Kontakt Reja 25, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 36
+48 56 611 22 37
e-mail: program@absolwent.umk.pl
obrazek nr 1

Ambasadorowie UMK

Jacek Piszczek

Absolwent biologii 1980

Biolog, wybitny specjalista ochrony roślin, animator społeczności absolwenckiej

Ambasador UMK, 14 czerwca 2015

Urodził się  w 1956 r. w Zielonej Górze jako syn doc. dr hab. Józefa Piszczka, wieloletniego wykładowcy prawa administracyjnego i rolnego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 1980 r. ukończył biologię na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi, opiekunem jego pracy magisterskiej była dr Irena Hołownia, a promotorem - prof. dr hab. Ryszard Bohr, ówczesny Rektor UMK.

Tego samego roku rozpoczął pracę w Oddziale Bydgoskim Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, a od 1998 roku pracuje w Instytucie Ochrony Roślin (obecnie IOR-PIB), w Terenowej Stacji Doświadczalnej w Toruniu – jako doktor habilitowany na stanowisku profesora nadzwyczajnego IOR-PIB.

Od początku pracy zawodowej zajmuje się ochroną buraka cukrowego przed chorobami, prowadzi także badania nad sprawcami tych chorób. Propagując wiedzę o chorobach i szkodnikach buraka cukrowego, od wielu lat ściśle współpracuje z Krajowym Związkiem Plantatorów Buraka Cukrowego oraz z Krajową Spółką Cukrową S.A. Jest przewodniczącego Komisji rejestrowej roślin korzeniowych (obecnie buraka cukrowego) przy Centralnym Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej.

Pod jego opieką od ponad 10 lat w stacji doświadczalnej IOR-PIB studenci biologii, ochrony środowiska i biotechnologii UMK odbywają swoje praktyki i piszą prace licencjackie oraz magisterskie. Jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego.

Za swoją działalność naukową i oświatową w rolnictwie został odznaczony przez Prezydenta RP Brązowym Krzyżem Zasługi, a także przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi odznaką resortową Zasłużony dla Rolnictwa.

Od ośmiu lat współpracuje i aktywnie wspomaga działania Programu „Absolwent UMK”. Jest jednym z założycieli i propagatorów wycieczek organizowanych przez Klub Rowerowy „Skołowani”, działający w ramach Programu. Wspiera swoją macierzystą uczelnię skutecznym lobbingiem na jej rzecz.

pozostałe wiadomości