował wyniki własnych badań dotyczących udaru mózgu.

W trakcie studiów odbył praktyki zagraniczne na University of Rijeka w Chorwacji oraz na oddziale neurochirurgii w Hospital Garcia de Orta w Lizbonie.

W kadencji 2018-2020 pełnił funkcję Prezesa Studenckiego Towarzystwa Naukowego Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, a w 2020 roku funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej STN CM UMK. W latach 2016-2020 był członkiem zarządu kół naukowych Neurologii oraz Ultrasonografii. W 2019 roku wchodził w skład Wydziałowej Komisji Programowej Wydziału Lekarskiego CM UMK.

Pomysłodawca i organizator akcji badań profilaktycznych dla mieszkańców Bydgoszczy pn. „Rzeka Zdrowia” oraz „Turnieju Wiedzy Medycznej” (TuWiM) skierowanego do studentów medycyny CM UMK. Współorganizator licznych konferencji naukowych.

Zdobywca I miejsca w kategorii drużynowej w konkursie anatomicznym „Scapula Aurea”, dwukrotnie stawał na podium Bydgoskich Igrzysk Symulacji oraz uzyskał VI miejsce w konkursie na najlepszego ultrasonografistę w Europie przed 30 rokiem życia w ramach konferencji Euroson 2018.

W kręgu jego zainteresowań znajduje się neurochirurgia, neurologia, farmakologia i ultrasonografia. W swoich publikacjach opisuje m.in. wpływ wybranych leków na ośrodkowy układ nerwowy i możliwości neuroprotekcji farmakologicznej. Przyszłość naukową wiąże z neurochirurgią, w szczególności neurochirurgią czynnościową, neuroprotekcją i neuroplastycznością ośrodkowego układu nerwowego.

Poza zainteresowaniami naukowymi jego pasją jest muzyka, w szczególności jazz i muzyka klasyczna. Jest członkiem Chóru Akademickiego Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, a w przeszłości grał na trąbce w Junior Jazz Big Band 75.


Malwina Susik

Absolwentka architektury wnętrz (s1) 2020
na Wydziale Sztuk Pięknych UMK

Ukończyła stacjonarnie jednolite studia magisterskie, osiągając średnią ocen 4,92. W lipcu z wynikiem bardzo dobrym obroniła pracę dyplomową pt. Człowiek współczesny w strefie sacrum. Reinterpretacja wnętrza Kościoła pw. Miłosierdzia Bożego w Łodzi, którą wykonała pod opieką dr hab. Grzegorza Maslewskiego i mgr inż. arch. Aleksandry Truchel-Treder z Katedry Architektury Wnętrz i Rzeźby.

W lipcu 2016 roku uczestniczyła w wakacyjnej wystawie Wydziału Sztuk Pięknych „Nowalijki” na dziedzińcu Ratusza Staromiejskiego (Muzeum Okręgowe w Toruniu), gdzie zaprezentowała swoją pracę pt. „Przestrzeń”. Za wysokie wyniki w nauce oraz dodatkową działalność trzykrotnie otrzymała stypendium Rektora dla najlepszych studentów.

Na drugim roku studiów przystąpiła do międzynarodowego programu Southwestern Advantage, w ramach którego dwukrotnie wyjechała do Stanów Zjednoczonych w czasie wakacji. Pracowała w Teksasie, Oklahomie, Iowa i Nebrasce doskonaląc umiejętności z zakresu negocjacji, komunikacji i sprzedaży. Następnie pełniła funkcję Managera Studentów zajmując się rekrutacją i szkoleniem pozostałych uczestników programu z kraju i zagranicy.

Pod koniec 2018 roku związała się z kołem mówców Toastmasters Sokrates działającym na terenie Collegium Maius UMK, gdzie realizowała ścieżkę rozwoju „Persuasive influence”, poszerzając swoją wiedzę z zakresu publicznego przemawiania, sztuki perswazji i negocjacji.

W trakcie studiów otrzymała certyfikat znajomości języka angielskiego TELC Business English. Jako absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych zasiada w Radzie Programowej Architektury Wnętrz Toruń.


Marta Więzowska

Absolwentka finansów i rachunkowości (s2) 2020
na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK


Anna Zalewska

Absolwentka filologii rosyjskiej 2020
na Wydziale Humanistycznym UMK

Ukończyła stacjonarne studia magisterskie na kierunkach historia i filologia rosyjska z wynikiem bardzo dobrym. W roku akademickim 2017/2018 została wyróżniona w konkursie na najlepszą pracę licencjacką na Wydziale Filologicznym za pracę pt. „Postać bojarzyny Morozowej w Żywocie protopopa Awwakuma i na obrazie Wasilija Surikowa Bojarzyna Morozowa” napisaną pod kierunkiem dr hab. Bożeny Żejmo, prof. UMK. W 2020 r. z wynikiem bardzo dobrym obroniła pracę magisterską pt. „Typ bohatera-ofiary w kontekście systemu aksjologicznego rosyjskiej bajki ludowej” przygotowaną pod kierunkiem dr hab. Iwony Rzepnikowskiej, prof. UMK.

W 2017 roku współorganizowała wydarzenie popularnonaukowe pt. „Bożonarodzeniowe tradycje i zwyczaje pogańskich Słowian”, którego opiekunem merytorycznym była mgr Irena Matczyńska. W 2018 roku uczestniczyła w przygotowaniu projektu „Czarnobylska postapokaliptyka: między sztuką a komercją” powstałego pod kierunkiem dr hab. Bożeny Żejmo, prof. UMK i wystąpiła na 18. Toruńskim Festiwalu Nauki i Sztuki.

Jest autorką artykułów naukowych, w tym rozdziałów w monografiach wieloautorskich. Publikowała m.in. w czasopismach „Slavica Wratislaviensia” i „Acta Polono-Ruthenica” oraz na łamach portalu historia.org.pl. Występowała na ogólnopolskich konferencjach naukowych. Była ponadto prelegentką na międzynarodowej konferencji naukowej „Antropologia marzeń sennych” zorganizowanej przez Rosyjski Państwowy Uniwersytet Humanistyczny w Moskwie.

W latach 2019 – 2020 czynnie uczestniczyła w sekcji translatorycznej „Pieriewodka” Koła Naukowego Rosjoznawców UMK, biorąc udział w trzech projektach: 1) tłumaczenie filmu pt. „Rokitnikowe lato”, 2) przekład sztuki teatralnej pt. „Tortury” oraz 3) tłumaczenie filmu krótkometrażowego pt. „Bracia”. Ponadto wzięła udział w szkoleniu „Sztuka przekładu dramatów z języka rosyjskiego. Warsztaty mistrzowskie z Agnieszką Lubomirą Piotrowską” zorganizowanym przez Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku.

Zdobyte nagrody:

  • I miejsce w III Ogólnopolskim Konkursie na Przekład Piosenki Filmowej w kategorii „piosenka filmowa” (organizator: Fundacja FORTIMA Akademia Filmowego Słowa w Warszawie),
  • I miejsce w XI Konkursie Translatorycznym w kategorii „przekład tekstu literackiego” (organizator: Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich Uniwersytetu Gdańskiego),
  • II miejsce w XI Konkursie Translatorycznym w kategorii „przekład tekstu naukowo-prawniczego” (organizator: Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich Uniwersytetu Gdańskiego).

Od października 2020 roku kształci się w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych, Teologicznych i Artystycznych UMK „Academia Artium Humaniorum”. W przyszłości zamierza ubiegać się o nadanie uprawnień tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego.


 

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

WPiA UMK 2020 - Artur Janicki WCh 2020 - Weronika Prus-Walendziak WL CM UMK 2020 - Oskar Puk WSP 2020 - Malwina Susik WH 2020 - Anna Zalewska